П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

15

 

гр. Кюстендил, 21.06.2016 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ІІ-ро наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

 

ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

НАДЯ Г.

 

при участието на прокурора

Камелия Стефанова

 

и съдебния секретар

Г.К.

 

като разгледа докладваното от съдия

Йоланда Цекова

 

въззивно наказателно общ характер дело № 324 по описа на Кюстендилски окръжен съд за 2015 г.

 

и въз основа на доказателствата

 

                                                П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

Отменя изцяло присъда на КРС №8/02.02.2015 г., постановена по НОХД №313 по описа за 2013 г на съда и вместо нея  ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Й.Ш.  - роден на *** г. в гр. Д., живущ ***, българин, български  гражданин, със  средно образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2011 г. в гр. Кюстендил,  в качеството си на длъжностно лице – *** при Областен отдел “Контролна дейност ДАИ” – гр. Кюстендил, в кръга на службата си – като член на комисия за провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС  от категория „С” – Протокол № *** г. за определяне на председатели на изпитна комисия, е преправил съдържанието на официален документ – изпитен тест № *** за придобиване правоспособност за управление на МПС от категория „С” на кандидата В. П. П. от с. Г., област Кюстендил, като е заличил по химичен начин първоначално изписания знак “Х”, с който са били отбелязани грешни отговори на въпроси № 1 вариант ІІІ, въпрос № 7 вариант І и въпрос № 15 вариант І, след което е маркирал верните отговори – на въпрос № 1 вариант І, на въпрос № 7 вариант ІІ, на въпрос № 15 вариант ІІІ,

      както и че е преправил е съдържанието на официален документ – изпитен тест № *** за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С” – превози на товари, на кандидата В. П. П. от с. Г., обл. Кюстендил, като е заличил по химичен начин знака “Х” ,  с който са били отбелязани грешни отговори на въпрос № 2 вариант ІІ, на въпрос № 5 вариант ІІ, на въпрос № 11 вариант ІІІ, след което е маркирал верните отговори – на въпрос № 2 вариант І, на въпрос № 5 вариант І, на въпрос № 11 вариант ІІ, като поправките /знаците “Х”/ са изпълнени с пишещо средство /писалка или химикалка тип “Roler”/, което е различно от пишещото средство, с което са маркирани останалите отговори в тестовете, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства и на 08.08.2011 г. В. П. П.е получил оценка “Да” на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С с Протокол № 597/08.08.2011 г., поради което и на основание чл. 310, ал.1 във вр. с чл. 308, ал.1, пр.2 и чл. 54 от НК му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, чието изпълнение отлага за изпитателен срок от 3 години, на основание чл. 66, ал. 1 от НК.

На основание чл.  37, ал. 1, т. 6  от НК налага на подсъдимия Ш., с посочени лични данни, и наказание „Лишаване от право да бъде служител в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Осъжда Х. И. Ш., с посочени лични данни да заплати разноските по делото, както следва 230,70 лв. по сметка на Окръжен следствен отдел при КОП и по сметка на КОС - 190,32 лв.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок, считано от днес пред ВКС на Р България.

 

   

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                    ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                                           2.