П Р О Т О К О Л

 

  гр. Кюстендил, 08.12.2014 г.

 

Кюстендилският окръжен съд в открито съдебно заседание на  осми декември две хиляди и четиринадесета година в състав: 

           

                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

      

при участието на секретар: В.С.

и прокурора:

сложи за разглеждане: ТД № 29/2014 г.

докладвано от: съдия Стамова

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ е уведомен от по-рано и се представлява от адв. Д.Д., упълномощен от по-рано по делото.

ОТВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО  е редовно призовано чрез залепване на уведомление при условията на чл.50, ал.4 от ГПК.

АДВ. Д. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че следва да се даде ход на делото и

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Дава възможност на ищеца да заяви дали подържа исковата молба,  за допълнителни уточнения в случай, че има неточности в исковата молба

АДВ. Д. – Уважаема госпожо съдия, от името на представляваното от мен търговско дружество заявявам, че поддържам изцяло предявения иск. Моля да приемете представените с исковата молба писмени доказателства, като, доколкото ответникът по делото не е депозирал отговор в определения от съда и закона срок, а и до момента, не се явява в днешно съдебно заседание и не изпраща представител, намирам, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение по отношение на същия, което ви моля да постановите в днешно съдебно заседание. Представям и моля да приемете Списък на разноските.

СЪДЪТ прави устен доклад по спора на основание чл.375, ал.1 от ГПК.

С оглед искането за постановяване на неприсъствено решение

СЪДЪТ

ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

Намира, че са налице предпоставките на чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като на ответника е указано последицата  от неспазване на срока за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, а искът е вероятно основателен. Решението не следва да се мотивира.

Водим от горното

СЪДЪТ

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА „БАУТЕХ БУЛ” ЕООД, гр. София, кв. „Младост 1”, бл.39, вх. Б, ет.5, ап.16, ЕИК ********* да заплати на „Кюстендилски строител – 97” АД, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 64, ет.4, ЕИК *********, сумата от ******** лв., представляваща дължимо възнаграждение по договор за доставка и монтаж от 22.09.2006 г. и Анекс № 1 от 29.06.2007 г., удържано като гаранция за качествено изпълнение със срок до изтичането на две години от въвеждането на строежа в експлоатация, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 17.03.2014 г. до окончателното изплащане на възнаграждението.

ОСЪЖДА „БАУТЕХ БУЛ” ЕООД да заплати на ищеца деловодни разноски в размер на ******* лв. – държавни такси и адвокатско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

В едномесечен срок от връчването му, страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е била лишена от възможност да участва в делото, поради изброените в чл.240 от ГПК обстоятелства.

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в 13.22  ч.

ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание.

                                 

                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                      

 

                                                  СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР