Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е      

                        гр.Кюстендил, 11.12.2014г.

 

 

         Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в открито заседание на единадесети ноември  две хиляди и четиринадесета година  в състав:

 

                                               Окръжен съдия:РОСИЦА САВОВА

 

 

при участието на секретаря: М.С. и в присъствието на прокурора Камелия Стефанова  като разгледа докладваното от съдия Савова т.д.№ 129. по описа за 2013г. на КОС и, за да се произнесе, взе предвид:

 

 

         Производството е по реда на глава ХХХІІ ГПК-търговски спорове.

         Делото е образувано по искова молба, подадена от ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.Кюстендил срещу „***",ЕООД, гр. Д., със седалище и адрес на управление:гр.Д.,ул.”***” №*, с която съдът е сезиран за произнасяне по реда на чл. 365, т.З ГПК по иск за прекратяване на ответното дружество.

         В исковата молба се сочат следните фактически обстоятелства: - в продължение на повече от З месеца от заличаване на управителя на ответното дружество – М. П., извършено на 14.06.2012г.на осн.чл.141,ал.5 от ТЗ в Търговския регистър не е бил вписан нов управител на дружеството, като предвид тези обстоятелства се иска прекратяване на последното.

         Съобщението ведно с разпореждане на съда от 12.11.2013г.е било връчено при условията на чл.50,ал.2 от ГПК на ответното дружество.

В срока за отговор, изтекъл на 03.02.2014г., такъв не е депозиран.

         Ответното дружество, призовано при условията чл. 50, ал.2 от ГПК, не е изпратило  представител в съдебно заседание.

         Съдът, като прецени събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка :

         Видно от приложените справки от Търговския регистър , ответното дружество  е регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК *** като еднолично  дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр.Д.,ул.”***”№*, с едноличен собственик на капитала „***”ООД, ЕИК *** – срвн. и учредителен акт-устав от 06.07.2011г.

         С решение от 17.12.2012г.по т.д.№64/2012г.на КОС е отхвърлена молба по чл.629 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на ответното дружество.

         Представено е  писмено уведомление от 25.04.2012г. от управителя М. П. , адресирано до едноличния собственик на капитала,  по реда на чл.141,ал.5 от ТЗ за заличаването й като управител, получено на 26.04.2012г.(л.12 от делото)..

         В удостоверението на АВ от 13.09.2013г.,приложено към исковата молба,е отразено заличаването на управител на осн.чл.141,ал.5 от ТЗ, без данни за следващо вписване на такъв.

         Впоследствие, като нов управител на 05.12.2013г.е вписан С.Е.И. – видно от данните в Търговския регистър.Последният не е изразил становище по иска.

         С оглед на така установената фактическа обстановка съдът намира предявения иск за недоказан.Съображенията за това са следните

         Искът е  допустим, като изхожда от разполагащ с право на иск правен субект, предявен е  в надлежния съд, респ. исковата молба отговаря на изискванията на закона.

         От правна страна съдът намира следното::

         Съгласно  чл.155, ал.1, т.3 ТЗ, по решение на окръжния съд по седалището на дружеството, то може да бъде прекратено: по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител

         В случая,обаче, не се установява наличие на една от предпоставките,а именно – липса на вписан управител за повече от три месеца .

         Действително, налице е предизвестие по см.на ТЗ от управителя М. П. и изтичане на срока от получаване на предизвестието , но същата няма данни по делото кога и дали е упражнила правата си по чл.141,ал.5 от ТЗ,а именно- сама да заяви за вписване това обстоятелство, което би се вписало, независимо дали на нейно  място е избрано друго лице, респ..недоказано е твърдението на ищеца , че е изминал по-дълъг от предвидения в закона срок от заличаване на управителя М.П..

         Удостоверението относно наличие на хипотезата на чл.141, ал.5 от ГПК  е с дата 13.09.2013г., липсва отразяване на по-ранен момент на заличаването , респ.искът е предявен на 07.11.2013г.При изисканите данни относно актуално състояние се установява, че вписването на нов управител е извършено на 05.12.2013г. – т.е.не се установява да е изминал срок, по-дълъг от предвидения в закона, в който не е имало вписан управител.Формалните изисквания за вписването на последващ управител са налице, а съдът е длъжен да се съобрази с обстоятелствата, налични в общодостъпния търговски регистър, в.т.ч.и настъпили в хода на производството при усл.на чл.235,ал.2 от ГПК.

         С оглед изложеното, искът – като недоказан, ще бъде отхвърлен.

         Воден от горното, Кюстендилският окръжен съд

                                     

                                                        Р   Е   Ш   И   :

ОТХВЪРЛЯ предявения   от Окръжна прокуратура-Кюстендил против „***", ЕООД, гр. Д., със седалище и адрес на управление:гр.Д.,ул.”***” №*, иск за прекратяване на ответното дружество на основание чл. 155, ал.1, т.3 ТЗ. 

Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                              

 

                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: