Р     Е     Ш     Е     Н    И     Е

 

Гр. Кюстендил 11 май 2009 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Кюстендилски окръжен съд, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание проведено на 11 май 2009 година в състав:

                                                                                                                                                          Председател: К.Бамбов

 

при секретаря Г.К., като разгледа докладваното от Кр. Бамбов.  търговско дело № 13/2009 година и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Производството по делото е образувано по молба на В.Г.Р.от град Кюстендил, в качеството му на председател на УС на “Общински футболен клуб Велбъжд” сдружение с нестопанска цел със седалище и адрес на управление в град Кюстендил подадена по реда на чл. 626 във връзка с член 625 от ТЗ. В молбата се твърди, че сдружението е свръхзадлъжняло и не може да погаси свои безспорни и изискуеми вземания по смисъла на член 608 от ТЗ. Счита, че са налице материално-правните предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на сдружението. Моли да бъде обсъдена от съда и приложение хипотезата на член 13 ал.3 от ЗЮЛНЦ, като се даде шестмесечен срок на сдружението за преодоляване на горното обстоятелство.

Кюстендилският окръжен съд в настоящия си съдебен състав като прецени събраните по делото доказателства, по отделно и в съвкупност с доводите на страните прие, че молбата е основателна и следва да се уважи. Съображенията на съда в тази насока са следните:

Сдружението с нестопанска цел “Общински футболен клуб Велбъжд” със седалище в град Кюстендил и адрес на управление – ***е вписано от Кюстендилския окръжен съд в регистъра на  юридическите лица с нестопанска цел  регистър 5 том 7 партида 13.

Видно от представените по делото доказателства сдружението има парични задължения към свои кредитори, които са безспорни и изискуеми в размер на 71 787.48 лева, свързани с дейността му, което към момента то не може да погази.Сдружението е спряло плащанията на 01.01.2009 година.

Горната фактическа обстановка се доказва от събраните по делото доказателства.

С оглед на така установеното съдът счита, че молбата за откриване на производство по несъстоятелност на сдружението с нестопанска цел “Общински футболен клуб Велбъжд” град Кюстендил е основателна. Основание за това е невъзможността на сдружението да изпълни задълженията си по изискуемо парично публично задължение към държавата произтичащо от търговската му дейност. Съдът счита, че е налице и хипотезата на член 608 ал. 2 от ТЗ, тъй като от 01.01.2009 година сдружението е спряло плащанията, които има към кредиторите си.

Съдът възприема и тезата, че сдружението е свръхзадлъжняло. От представените по делото доказателства е видно, че сдружението има задължения, без да притежава каквито и да са активи. Обективно “Общински футболен клуб Велбъжд” не би могъл да погаси задълженията, които има към своите кредитори, поради липса на активи.

Съдът счита, че следва да се обяви неплатежоспособността на сдружението с нестопанска цел “Общински футболен клуб Велбъжд”, със седалище в град Кюстендил и да бъде определена началната и дата на неплатежоспособността 01.01.2009 година – датата, на която дружеството е спряло плащанията.

Счита, че следва да бъде открито производство по несъстоятелност на дружеството;

Като Взема в предвид че се касае до неплатежоспособност на сдружение с нестопанска цел съда счита, че на основание член 13 ал.3 от ЗЮЛНЦ следва да се даде шестмесечен срок на дружеството за преодоляване на настъпилата неплатежоспособност.

Водим от горното съдът

 

        Р    Е    Ш    И   :

          ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА “Общински футболен клуб Велбъжд” сдружение с нестопанска цел със седалище град Кюстендил ***, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Кюстендилски окръжен съд с решение от 20.06.2001 година фирмено дело № 454/2001 година.

          ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на "Общински футболен клуб Велбъжд” сдружение с нестопанска цел със седалище и адрес та управление в град Кюстендил.

          Определя начална дата на неплатежоспособността – 01.01.2009 година.

          На основание чл. 13 ал.3 от ЗЮЛНЦ дава възможност на сдружение в шестмесечен срок да преодолее състоянието на неплатежоспособност.

          Решението подлежи на незабавно изпълнение.

          Решението да се впише в Регистъра за юридическите лица в нестопанска цел при Кюстендилски окръжен съд

          Решението може да се обжалва в седмодневен дневен срок от вписването му в Регистъра на съда.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: