Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Кюстендил 31 януари 2018 г.

Кюстендилски окръжен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                   Окръжен съдия: Кр. Бамбов

като подложи на разглеждане търговско дело № 30/2015 година по описа на Кюстендилски окръжен съд и за да се произнесе, взе в предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 632 ал. 2 от ТЗ.

         Образувано е по молба на „Итали Канстракшън” ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. ***. С решение № 60, постановено на 22.10.2015 г. Кюстендилски окръжен съд е отхвърлил молбата на дружеството за откриване на производство по несъстоятелност.

         Решението на първостепенният съд е отменено изцяло от Софийски апелативен съд, които с решение № 952/11.05.2016 година, постановено по т. д. № 5471/2015 г. на основание чл. 632 ал. 1 от ТЗ е обявил неплатежоспособността и свръхзадължеността на „Итали Канстракшън” ЕООД, определил за начална дата на неплатежоспособността и свръхзадължеността на дружеството – 31.122.204 г., открил е производство по несъстоятелност на  „Итали Канстракшън” ЕООД, постановил е прекратяване дейността на предприятието на дружеството, обявил е „Итали Канстракшън” ЕООД в несъстоятелност.

          С определение от 06.01.2016 г. Софийски апелативен съд на основание чл. 629б от ТЗ е определил сумата от 3 000 лв., които следва да се заплатят от лицата по чл. 625 от ТЗ, тъй като е констатирана липса на имущество, което да покрие началните разноски в производството по несъстоятелност. Тъй като до изтичане на срока за привнасяне на определената от съда сума тя не е внесена, то с цитираното си решение въззивният съд е спрял производството по делото.

         На 19.04.2016 в съда е постъпила молба вх. № 3085, депозирана от „Сириус – Тим“ ЕООД ЕИК *****, към която прилага платежно нареждане за сумата от 3 000 лв. Като заявява, че сумата е за предплащане на разноски в производството, моли съда да бъде възобновено спряното производство и бъдат продължени съдопроизводствените действия.  

         Съдът е намерил искането за възобновяване на производството по несъстоятелност на „Итали Канстракшън” ЕООД  за основателно, и с определение постановено в закрито заседание е възобновил производството.

         След възобновяване на производството по несъстоятелност на „Итали Канстракшън” ЕООД е назначен временен синндик. За такъв съдът е определил Б.Л.Б.. Възнаграждението на синдика следва да се определи на 750 лв.

         Определена е и дата за провеждане на първо събрание на кредиторите на  „Итали Канстракшън” ЕООД.

         Временният синдик на дружеството е депозирал молба вх. № 7530/19,09,2017 г., с която е уведомил съда за липсата на средства за продължаване на производството. Изразил становище, че на основание чл. 632 ал.5 от ТЗ да бъде определена от съда сума, която да бъде предплатена от кредиторите на дружеството, като разноски по производството, тъй като от направената справка е установил липса на каквито и да е средства в сдружението. Не е налице и имущество собственост на дружеството. Предлага на съда, да бъдат поканени кредиторите в производството да предплатят разноски в производството. Средствата са необходими за покриване на разноски извършени до момента, както и бъдещи такива.

         С определение от 19,10,2017 г. съдът е уважил молбата, като е определил да бъде привнесена сумата от 15 000 л. за продължаване на производството по делото.

         Постъпила е молба вх. № 8542/25,10,2017 г. от Вл. К., с която моли да бъде намалена определената от съда сума, като тя бъде намалена.

         С определение, постановено по настоящето дело съдът е изменил определение постановено на 19,10,2017 по търговско дело № 30/2015 г.  като сумата от 15 000 /десет хиляди/ лева, която да бъде предплатена от лицата по член 625 от ТЗ или друг кредитор на „ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН” ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ж. к. ***, следва да се заплаща по 1 500 лв. месечно, за продължаване на производството по търговско дело № 30/2015 година по описа на Кюстендилско окръжен съд. Указал е на лицата по чл. 625 от ТЗ, че при невнасяне на определената сума към първо число на всеки месец, производството по делото ще бъде спряно по реда на член 632 ал.1 от ТЗ.

         По повод постъпили молби от „Келер ЕС“ ЕАД, А.М. и временния синдик на дружеството и след направена служебна проверка съдът констатира, че не е внесена дължимата сума от 1 500 лв. за продължаване на производството по делото.

         Изложеното дава основание на съда за спре производството по делото.

Водим от горното и на основание чл. 629б от ТЗ съдът

 

Р   Е   Ш  И  :

         СПИРА производството по несъстоятелност на „Итали Канстракшън” ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. ***.

                  Решението следва да се впише в Търговски регистър при Агенция по вписванията по партидата на „Итали Канстракшън” ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. ***.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в седмодневен срок от обявяването му в Търговски регистър.

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: