Р Е Ш Е Н И Е

гр. Кюстендил 2 май 2018 г.

            Кюстендилски окръжен съд, търговска колегия, в закрито съдебно заседание, като подложи на разглеждане т. д. № 60/2012 година и за да се произнесе, взе в предвид следното:

            След служебна проверка съдът констатира, че е допуснал очевидна фактическа грешка при постановяване на решение по настоящето дело, по реда на чл. 735 от ТЗ. В диспозитива на решението е изписано: „ПРЕКРАТЯВА действието на общата възбрана върху имуществото на „Етавия” АД /в производство по несъстоятелност/ ЕИК 109016462 със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Македония” № 10. Очевидната фактическа грешка се изразява в това, че следва да се  прекрати действието на общата възбрана върху имуществото на „фирма” ЕООД с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, Община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. ***.

Кюстендилският окръжен съд, в настоящият си съдебен състав приема, че не следва да се призовават страните по делото в открито съдебно заседания, тъй като това не е необходимо.

            Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение на Кюстендилски окръжен съд от 26 април 2018 година като се чете:

            ПРЕКРАТЯВА действието на общата възбрана върху имуществото на „фирма” ЕООД с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, Община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. ***, вместо:

ПРЕКРАТЯВА действието на общата възбрана върху имуществото на „Етавия” АД /в производство по несъстоятелност/ ЕИК 109016462 със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Македония” № 10.

Решението следва да се впише в Търговският регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „фирма” ЕООД с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, Община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. ***

            Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в Търговският регистър към Агенцията по вписванията пред Софийски апелативен съд.

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: