Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Кюстендил, 22.05.2009г.

 

В    И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд, ГК, в закрито заседание на двадесети май две хиляди и девета, в състав

     

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:                 Ю.М.

 

с участието на секретаря

и окръжния прокурор

като разгледа докладваното от съдия М. т.д. № 14/2009г. по описа на КОС и, за да се произнесе, взе предвид следното

 

Производството е по реда на чл.25 от ЗТР и гл.ХХІ от ГПК (чл.274-279).

„МТАН” ООД, ЕИК 109572758, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.”Герена” № 1, обжалва отказ № 20090415151352/17.04.2009г. на Агенция по вписванията гр.София за вписване промени, изразяващи се в нов управител, промяна в начина на представителството, прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник и произтичащото от това изменение в дяловото участие на съдружниците, нов дружествен договор. Отказът е мотивиран с противоречие на новия дружествен договор в частта на р.V на разпоредбите на чл.119, ал.4 във връзка с чл.140 от ТЗ и на чл.21, ал.3, т.2 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

КОС, след проверка на обжалвания отказ и обсъждането на доводите, посочени в жалба, счита, че същата е допустима, а разгледана по същество  - основателна. Съображенията за това са следните:

Със заявление вх.№ 20090415151352/15.04.2009г. единият от управителите на дружеството-жалбоподател е сезирало Агенция по вписванията с искане за вписване промени по партидата му, които се свеждат до следното: прехвърляне на 14 дружествени дяла в размер на 1 400 лева от съдружника Тошко Александров ранов на Людмил Стоянов Спасов, вписване на последния за съдружник и за управител, представляващ дружеството заедно и поотделно с досегашните управители, и нов дружествен договор, съдържащ тези промени. Посоченото промени са доказани с приложените към заявлението документи, а именно: молба за приемане на нов съдружник, протокол от общо събрание, договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, нотариално заверено съгласие по чл.141, ал.3 от ТЗ, нов дружествен договор, декларация по чл.13, ал.4 и ал.5 от ЗТР и декларация по чл.142 от ТЗ.

С обжалвания отказ е прието, че не са налице всички изискванията на чл.21, ал.3, т.2 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и са нарушение нормите на чл.119, ал.4 във връзка с чл.140, ал.3 от ТЗ, тъй като новия дружествен договор в частта на р.V противоречи на вече вписани обстоятелства по партидата на дружеството и друг търговец и това е текстът, съгласно който „с договор за прехвърляне на търговско предприятие по реда на чл.15 от ТЗ от 22.12.2008г. и споразумение към договора от 10.01.2009г., в съответствие с решение на ОС на съдружниците, е прехвърлена на „МЕТАН” ООД обособена част от търговското предприятие на „ЕКО ТРАНС” ООД, съгласно споразумение между отчуждителя и правоприемника-приложение № 1”. Прието е, че цитирания текст от новия дружествен договор противоречи на вече вписаното на 07.01.2009г. прехвърляне на цялото предприятие на „ЕКО ТРАНС” ООД на „МЕТАН” ООД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения с договора от 22.12.2008г. с нотариална заверка на подписите.

Така мотивирания отказ е незаконосъобразен, тъй като в случая новия дружествен договор е приет надлежно от ОС на съдружниците от 19.03.2009г. и съдържанието му отразява последиците от валидното прехвърляне на дялове - приемането на нов съдружник, изменение в дяловото участие на съдружниците и нов управител, представляващ дружеството заедно и поотделно с досегашните, като са спазени императивните правила на чл.115, т.1-8 от ТЗ. Извън пределите на посочените правила се оказва цитираният по-горе текст от р.V на процесния дружествен договор, доколкото с него е упражнена от дружеството предоставената от закона свобода на договаряне при сделки с трети лица, които имат за предмет търговско предприятие, включително и такива за изменение и допълване на вече сключени и вписани такива сделки. Ограничения в обсъждания аспект не се поставени и с чл.119, ал.4 във връзка с чл.140, ал.3 от ТЗ. С оглед на изложеното обжалваният отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен със задължителни указания Агенцията да извърши поисканото вписване.

Водим от гореизложеното КОС 

 

Р Е Ш И:

       

ОТМЕНЯВА отказ № 20090415151352/17.04.2009г. на Агенция по вписванията гр.София за вписване промени по партидата на „МЕТАН” ООД, ЕИК 109572758, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.”Герена” № 1.

УКАЗВА на Агенция по вписванията гр.София да извърши вписване на промените, съгласно подаденото от „МЕТАН” ООД, ЕИК 109572758, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.”Герена” № 1, заявление вх.№ 20090415151352/15.04.2009г.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: