Р   Е   Ш   Е   Н  И  Е  

                     

гр.Кюстендил,11.06.2015 г.

 

 

                   Кюстендилският окръжен съд,гражданска колегия в

публичното съдебно заседание на двадесет и първи   май  две хиляди и петнадесета година,в състав

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА МУХТИЙСКА

                        

при участието на секретаря Е.С.  ,като разгледа докладваното от председателя ГАЛИНА МУХТИЙСКА т.д. №  139/2013  г. по описа на Кюстендилския окръжен съд,   за да се произнесе взе предвид следното:

                    

                   Производството по делото  е  по глава ХХХІІ-ра от ГПК /публ.ДВ бр.59/2007 г./ ,в сила от 1.ІІІ.2008 г.То е образувано по исковата молба  вх.№7896/27.11.2013 г. на  ИЩЕЦА   ”БАНКА ДСК” ЕАД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.”***” № ***и съдебен адрес:***, депозирана чрез  юрисконсулт С. В., упълномощена от Главния изпълнителен директор В. С.  и  Изпълнителния директор А. Н..  С   молбата си Банката-кредитор,  снабден  на осн.чл.417, т.2 ГПК във вр. с чл.418 ГПК със заповед за незабавно изпълнение №446/04.04.2013 г. и изпълнителен лист    по ч.гр.д.№ 666/2013 г. на Дупнишкия районен съд  е предявила искове на осн.чл.422 ал.1 ГПК във вр. с чл.415,ал.1 ГПК против ответниците:

                 1.АЛФА МИКС ЕООД ЕИК ***-в несъстоятелност, по отношение ,на което производството по т.д.№139/2013 г. е прекратено на осн.чл.637,ал.2 ГПК с определение от 09.04.2014 г., като  необжалвано влязло в сила,;

                 2.        ЕМИРА ЕООД ЕИК ***, което съдът по несъстоялността му с  постановеното на осн. чл. 632 ал. 4 от ТЗ Решение  от 15.04. 2015 г.  по т.д.№ 118/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд,   обявено на  16.04.2015 г. в ТР на АпВ  обявил в  несъстоятелност, постановил прекратяването на дейността на предприятието му, прекратил производството по несъстоялност и постановил заличаването му от Търговски регистър при Агенцията по вписванията.;

               3.ПРОПЪРТИ БИЛДИНГ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление:гр.Д.,същата община, К. област,бул.”***”№ ***,ет.***;

       4.АЛЕКС ПАЛ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.Д.,същата община, К. област,бул.”***”№ ***,ет.*** ,което съдът по несъстоялността му с  постановеното на осн.  чл.632 ал. 5 от ТЗ във вр. с ал. 1 от ТЗ  Решение  от 14.01. 2015 г.  по т.д.№ 124/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд,   обявено на  16.01.2015 г. в ТР на АпВ , обявил в несъстоятелност,прекратил дейността на предприятието му и спрял производството по т.д.№ 124/2013 г. по описа на КОС;    

                 5.КОЦИ ПАЛ ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Д.,същата община, К. област, бул.”***”№ ***,ет.*** ,което съдът по несъстоялността му с  постановеното   на осн. чл. 632 ал. 4 от ТЗ Решение  от 15.04. 2015 г.  по т.д.№ 117/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд,   обявено на  16.04.2015 г. в ТР на АпВ  обявил в  несъстоятелност, постановил прекратяването на дейността на предприятието му, прекратил производството по несъстоялност и постановил заличаването му от Търговски регистър;

                  6.ЕВРО МИКС ЗАМАСКИ ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Д.,същата община, К. област, бул.”***”№ ***,ет.***, ,което съдът по несъстоялността му с  постановеното на осн.  чл.632 ал. 5 от ТЗ във вр. с ал. 1 от ТЗ  Решение  от 14.01. 2015 г.  по т.д.№  125/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд,   обявено на  16.01.2015 г. в ТР на АпВ , обявил в несъстоятелност,прекратил дейността на предприятието му и спрял производството по т.д.№ 125/2013 г. по описа на КОС;

                   7.СЛАВИ ПАЛ ЕООД ЕИК *** , със седалище и адрес на управление: гр.Д.,същата община, Кюстендилска област, бул.”Иван Вазов”№ 16,ет.3, , което съдът по несъстоялността му с  постановеното на осн. чл. 632 ал. 4 от ТЗ Решение  от 15.04. 2015 г.  по т.д.№ 115/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд,   обявено на  16.04.2015 г. в ТР на АпВ  обявил в  несъстоятелност, постановил прекратяването на дейността на предприятието му, прекратил производството по несъстоялност и постановил заличаването му от Търговски регистър при Агенцията по вписванията.;

                      8.ЕВРО МИКС БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:гр.Д.същата община,област К.,ул.”***”№ ***;

                      9.МАШИННИ МАЗИЛКИ-АЛФА ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.С.. община и Со. област,район”***”ж.к.”***”,бл.***, вх.”***”,ет.***, ап.***  и

                     10.А.Р.П. ЕГН ********** с адрес: ***, К. област, бул.”***”№ ***,ет.***.

                      Ищцовата БАНКА ДСК ЕАД  твърди,че за  солидарно дължимите й   парични вземания   от неизпълнение на договор за кредит № 26/17.11.2009 г. и анексите към него  от ответниците: кредитополучателя ”Алфа микс”ЕООД,   съдлъжниците му ”Емира”ЕООД и ”Пропърпи билдинг” ЕООД   и поръчителите   : „ Алекс Пал”ЕООД,”Коци Пал” ЕООД, ”Евро микс замаски”ЕООД,”Слави Пал”ЕООД, ”Евро микс-България” ООД, ”Машинни мазилки-Алфа”ЕООД  и А.Р.П.   по заявлението  й с вх.№ 29.03.2013 г. на осн.чл.417, т.2 ГПК във вр. с чл.418,ал.1 ГПК    по ч.гр.д.№ 666/2013 г. Дупнишкият районен съд й е издал  срещу тях заповед № 466/04.04.2013 г. за незабавно изпълнение  и изпълнителен лист  за  солидарно плащане на следните суми:1. 354 999,60 евро /триста петдесет и четири хиляди, деветстотин деветдесет и девет евро и седемдесет и един евроцента/-главница по обявения , считано от 04. 10. 2012 г., за предсрочно изискуем кредит №26/17.11.2009 г..;2. 14 514,71 евро/четиринадесет хиляди петстотин и четиринадесет евро и седемдесет и един евроцента/-договорна лихва за периода от 25.08.2012 г. до 28.03.2013 година;3. 16 325,19 евро/шестнадесет хиляди триста двадесет и пет евро и деветнадесет евроцента/ -санкционираща лихва за периода от 25.08.2012 г. до 28.03.2013 година;4.19,84 лева/деветнадесет лева и осемдесет и четири стотинки/-разноски;5.законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане; 6.15 093,12 лева/ петнадесет хиляди и деветдесет и три лева и дванадесет стотинки/-държавна такса и 6. 7 771,56 лева /седем хиляди седемстотин седемдесет и един лева и петдесет и шест стотинки /-юрисконсултско възнаграждение. 

                      Банката-кредитор  обосновава правният си интерес за  предявените й срещу ответниците  искове на осн.чл.422,ал.1 ГПК от дадените й от заповедния съд  указания на осн.чл.415,ал.1 ГПК  да  установи  паричните си  вземания по издадената й заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.№ 666/2013 г.  от  ДРС,която те са оспорили с приетите им  възражения.

                      Отговори на исковата молба са депозирали в указания им от съда 14-дн.срок само  ответниците: с вх.№ 570/29.01.2014 г.Алфа микс”ЕООД ЕИК ***, за което на осн.чл.637,ал.2 ТЗ е прекратено производството по т.д.139/2013 г. Кюстендилският окръжен съд   и с вх.№ 569/29.01.2014 г. А.Р.П., който съдът е приел с определение от 10.04.2014 г.

         Останалите ответници не се депозирили отговори на исковата молба.С постановеното на осн.чл.367,ал.1 ГПК определение от 9.01.2013 г.по делото, препис,от което  им е връчено,   съдът ги е предупредил  за настъпването на неблагоприятните за тях последици  от неподаването на отговор на исковата молба,включително и за възможността,ако не се явят в първото заседание по делото, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие, ищецът  да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу тях,или да оттегли иска.В хода по същество на спора в проведеното о.с.з. на 21.05.2015 г.процесуалният представител на ищцовата „Банка ДСК” ЕАД юрисконсулт Вангелова е поискала на осн.чл.238,ал.1 ГПК по отношение на неподалите отговор на исковата й  молба ответници: „Пропърти билдинг”ЕООД, ”Машинни мазилки-Алфа”ЕООД и „Евро микс-България”ООД,съдът да постанови неприсъствено решение. Моли да се прекрати,спряното производство  по делото срещу ответниците: ”Емира”ЕООД, ,”Коци Пал” ЕООД и „Слави Пал” ЕООД, поради постановеното им заличаване   на осн.чл.632, ал.4 от ТЗ от търговския регистър  с решенията  от съда по несъстоялността им. За ответниците „Алекс Пал”ЕООД- несъстоялност и „Евро микс замазки” ЕООД- в несъстоялност,по отношение,на които производството по делото е спряно на осн.чл.637,ал.1 ТЗ,твърди,че в производствата за несъстоятелността им все още не са изготвени списъците  на приетите вземания , които обуславят  исканията й,при приемането на процесните вземания-    за  прекратяване на делото  на осн.чл.637, ал.2 ТЗ по отношение на тях , респ. при неприемането им за възобновяване на производството с участието на синдика на осн.чл.637,ал.3 ТЗ.На осн.чл.78,ал.1 ГПК претендира присъждане от ответниците на сторените й съдебно-деловодни разноски , включително и юрисконсултско възнаграждение по представения им списък на осн.чл.80 ГПК.   

                      Ответникът П.  е оспорил с отговора си на исковата молба основателността на иска срещу него  с възражения, че: 1.паричните вземания от него не са ликвидни и изискуеми,тъй като не е настъпил падежа на задълженията от договора за кредит № 26/17.11.2009 г.  и анексите към него.;2.няма в договора клауза за настъпването на автоматична предсрочна изискуемост,при определени надлежно договорени от страните условия.;3.банката не е уведомила главния длъжник  ”Алфа микс”ЕООД ЕИК ***,както   и него   за решението си да дерогира действието на погасителния план,установяващ периодични плащания, и да претендира  плащане на цялото задължение.;4.при условията на евентуалност с горепосочените  възражения срещу основателността на иска,оспорва размера на лихвите по съображения,че при изчислението от банката се е достигнало до наслагване на възнаградителна лихва,лихва за забава и наказателна лихва върху едно и също главно задължение, както и възнаградителната лихва е двойно капитализирана -веднъж с размера на лихвата.;5.позовава се на погасяването на акцесорната му поръчителска отговорност  вследствие  пропускането от кредитора на  срока по чл.147, ал.1 ЗЗД.;6.оспорва подписите ,положени от страните на договора за кредит № 26/17.11.2009 г.,анексите№ 1/15.09.2010 г.,2/24.03.2011 г.,3/30.12.2011 г.,4/21.02.2012 г. и 4/09.05.2012 г. и договорите за поръчителство със страни банката и А.П. от 17.11.2009 г. и 15.09.2011 г.,както и анекс № 1 от 30.12.2011 г. към договор за поръчителство от 15.09.2010 г.,като по отношение на подписите за кредитор,твърди,че са положени от лица без надлежна представителна власт;7.иска прогласяване нищожността на чл.3 от Договор за поръчителство от 15.09.2010 г. и на т.2 от Анекс № 1/30. 12. 2011 г. към този договор,поради противоречието им с императивна норма –чл.147 ЗЗД;8.възразява,че ние са му били надлежно връчени поканите от 17.10.2012 г. и от 12.10.2012 г. в качеството му на поръчител на”Алфа микс”ЕООД ЕИК ***,предвид  възражението   му на осн.чл.147,ал.1 ЗЗД.

                      Кюстендилският окръжен съд след извършената  съвокупна преценка на събраните доказателства,   доводите и възраженията на страните,  въз  основа на закона и при условията на чл.235,ал.2 ГПК  и чл.235,ал.3 ГПК,прие за  установено следното:

                      С определения от 20.03.2014 година  и от 10.06.2014 г. на осн.чл.637,ал.1 ТЗ съдът  е спрял производството по т.д.№ 139/2013 г.  за предявените на осн.чл.422,ал.1 ГПК искове от кредитора„Банка ДСК”ЕАД ЕИК ***   срещу ответниците: СЛАВИ ПАЛ ЕООД ЕИК***- в несъстоятелност, ЕМИРА ЕООД ЕИК ***- в несъстоятелност,Алекс Пал”ЕООД ЕИК ***- в несъстоятелност , ”Коци Пал” ЕООД ЕИК ***- в несъстоятелност  и”Евро микс замазки”ЕООД ЕИК***- в несъстоятелност.С обявените на 16.04.2015 г в Търговския регистър на АпВ  решения постановени на осн.чл.634,ал.4 ТЗ по т.д.№ 118/2013 г.,т.д.№ 117/2013 г. и т.д.115/2013 г.по описа на Кюстендилския окръжен съд   ги е  обявил в  несъстоятелност, постановил прекратяването на дейността на предприятието им, прекратил производството по несъстоялност и постановил заличаването  им  от Търговски регистър  за   ответниците „Емира”ЕООД, ”Коци пал”ЕООД и „Слави Пал”ЕООД. Неправосубектността им, настъпила  от  заличаването им в ТР към АпВ , налага     прекратяване  на делото  на осн.чл.229,ал.1,т.2 ГПК по отношение на тях   ,  което   съдът извърши  с определение,  инкорпорирано  в решението му .

                        Производството по делото следва да се прекрати и по отношение на ответното „Машинни мазилки-Алфа”ЕООД ЕИК***, със седалище и адрес на управление: гр.С.. община и С. област,район”***”ж.к.”***”, бл.***, вх.”***”,ет***, ап.*** ,което видно от приложеното ч.гр.д.№ 666/2013 г. от Дупнишкия районен съд  не е депозирало възражение   срещу  издадената  против него заповед за незабавно изпълнение  , поради което заявителят няма правен интерес от установителния иск по чл.422,ал.1 ГПК за  вземането си от него.

                         От приетите по делото писмени доказателства се установи, а и страните не спорят,че ищецът „Банка ДСК” ЕАД ЕИК *** с договор за кредит № 26/17.11.2009 г. е предоставила банков заем на кредитополучателите ”Алфа микс” ЕООД, представлявано от управителя му В. Н. Т., посочено   като  длъжник в договора и  на   Астрой глобъл комерс” ЕООД,

представлявано от А.Р.П., ”Емира” ЕООД, представлявано от    управителя му В. Н. Т.  и „Протърти билдинг” ЕООД, представлявано от А.Р.П.  , последните три ТД посочени като    съдлъжници на кредитополучателя, в размер на 500 000 евро /петстотин хиляди евро/за покриване на временен недостиг при обслужване на текущи плащания,свързани с бизнес оборота, от който е усвоена  сумата  в размер на  370 000 евро,видно от приетото по делото заключение вх.№ 1887/17.03.2014 г. на извършената СЧЕ от в.л.Г.С..В раздел ІІ-ри,ІІІ-ти и V-ти от договора  били уговорени срок ,    начин   и условията  за усвояване  на  кредита, крайният срок за погасяването му -30.10.2014 г.  и задълженията на страните. В раздел  V -ти  уредили обезпеченията на кредита,като в   т.17.2 на същия предвидили учредяване на поръчителство от ответника А.П., съгласно договор за поръчителство,който е неразделна част от договора за кредит.При неизпълнение на задълженията по договора от страна на кредитополучателя  с клаузата на  т.20,б.”в” на раздел VІ-ти ”Отговорност и санкции” на банката била предоставена възможността да превърне кредита в предсрочно изискуем и да предприеме действия за събиране на вземания си по него. На 17.11.2009 г. ответникът А.П. и кредитора „Банка ДСК”ЕАД сключили писмен договор за поръчителство,с който П. се задължил да отговаря  пред нея за изпълнение на задълженията на кредитополучателя„Алфа микс”ЕООД.

                      Клаузите в   кредитния договор били   изменени  последователно с   Анекси №№1 от 15.09.2010 г.,№ 2 от 24.03.2011 г.,№ 3 от 30.12.2011 г. и № 4 от 21.02.2012 г.

                      С Анекс №1 от 15.09.2010 г. към кредитния договор     с  новосъздадената  клауза на т.17.2.1,  изпълнението му се  обезпечава и с поръчителството на „Алек Пал „ЕООД и  Коци Пал” ЕООД.На  същата дата 15.09.2010 г.  с писмения договор,приложен към заявлението по чл.417 ГПК в ч.гр.д.№ 666/2013 г. на ДРС К в ч.гр.д.№ 33ГП„Алек Пал „ЕООД и  Коци Пал” ЕООД, представлявани от А.Р.П. поели пред кредитора поръчителска отговорност за изпълнение на задълженията не само на „Алфа микс”ЕООД,но и   на   Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  и „Протърти билдинг” ЕООД. На същата дата 15.09.2010 г. ответникът А.П. и „Банка ДСК” ЕАД сключили нов договор за поръчителство на П. вече не само за изпълнение на задълженията на „Алфа микс”ЕООД, но и на кредитополучателите  Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  и „Протърти билдинг” ЕООД.С чл.3 от него    предвидили запазване на поръчителската отговорност  на ответника А.П. и ако кредиторът не е предявил иск против кредитополучателя в  срока по чл.147,ал.1 от ЗЗД,както и ако крайният срок за погасяване на кредита по т.1 бъде продължен по съгласие само между  кредитора и кредитополучателя.

                       С Анекс № 2 от 24.03.2011 г.към договор за кредит № 26/17.11.2009 г.банката и  длъжниците„Алфа микс”ЕООД,    Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  и „Протърти билдинг” ЕООД.  уговорили нов погасителен план и учредяване на поръчителство от    Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  , ”Евро микс замаски”ЕООД,”Слави пал”ЕООД,”Машинни мазилки-Алфа ”ЕООД, ”Евро микс -България” ЕООД” и „Протърти билдинг” ЕООД. На същата дата-24.03.2011г. бил сключен и предвидения с анекса договор за поръчителство между  кредиторът „Банка ДСК”ЕАД  и поръчителите: „Коци пал”ЕООД ”,Алекс пал” ЕООД, „Слави пал”ЕООД,”Машинни мазилки-Алфа”ЕООД,”Евро микс-България” ЕООД, ”Емира” ЕООД, „Протърти билдинг” ЕООД,”Астрой глобъл комерс” ЕООД,последните три ЕООД-та са и длъжници по договора за кредит, с който горепосочените дружества се задължили пред банката за изпълнението на задълженията на  кредитополучателите: „Алфа микс” ЕООД, ”Емира” ЕООД,  Астрой глобъл комерс” ЕООД и „Протърти билдинг” ЕООД.В чл.3 от този договор за поръчителство предвидили запазване на поръчителската отговорност  на ответника А.П. и ако кредиторът не е предявил иск против кредитополучателя в  срока по чл.147,ал.1 от ЗЗД,както и ако крайният срок за погасяване на кредита по т.1 бъде продължен по съгласие само между  кредитора и кредитополучателя.

                     С анекс № 3 от 30.12.2011 г. към договор за кредит № 26/17.11.2009 г.банката и  длъжниците„Алфа микс”ЕООД,    Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  и „Протърти билдинг” ЕООД   преструктурирали  кредита  с нов погасителен план , с който дължимата главница  е променена на 366 999,60 евро,предвидили  нови обезпечения  -особени залози и ипотека и с т.11.7 и т.11.8 сключване на анекси към договорите за поръчителство  с  поръчителите: „Коци пал”ЕООД ”  , „Алекс пал” ЕООД, ”Евро микс замаски” ЕООД,”Слави пал”ЕООД, „Евро микс България” ЕООД” , ”Машинни мазилки-Алфа”ЕООД  и А.Р.П..  С Анекс № 1 от 30.12. 2011 г. към договора за поръчителство от 15.09.2010 г. банката и ответника А.П. изменили съдържанието на последния, като с т.1. поръчителят  поел обезпечение и за изпълнението на  задълженията по кредита и на  „Алфа микс”ЕООД,    Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  и „Протърти билдинг” ЕООД, а с т.3. от него    предвидили запазване на поръчителската отговорност  на ответника А.П. и ако кредиторът не е предявил иск против кредитополучателя в  срока по чл.147,ал.1 от ЗЗД,както и ако крайният срок за погасяване на кредита по т.1 бъде продължен по съгласие само между  кредитора и кредитополучателя.

                      С анекс № 4 от 21.02.2012 г.  към договор за кредит № 26/17.11.2009 г.банката и  длъжниците„Алфа микс”ЕООД,    Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  и „Протърти билдинг” ЕООД    се споразумели да отпадне обезпечението по т.17.6 от Договора за кредит и да отпадне условието по т.4 от Анекс № 3 от 30.12.2011 г.

                    На 09.05.2012 г. бил сключен  между „ Банка  ДСК”ЕАД и  длъжниците„Алфа микс”ЕООД,    Астрой глобъл комерс” ЕООД,  ”Емира” ЕООД  и „Протърти билдинг” ЕООД    нов Анекс също под  № 4 към договор за кредит № 26/17.11.2009 г.,изменен и допълнен с Анекс № 1/15.09.2010 г.,Анекс № 2/24.03.2011 г. и Анекс № 3/30. 12.

2011 г., с  чл.2,на  който  страните по анекса  приели,че в случай на установено от банката  просрочие  в погасяването,на която и да е  вноска от новия погасителен план по главница,или лихви , установен в разпоредбата на т.2 от Анекс № 3/30.12.2011 г. на договора за кредит ,  начислените наказателни лихви по договора за кредит и всички анекси към него  се считат дължими и следва да бъдат внесени в срок до 7 дни от датата на просрочието.В чл.3 от този анекс постигнали съгласие ,че размерът  на начислените и неплатени наказателни лихви от кредитополучателя „Алфа микс”ЕООД,за периода от 25.08.2011 година до 08.05.2012 година/вкл./ възлиза на  2 607,67 евро

/две хиляди шестотин и седем евро и шестдесет и седем евроцента/.

                     С приетото по делото заключение вх.№ 1887/17.03.2014 година на извършената СЧЕ от в.л.счетоводител Г.С. се установи,че от кредита за периода от 19.12.2009 г до 26.07.2010 г. с девет транша  от кредитополучателя „Алфа микс”ЕООД е била  усвоена  сумата в размер на 370 000 лева,а направените погашения са в размер на  15 000 евро и остатъкът от главницата към 04.10.2012 г. е  в размер 354 999,60 евро,дължимата лихва е 5 020,84 лева,такси закъснение-270,27 евро , а към 29.03.2013 г.-датата на депозирането на заявлението по чл.417,т.2 ГПК във вр. с чл.418,ал.1 ГПК главницата е в същия размер,договорната лихва за периода от 25.08.2012 г.,към която дата кредитополучателят не е платил две месечни вноски по главницата и две месечни вноски от договорената лихва ,с падеж        25 число от месеца,  до 28.03.2013 г. е 14 514,71 евро и наказателната лихва за същия период е 16 325,19 евро. Кредиторът се възползувал от предоставената му  възможност с т.22,б.”в” от договор № 26/ 17.11.2009 г.  при  всяко неплащане в срок да  превърне кредита  в предсрочно изискуем  и с нотариална покана акт № 135,том І,рег.№ 6135 от 17.10.2012 г. на нотариус Л. С. рег.№ *** на НК на РБ,връчена на 14.11.2012 г. на „Алфа микс”ЕООД,”Евро микс България”ООД,”Алекс Пал”ЕООД,” Коци Пал”ЕООД,”Евро микс замаски” ЕООД,А.Р.П. и „Пропърти билдинг”ЕООД и на 18.12.2012 година на    ”Слави пал”ЕООД и „Емира”ЕООД обявил на кредитополучателите и с нотариална покана  акт № ***   рег.№***,том *** от 12.10.2012 г. на нотариус Г. Г. рег.№ *** на НК на РБ на „Машинни мазилки-Алфа”ЕООД на длъжниците и поръчителите,че от 04.10.2012 г. е обявена предсрочната изискуемост на  незаплатени вземания към банката, посочвайки и размерите им ,с предупреждение, че ако  не погасят доброволно задълженията си в срок от 5 работни дни, считано от датата на връчване на поканите  им   ,ще пристъпи към принудителното им изпълнение. Следователно към 29.03.2013 година- датата на депозирането на заявлението  от кредитора „Банка ДСК”ЕАД   пред заповедния съд за снабдяването й    на осн. чл.417,т.2 ГПК във вр. с чл.418,ал.1 ГПК със   заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за  солидарно плащане от длъжниците и поръчителите на паричните й  вземания по предсрочно изискуемия банков  кредит  , са били налице всички комулативно необходимите законови  условия за издаването им по ч.гр.д.№ 666/2013 г. на  ДРС -неизпълнение към 25.08.2012 г. на договорното  задължение  от кредитополучателя да плати две месечни вноски от главницата и две месечни вноски от договорената лихва по кредита,    от което възниква уговореното с  т.22,б.”в” от кредитния договор право  на  кредитора да го превърне в предсрочно изискуем  и   съобщаването му че  се ползува от тази договорна възможност на длъжниците , а също и  в изпълнение на поетото си задължение с договорите за поръчителство и на  поръчителите.

