Р       Е       Ш       Е       Н       И       Е

 

гр. Кюстендил, 28.05.2013 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на двадесет и осми май

през двехиляди и тринадесета година, в състав:

 

           

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ваня Богоева

 

като разгледа докладваното от съдия Ваня Богоева           т. д. № 49

по описа за 2013 г. на КОС и, за да се произнесе взе предвид :                                              

 

           

            Производството е по реда на Глава XXI  "Обжалване на определенията" от ГПК във вр. с чл. 25 от ЗТР.

            Адв. Л.А. в качеството му на процесуален представител по пълномощие на „ *******” със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 281 е обжалвал отказ № 20130320165310 / 20.03.2013 г. на Агенцията по вписванията за вписване на следните обстоятелства:: промяна  във фирмата, предмет на дейност, седалище и адрес на управление на „*******”.                               

             Изложени са доводи за незаконосъобразност на отказа, тъй като констатациите за липсата на декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, за неизготвяне на представеното извлечение от ТР относно чуждестранния търговец съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, поради липса заверка на превода от Министерството на външните работи са неправилни.Изложени са доводи за незаконосъобразност на отказа, поради това, че ДЛР неправилно е приело, че се иска промяна в предмета на дейност и фирмата на клона. Изрично е заявено че такова искане не се съдържа в подаденото заявление, а и освен това е следвало да се впишат промени в обстоятелствата, за които има надлежно взето решение.    

             Производството пред Агенцията по вписванията е образувано въз основа на заявление рег. № 20130320165310 / 20.03.2013 г., с което е поискано вписване промяна на седалището и адреса на управление на клона. Това изрично е заявено и в подадената със заявлението молба със същата дата. Към заявлението са приложени: решение на едноличния собственик на капитала от 10.02.2013 г., решение № 1470 8 01.11.2007 г. постановено по ф. д. № 839 / 2007 г. на КОС, удостоверение за учредяване на частно дружество с ограничена отговорност в превод от английски език на български език, пълномощно с нотариална заверка на подписите рег. № 73 / 03.01.2008 г., декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и два бр. адвокатско пълномощно.   

            С обжалвания отказ №.20130320165310 / 20.03.2013 г. длъжностното лице по регистрацията след проверка на представените от заявителя документи е счело, че  е заявено искане за вписване на ново седалище и адрес на управление, промяна в името на клона  и в предмета на дейност. Предвид това е направена и констатация, че заявените за вписване промени не се установяват от приложеното към заявлението  решение на представителя на чуждестранния търговец., тъй  като същото касае само промяна в седалището и адрес на управление. Направена е констатация, че  представеното извлечение от ТР за чуждестранния търговец не е изготвено съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, поради липса на заверка на превода от Министерството на външните работи  и не била представена декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР  Според ДЛР не било ясно „кой го представлява” , като  очевидно се има предвид клона.

             Разпоредбата на чл. 24 от ЗТР указва, че отказ се постановява единствено и само тогава, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 изисквания.

            Съгласно чл.21, т. 4 длъжностното лице по регистрация проверява дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискването на закон, а съгласно т. 5 проверява дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона  се установяват от представените документи по т. 4. Освен всичко това и преди всичко ДЛР следва да е наясно  какво е искането предмет на разглеждане. Несъмнено искането за вписване промени в обстоятелства, обявяване на актове или искане за първоначална регистрация  се прави чрез подаване на заявление при спазване на предвидените затова форма и ред. И това е изискване  визирано в чл. 21, т.1 от ЗТР.

            В случая е подадено заявление, в което в раздел Основни обстоятелства стр. 3/ 6 са попълнени всички графи – т. 3 фирма, т. 5 седалище и адрес на управление, т. 6 предмет на дейност. Начинът, по който е изписана фирмата на клона и предмета на дейност в заявлението, сравнени с отразените към този момент вписвания по партидатата на клона в ТР очевидно се различават, като във фирмата / наричана от ДЛР име/  в заявлението е пропуснато обозначаването ЕООД, като е изписано *******, вместо *********. Различия има и в предмета на дейност  Вземайки предвид само заявлението  ДЛР е счело, че искането касае вписване промени във всички тези обстоятелства, като очевидно не е съобразило съдържащо се точно и ясно в приложената молба изявление, че се иска вписване промяна само на седалището и адреса на управление. Подадената молба сама по себе си не представлява надлежно заявено искане за вписване, но конкретизира искането направено със самото заявление.          Към заявлението е приложена декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и удостоверение за учредяване на частно дружество с ограничена отговорност в превод от английски на български език.

          КОС след като прецени доводите на жалбоподателя, събраните по делото доказателства и правилността на постановения отказ, намира жалбата за основателна и я уважава. Съображенията за това са следните :

         Жалбата е допустима, като подадена от надлежна страна  и в законоустановения срок, а разгледана по същество се явява основателна.

            Както бе посочено с подаденото от жалбоподателя заявление е поискано вписване на обстоятелства:  промени в седалището и адреса на управление на клона.

           С разпоредбата на чл. 21 от ЗТР са определени  формалните изисквания, които следва да са налице за вписване, заличаване или обявяване и същите определят обхвата на проверката, която следва да извърши длъжностното лице по регистрация. Съгласно чл. 21, т. 5 от ЗТР следва да се прецени дали съществува  заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона., а т. 4 визира изискването да бъдат приложени всички документи съгласно изискванията на закона. Липсата на някое от визираните в чл. 21 от ЗТР изисквания е основание длъжностното лице по регистрация да откаже извършване на исканото действие.

            От изложеното следва, че когато се постанови отказ следва да е ясно основанието за постановяването му и да се посочи кое от изискванията на закона не е налице. В случая изводът за липса на изискването по чл. 21, т. 5  от ЗТР е неправилна.

             След като разглеждайки само формално подаденото в горепосочения му вид заявление ДЛР е счело, че се иска вписване промени на всички тези обстоятелства и само за част от тях е налице решение на едноличния собственик на капитала на чуждестранния търговец, то е следвало да се уважи искането и се извърши исканото вписване на промени относно седалище и адрес на управление, а отказът да касае само фирмата на клона и предмета на дейност.

                                                                         - 2 -

 

            Констатацията отразена в мотивите на отказа, че липсва декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР е невярна. В случая е приложена такава декларация от заявителя – упълномощения адвокат и е подадена със заявлението. В регистърното производство следва да се прави ясно разграничение при произнасяне по заявените искания – кога е налице липса на документ и кога е налице документ – нередовен по форма или съдържание.

            Отразените в обжалвания отказ мотиви относно извлечение от ТР за чуждестранния търговец будят недоумение, тъй като е отразена констатация за представен документ, съдържаща се в израза ”представеното извлечение от ТР относно чуждестранния търговец”. Видно от приложените към заявлението документи, такова извлечение като документ не съществува. Изобщо не са представени каквито и да било документи свързани с актуалното състояние на чуждестранния търговец и съответния ТР. 

            Очевидно в случая или такова разграничение не е направено или въобще е останало неясно какви документи са приложени към заявлението.Към заявлението е приложено ксерокопие от удостоверение за учредяване на частно дружество с ограничена отговорност от 23.05.2005 г., а учреденото ТД е „***” ЕООД. Това удостоверение обаче не представлява извлечение от ТР, както неправилно е приело ДЛР, ако е имало предвид този документ.

            Освен това неправилно е позоваването на  чл.2а, ал.2 от  Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, тъй като посочената разпоредба визира възможност МВнР да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми, но не съдържа конкретни изисквания относно заверката на превода. Нещо повече – от изложеното по-горе следва, че няма  представен документ представляващ извлечение от ТР за чуждестранния търговец, поради което  е безпредметно да се обсъжда дали то отговаря на изискванията за превод съгласно правилника. Освен това при новото произнасяне  ДЛР следва да е наясно за кои  документи са въведени конкретни изисквания за заверка на превод и др. с горепосочения правилник.

            Изложеното обуславя извод за  незаконосъобразност на постановения отказ поради противоречието му с чл. 24 от ЗТР.

            Освен това особено съществено в случая е и другото основание за отмяна на обжалвания отказ поради несъобразяването му с изискванията на чл. 22, ал. 4 от ЗТР. В случай, че ДЛР е счело, че липсва декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и надлежно изготвено извлечение от ТР за чуждестранния търговец, респективно както и необходимостта от легализация на превод на този документ е следвало да бъде приложена горепосочената законова разпоредба, а не да се постановява отказ. На заявителя е следвало да се укаже да отстрани нередовностите и ако същите не бъдат отстранени, то тогава да се постанови отказ за вписване на исканото обстоятелство.

            Неясно е съдържанието на констатацията, че не се знаело „кой го представлява”. Вероятно ес има предвид представителството на клона.  Това обстоятелство е вписано в ТР и не е заявено искане за вписване на промяна.   

            Като се съобрази изложеното и предвид естеството и спецификата на регистърното производство, следва извод за това, че обжалваният отказ е                                                                          незаконосъобразен и следва да бъде отменен, а на АВ следва да бъде указано да извърши исканото вписване на заявените обстоятелства, след като даде указания на заявителя да отстрани нередовностите.

             Водим от горното, КОС

Р       Е       Ш       И  :

 

              ОТМЕНЯВА отказ № 20130320165310 / 20.03.2013 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър, с който е отказано вписване на следните обстоятелства: промяна  във фирмата, предмет на дейност, седалище и адрес на управление на „*******”.                               

            УКАЗВА на Агенция по вписванията гр.София да извърши вписване в търговския регистър на заявеното със заявление рег. № 20130320165310 / 20.03.2013 г., с което е поискано вписване промяна на седалището и адреса на управление на клона, след осъществяване на процедурата по чл. 22, ал. 4 от ЗТР.

            Решението подлежи на обжалване пред САС в 7 дневен срок от съобщаването му до страните.

 

                                                                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: