П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

№ 13

 

гр. Кюстендил, 10.06.2016 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на десети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

 

Е.С.

С.К.

 

при участието на прокурора

Костадин Босачки

 

и съдебния секретар

В.Б.

 

като разгледа докладваното от съдия

Йоланда Цекова

 

наказателно общ характер дело №85/2015 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд за 2015 г.

 

и въз основа на доказателствата

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.В.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, ***, с *** гражданство, женен, неосъждан за ВИНОВЕН  в това, че за периода 14.02.2007 г. до 14.12.2010 г. в гр.Кюстендил, при условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК, като физическо лице избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери -*****лв. (*******) данък добавена стойност (ДДС), като не е подал 47 броя  справки-декларации за данък добавена стойност, които се изискват ежемесечно на основание чл. 125 от ЗДДС пред ТД на НАП, офис-Кюстендил и предхождащото ги заявление за регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС,

поради което и на основание чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 и чл.54 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ТРИ години, чието изпълнение  на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ години,

както и му налага съпътстващото наказание „КОНФИСКАЦИЯ” на част от имуществото, а именно ½ идеална част от  поземлен имот, представляващ търговски обект с площ от 97 кв.метра – бивш магазин  *****, представляващ едноетажна постройка, състояща се от четири магазина в  гр.К. ул.”****” № ****.

ОСЪЖДА П.В.М., с посочени лични данни, да заплати на държавата, представлявана от Министъра на финансите, чрез ТД на НАП – София – офис Кюстендил, последното представлявано от ЮК И.И., надлежно упълномощена с  пълномощно № П/325/11.12.2014 г. на Министъра на финансите сумата от ****** лева (****** стотинки), представляваща причинените на държавата  имуществени вреди  в резултат на горното престъпление.

ОСЪЖДА П.В.М., с посочени лични данни, да заплати разноски в полза на държавата, както следва: 435 лева (четиристотин тридесет и пет лева) по сметка на Окръжен следствен отдел при ОП – Кюстендил; 60 лева по сметка на Кюстендилски окръжен съд и държавна такса  по сметка на Кюстендилски окръжен съд по гражданския иск в размер на ***** лева (******стотинки).

ОТМЕНЯ наложените с определение от 29.02.2016 г. глоби на свидетелите в размер на по  200 лева за всеки един от тях, както следва: Р.Д. ***; И.К.К. *** и Е.Б.А. ***.

ПРИСЪДАТА  може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок, считано от днес пред Софийски Апелативен съд.

 

 

 

   

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:         1.

 

 

                                                                   2.