                        От гореизложените обстоятелства  следва извод  за неоснователност на възраженията на ответника А.П.  за неликвидност и неизискуемост на паричните вземания от него,тъй като не е настъпил падежа на задълженията от договора за кредит № 26/17.11.2009 г.  и анексите към него, поради липсваща в договора     клауза за настъпване  на предсрочна изискуемост,при определени надлежно договорени от страните условия, както,и че банката не е уведомила главния длъжник  ”Алфа микс”ЕООД ЕИК ***,    и него   за решението си да дерогира действието на погасителния план, установяващ периодични плащания, и да претендира  плащане на цялото задължение.

       Неоснователни са и евентуално заявените му възражения  срещу размерите на предявените установителни искове  за възнаградителните,наказателните и лихвите за забава върху главницата,за които П. твърди,че банката ги е начислявана върху едно и също главно възнаграждение,от една страна , а от друга просрочената възнаградителна лихва е двойно капитализирана-веднъж с размера на лихвата за забава и още веднъж с размера на наказателната лихва.  В отношенията между страните по сключения договор за кредит - с оглед предоставянето му  от банка, приложение намират правилата на чл. 430 - 432 ТЗ.  Съществуването на задължение в тежест на кредитополучателя да заплаща лихва по сключен договор за банков кредит, е посочено като един от съществените елементи на този вид търговска сделка и в закона – чл.430 ал.2 ТЗ. Доколкото банката извършва действия по предоставяне на кредити на физически и юридически лица по занятие, същата следва да получава насрещна престация за това от кредитополучателя, а именно възнаграждение за времето, през което последният ползва предоставените му парични средства, какъвто характер има лихвата, чиято дължимост е уговорена между страните със съответната клауза. Договорът на основание чл.20а ЗЗД има силата на закон за тези, които са го сключили, поради което и след като кредитополучателят се е съгласил освен да върне получената в заем сума, и да заплащат на "Банка ДСК" ЕАД лихва, като възнаграждение за ползване на предоставените му парични средства, следва да се приеме, че те са обвързани от поетото с чл.9.1 от договора за кредит валидно задължение, че за предоставения кредит кредитополучателят заплаща на кредитора годишна лихва в размер на тримесечен EURIBOR плюс договорена надбавка, като промяната на тримесечния EURIBOR е задължителна за страните до окончателното издължаване на кредита по договора. Начисляването на наказателната лихва е договорено в чл.21 от Договора при следните хипотези и параметри - при неплащане на част или цялата погасителна вноска по главницата на кредита в уговорените срокове се начислява лихва върху размера на просрочената главница, включваща договорената лихва и наказателна надбавка от 7 процентни пункта; при неплащане на част или цялата дължима лихва по кредита в уговорените срокове, се начислява наказателна лихва върху размера на редовната главница, включваща договорената лихва и наказателна надбавка от 3 процентни пункта; при изискуемост на кредита на крайния падеж или предсрочно се начислява наказателна лихва върху размера на цялата главница, включваща договорената лихва и наказателна надбавка от 7 процентни пункта.В последствие със сключването на Анексите към договора за кредит процентните пунктове са били променени.  Банката се възползувала от     предоставената й  възможност с чл.22 ,б.”б” от договора за кредит  и е  преобразувала кредита в пресрочно изискуем заедно с лихвите, като преди депозирането на заявлението си пред ДРС  в заповедното производство по ч.гр.д.№ 666/2013 г. я  е обявила на  14.11.2012 г.на  ”Алфа микс”ЕООД,”Евро микс-България”ЕООД,”Алекс Пал”ЕООД, ”Коци пал”ЕООД,”Евро микс замаски”ЕООД,”Протърпи билдинг „ЕООД , чрез   управителя  им А.П. ,а също и  на поръчителя А.П. в изпълнение на задължението й по чл.7 от договора им за поръчителство  с дата от 15.09.2010 г. с  връчването на нотариална покана рег.№ 6135 ,том І,№ 135 на нотариус Л.  С. рег***на НК на РБ с район на действие ДРС ,което съгласно (чл. 569, т. 3, предл. 1 ГПК)     се ползува с  официална доказателствена сила относно удостоверените от нотариуса  юридически факти  за  съдържанието на поканата,датата на връчването й   и лицата ,на които е връчена. Преди датата на личното връчване на нотариалната покана на адресатите й от нотариус Л. С. е извършено връчване    по реда на чл.50,ал.4 ГПК на 16.10.2012 г. на нотариална покана със същото съдържание  рег.№ 5638,том 2,акт 71  от нотариус Г. Георгиев  с рег.№ 637 на НК на РБ на последния посочен в търговския регистър адрес на „Алфа микс”ЕООД, на ”Протърти билдинг”ЕООД и на „Машинни мазилки-Алфа”ЕООД.

             Неоснователно е и възражението на ответника П., че към 29.03.2013 г.- датата на заявлението по ч.гр.д.№ 666/2013 г.  на кредитора  акцесорната му поръчителска отговорност  към него е била преклудирана от изтичането на срока по чл.147,ал.1 ЗЗД,поради което   не може да се аганжира солидарната му отговорност с длъжника ”Алфа микс”ЕООД за изпълнение на задълженията по кредита. Датата на пресрочната изискуемост на кредита,която е посочена и в  нотариалната покана за обявяването й от банката е 4.10.2012 г. ,от която до предявяването на вземанията й по него  от длъжника „Алфа микс” ЕООД не  е бил изтекъл    срокът по чл.147,ал.1 ЗЗД.В тази връзка ,въпреки основателността си доводите му   за нищожност на чл.3 от Договор за поръчителство от 15.09.2010 г.        и на т.2 от Анекс № 1/30. 12. 2011 г., към този договор,     поради противоречието им с императивна норма –чл.147,ал.2 ЗЗД ,въпреки основателността им  са ирелевантни за  правилността на гореизложените изводи  на съда,че към предявяването на вземанията си от длъжника  кредиторът не е  бил пропуснал срока по чл.147,ал.1 ЗЗД.

          Ответникът П. недопустимо се позовава и  на липсата на представителна власт за банката-кредитор от лицата  , които  са я представлявали в сключените договора за кредит № 26/17.11.2009 г., анексите№ 1/15.09.2010 г.,2/24.03.2011 г.,3/30.12.2011 г.,4/21.02.2012 г. и 4/09.05.2012 г. и договорите за поръчителство със страни банката и А.П. от 17.11.2009 г. и 15.09.2011 г.,както и анекс № 1 от 30.12.2011 г. към договор за поръчителство от 15.09.2010 г.Съдът с доклада си по делото при условията на чл.146,ал.3 ГПК даде указания на П.,че не сочи доказателства  за установяване възражението си,че по тези документи на лицата, представляващи  длъжниците и поръчителите         не са  положени от тях.  Поради бездействието му  по искане на банката  бе  допусната  и приета от съда  извършената от в.л.   В.Д.С.  с вх.№ 3118/04.05.2015 г.,от която се установи ,че подписите  в договора за кредит № 26/17.11.2009 г.положени    за управителя на кредитополучателя ”Алфа микс”ЕООД  са на лицето В. Т., който е негов управител.Съдът следва да отбележи,че този договор, както и всички горепосочени са търговски сделки и за  двете страни по аргумент на чл.286 и чл.287 от ТЗ  и дори да бяха сключени от лица без представителна власт, съгласно презумцията на чл.301 ТЗ, се смята, че търговецът е потвърдил действията им, в случай,че не се противопостави  веднага след узнаването, на което в отговора си  на исковата молба П.  и не  се позовава.

           Предвид гореизложените съображения с  частта на решението си  по съществото на спора  на осн.чл. 422, ал.1 ГПК съдът призна солидарната дължимост на   съществуващите     парични вземания    на кредитора-заявител „Банка ДСК”ЕАД ,  снабден  за тях със заповед за незабавно изпълнение № 446/04.04.2013 г. и изпълнителен лист по ч.гр.д.№ 666/2013 г. на ДРС от депозиралите възражения срещу тях  Пропърти билдинг”ЕООД , „Евро микс-България” ЕООД и   А.Р.П.  , постановено   неприсъствено   по отношение на  първите две-търговските дружества. В частта му, имаща същност на  определение, прекрати производството по делото за исковете ,предявени против неправосубектните  ответници „Емира” ЕООД, Коци пал”ЕООД,”Слави пал” ЕООД ,поради заличаването им в хода на процеса  в ТР на АпВ и  срещу неподозиралото възражение срещу заповедта”Машинни мазилки-Алфа”ЕООД ,поради липса на правен интерес на кредитора за  предявеване против него на иска му по чл.422,ал.1 ГПК.

          На осн.чл.78,ал.1 ГПК осъди и тримата ответници да заплатят на ищцовата банка сумата 38 667,60 лева, представляваща  разноските й в   исковото производство по представения на осн.чл.80 ГПК списък за тях ,както и да й заплатят сторените разноски в заповедното производство- сумата 22 864,68 лева.

          Водим от гореизложените съображения,Кюстендилският окръжен съд

 

          Р   Е   Ш   И  :

 

                 ПРИЗНАВА на осн. чл.422 вр. чл.415 ГПК  за установено по отношение на ответниците-длъжниците „ПРОПЪРТИ БИЛДИНГ” ЕООД с ЕИК***, с адрес гр. Д., п. к. ***, Област К., Община Д., бул. ***   ***, ет.***, със законен представител Р. С. П., ЕВРО МИКС БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:гр.Д., същата община,област Кю., ул.”***”№ *** и  поръчителя А.Р.П. ЕГН ********** с адрес: ***, Кюстендилска област, бул.”Иван Вазов”№ 16,ет.3    съществуването на оспорените от тях   парични   вземания в полза на   ищеца  „Банка ДСК” ЕАД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.*** ул.”***” №***,  със съдебен адрес ***, за които по заявлението й на  осн.чл.417,т.2 ГПК във вр. с чл.418,ал.2 ГПК по ч.гр.д.№ 666/2013 г. Дупнишкият районен съд    й е издал  заповед № 466/04.04 . 2013 г. за незабавно изпълнение  и изпълнителен лист    солидарно да й платят следните суми:  354 999,60 евро /триста петдесет и четири хиляди, деветстотин деветдесет и девет евро и седемдесет и един евроцента/-главница по обявения , считано от 04. 10. 2012 г., за предсрочно изискуем кредит №26/17.11.2009 г..;  14 514,71 евро /четиринадесет хиляди петстотин и четиринадесет евро и седемдесет и един евроцента/-договорна лихва за периода от 25.08.2012 г. до 28.03.2013 година;  16 325,19 евро/шестнадесет хиляди триста двадесет и пет евро и деветнадесет евроцента/ -санкционираща лихва за периода от 25.08.2012 г. до 28.03.2013 година; 19,84 лева/деветнадесет лева и осемдесет и четири стотинки/-разноски и за законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане.

                     

           ОСЪЖДА На осн.чл.78,ал.1 ГПК ответниците  „ПРОПЪРТИ БИЛДИНГ” ЕООД с ЕИК ***, ЕВРО МИКС- БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК ***1 и  А.Р.П. ЕГН **********    да заплатят на ищеца „Банка ДСК” ЕАД ЕИК ***   сумата 38 667,60 лева /тридесет и осем хиляди шестостин шестдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, представляваща  разноските й в   исковото производство по представения на осн.чл.80 ГПК списък за тях ,както и да й заплатят сторените разноски в заповедното производство- сумата 22 864,68 лева /двадесет и две хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки/.

            Решението е постановено неприсъствено за ответниците ПРОПЪРТИ БИЛДИНГ  ЕООД с ЕИК *** и ЕВРО МИКС- БЪЛГАРИЯ ООД с ЕИК*** .

         ПРЕКРАТЯВА  производството по т.д.№ 139/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд ,в частта му за предявените искове  против неправосубектните ответници :  „Емира”ЕООД, ”Коци пал”ЕООД и „Слави Пал”ЕООД  и  не възразилото срещу заповедта МАШИННИ МАЗИЛКИ-АЛФА ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.*** *** община и *** област,район***”ж.к.”***”, бл.***,  вх.***”, ет.***, ап***. 

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред САС от ищеца и ответниците   А.Р.П. и Машинни мазилки- Алфа ЕООД с ЕИК *** , за частта му   по съществото на спора в 2-седмичен срок от връчването на съобщението им на осн.чл.7,ал.2 ГПК с приложен към него препис, а в прекратителната му част в 1-седмичен срок.

         За  постановеното неприсъствено решение  по отношение на ответниците: ПРОПЪРТИ БИЛДИНГ  ЕООД с ЕИК ***, ЕВРО МИКС БЪЛГАРИЯ ООД с ЕИК *** ,неподлежащо на обжалване от тях на осн.чл.239,ал.4 ГПК , да им се връчи препис   от него на осн.чл.240,ал.1 ГПК.

                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: