МОТИВИ към присъда № 28 от 13.09.2012г. по НОХД № 64/ 2012г. по описа на Кюстедилския окръжен съд

 

 

                    Обвинението срещу Р.К.Н.  от гр.Ч. е за извършване на престъпление от общ характер по чл. 242, ал.2 пр.1 НК при фактическата и правна обстановка, изложени в обвинителния акт- затова, че на 25.09.2011г. на ГКПП Гюешево при влизане в страната от РМакедония за РБългария без надлежно разрешително е пренесъл висорисково наркотично вещество- марихуана,  укрито в л.а. м. „***” С ДКН *** с нето тегло 13 841 грама, разпределено в 20 броя пакети на  обща стойност 55 364 лева.

                    Прокурорът поддържа обвинението и изразява становище, че на подсъдимия следва да се наложи наказание лишаване от свобода в размер на 10 години, което да се изтърпи при реда и условията на ЗИНЗС, както и кумулативно предвиденото в закона наказание глоба в полза на дръжавата в размер на 100 000 лева. Пледира се и за отнемане на превозното средство, с което е  осъществена контрабандата.

                   Защитникът на подсъдимия Н.- адв. Сл.С. пледира за постановяване на присъда при приложение на разп. на чл.55 от НК и  определяне на наказание под предвидения в закона минимум. Изразява и становище, че деянието не е довършено и че следва да се приложи разп. на чл.18, ал.1 НК. Развиват се подробни ъсображения в тази насока.

                   Подсъдимият Р.К.Н. дава подробни обяснения по повдигнатото обвинение, признава се за виновен, като твърди, че бил подведен от друго лице относно количеството на наркотика. Изразява съжаление от извършеното и моли за справедлива присъда.

                    Кюстендилският окръжен съд, след като събра  необходимите доказателства за изясняването на делото от фактическа и правна страна и след обсъждането им както поотделно, така и в тяхната съвкупност и при реда и усл.на чл.14, чл.303 и сл.от НПК, като обсъди доводите и  възраженията на страните, приема за установена следната

                      

                     фактическа обстановка

                     

                     Подсъдимият Р.К.Н. е роден на ***г*** ***. Има постоянен и  настоящ адрес в същия град, българин, български гражданин. Със средно образование, неженен, не е осъждан. Към момента на задържането си е работел като техник в кабелна телевизия, с ЕГН **********.

                      Подсъдимият  Н. живее  постоянно в гр.***, където работи на длъжност „монтажник кабели” в кабелна телевизия „***” ЕООД.  През 2009г. в качеството си на солидарен длъжник сключил договор за кредит с ”Уникредитбанк Булбанк АД София, по силата на който ипотекирал свой недвижим имот в ***. Имал фактическо съжителство и се грижел за издръжката и на фактическата си съпруга и нейно дете от друг брак.  Страдал от липса на пари.

                      В началото на м.септември 2011г. бил посетен от негов познат на име В., който  му предложил да прекара срещу сумата от 2 500 евро два- три килограма марихуана от РКосово. Първоначално Н. отказал, но познатият му идвал при него няколко пъти и го уговарял да приеме, за да може да си върне заемите. Накрая Н. се съгласил и приел да отиде в РКосово, където щял да бъде натоварен наркотика.

                     На 23.09.2011г. в петък вечерта подсъдимият потеглил със собствения си л.а. м.” ***” с ДКН *** в указаната посока, като преминал ГКПП Гюешево. Преминал границата с Македония и отишъл в Косово, където в околностите на гр.Ферзаи се срещнал на една бензиностанция  с непознат албански гражданин. Двамата се запознали, след което  подсъдимият бил настанен от него в един мотел. Непознатото лице взело автомобила и документите му и потеглило в неизвестна посока, за да го натовари с наркотично вещество според предварителните указания. Върнал се на 25.09.2011г. вечерта заедно с колата и настоял Н. да тръгне с нея към България. Подсъдимият потеглил със собствения си автомобил, без да извършва проверка за местонахождението на наркотиците и към 23,00 часа пристигнал на ГКПП Гюешево.

                      По това време на трасе „Входящи автомобили” дежурен митнически инспектор бил св. Пл.М.- служител на ТМУ „Югозападна”, МП Гюешево. Същият извършил паспортен контрол и на въпрос към подсъдимия дали има нещо за деклариране, последният отрекъл. Обяснил, че е бил в Косово по работа- за направа на мрежа за кабелна телевизия. На св.М. направило впечатление, че подсъдимия не носи никакъв ръчен багаж, което било необичайно за такъв вид пътувания, като след осъществения паспортен контрол пристъпил към митнически такъв. Автомобилът бил откаран в халето за щателна митническа проверка, където били демонтирани корите на задните калници на колата и тавана и там били открити множество пакети.

                  Междувременно бил извикан и св.Н.-оперативен работник към ГПУ Гюешево, РДГП Кюстендил. Била извършена организация от него по претърсването на автомобила, като бил извикан дежурен дознател и  поемни лица, при пристигането на които започнало претърсване на автомобила. Бил съставен протокол за претърсване и изземване от  дежурен дознател, започнало изваждането на пакетите, които били омотани в тиксо, и се пристъпило към тяхното заснемане и описване. Освен  първоначално откритите пакети други били намерени  при двигателя и в други фабрични кухини, които са затворени и достъпа до тях бил възможен след демонтиране. Местата, на които били разположени пакетите били-  двигателен отсек, под кора на предна дясна и лява врата, под кора на тапицерията на тавана, под заден ляв и десен калник, под стъклото и до мотор за чистачките.

                   Същите били тествани с полеви наркотест, който реагирал на „марихуана”. Св. Н. провел оперативна беседа с подсъдимия, който му разказал подробно гореописаните обстоятелства, в това число и че знае какво е съдържанието на откритите пакети.      

                  В изготвения на 26.09.2011г. в 01,05 часа протокол за претърсване било отразено намирането на пакетите и изваждането им от автомобила. Подсъдимият собственоръчно вписал в него обстоятелството, че пренася „трева” от Косово за Чирпан срещу 2 500 евро. Общият брой на откритите пакети, теглото на всеки пакет и мястото на откриването му подробно е отразено в протокола, който  е одобрен от съдия при  КОС с определение от 26.09.2011г. по  НЧД № 489/ 2011г.   

                       Общият брой на намерените кафяви пакети  в различни части на автомобила бил 20 бр. Неговото общо бруто количество било 14 521 грама, като същото било предадено на дознател при  РДГП Кюстендил с приемо- предавателен протокол. На 17.10.2011г. е съставен протокол за вземане на представителни проби от общо количество наркотично вещество в присъствието на поемни лица, експерти от НТЛ Кюстендил и експерти при РДГП Кюстендил- срвн. л. 41 от дознание № 21/2011г. Определена  е обща нетна маса на веществото-13 841 грама, като от всеки пакет са отделени представителни проби.  Всяка проба е подробно описана, като е отразено нето количеството, взето от всеки отделен пакет. За това действие е изготвен и фотоалбум- срвн. л.25-36 от делото. Основното количество веществото е предадено на съхранение  в РГДП Кюстендил.

                     Пакетите били обработени с дактилоскопен прах, като впоследствие върху тях не били открити дактилоскопни следи- срвн. експертна справка № 97/26.09.2011г.-л.95 от делото, приета като писмено доказателство.

                      От физикохимическа експертиза №-Н-292/ 03.11.2011г., изготвена от в.л. Р. К.- л. 43 от дознание № 21/ 2011г.на РДГП Кюстендил, приета от съда като обективна и компетентна, се установява, че иззетите от автомобила вещества, респ. изследваните 20 бр. сравнителни проби представляват растителен материал, които по морфологични белези и химичен състав представлява марихуана (коноп). Концентрацията на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол за отделните представителни проби е определена от вещото лице както следва: за проба № 1 – 2,63 %, № 2 – 2,70 %, № 3 -4,87 %, № 4 – 3,80 %, № 5 – 5,01 %, № 6 – 2,30 %, № 7 -3,08 %, № 8 -4,28 %, № 9 -5,00 %, № 10 – 2,15 %, № 11 -1,49 %, № 12 – 2,78 %, № 13 – 3,32 %, № 14 – 4,20 % , № 15 -2,49 %, № 16 - 1.50 %, № 17 -3,70 %, № 18 – 3,90 %, № 19 -5,02 %, № 20 -2,33%.  Марихуната е  наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно  ЗКНВП, респ. включена е  в Списък І на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства.

                    От заключението на в.л.инж. Кр.Н.  №532/ 16.11.2011г. се установява, че нетната стойност на посоченото количество вещество- 13 841 грама възлиза на 55 364,00 лева, като размера на МРЗ за страната към този момент е 270 лева.

                   Стойността на лекия автомобил автомобил м. „***”  с ДКН *** е 1 840 лева, видно от заключението на АТЕ, извършена от в.л. инж. Н.В.- л. 55 от дознанието. Посочената експертиза е приета  по реда на чл.282, ал.3 НПК и не е  оспорена от страните.

                  По делото са представени и писмени доказателства- заповед №10/03.01.2012г. на „Нито нет ком” ЕООД Пловдив, от което се установява, че подсъдимият понастоящем е с прекратено трудово правоотношение, както и удостоверение №57/17.07.2012г. на Уникредит Булбанк” гр.Чирпан, от което се установява наличието на  факта, че същият е солидарен съдлъжник по договор за банков кредит, като в полза на банката е ипотекиран негов имот , находящ се в гр. Чирпан, ул.”***” № *** От писмо № 66-07-242/15.12.2011г. на Кмета на Община Чирпан е видно, че подсъдимият Н. към 13.12.2011г. не е  задължено лице по  ЗМДТ за имот, находящ се в гр.Чирпан, ул.”***” №***. От у- ние №57/17.07.2012г.на „Уникредит Булбанк” АД филиал Чирпан се установява, че  текущият дълг на Н. към 17.07.2012г. е 9 446,21 евро, като вноските се правят от майката на Н.. Л.а.м. „***  *** е собственост на подсъдимия- срвн. свидетелство за регистрация на МПС- л. 99 от делото.

                   КОС кредитира изцяло показанията на свидетелите Н. и М., депозирани пред настоящия съдебен състав и ги включва  в доказателствения материал. Техните показания за единни, последователни и логични и не са налице основания за съмнение в тяхната достоверност. Св.М. е лицето, по чиято инициатива е предприета щателната митническа проверка на процесния автомобил и в неговите показания не са налице разминавания или противоречия, нито пък налице основания за пристрастност или предубеденост, които биха довели до съмнение  във възприятията му. Последователни са и показанията на  св. Н., който  се е включил  в проверката на автомобила след вкарването на същия в гаража на митницата и пред който подсъдимият е потвърдил, че знае, че в автомобила му има укрити вещества. КОС дава вяра на показанията на тези свидетели с оглед на тяхната идентичност и последователност и ги приобщава към доказателствения материал.

                     КОС кредитира също и обясненията на подсъдимия, дадени в съдебно заседание. Съгл. разп. на  чл. 115 от НПК те представляват годно първично доказателствено средство, доколкото в тях се съдържат преки доказателства по отношение на фактите, подлежащи на доказване в наказателния процес. От друга страна пък те  са и средство за защита в процеса, поради което подлежат на внимателна преценка и съпоставка с останалите  доказателствени средства. КОС кредитира тези обяснения  както в частта, в която сочи, че е бил принуден по финансови причини да  приеме предложението на свой  познат и да извърши превоз на  наркотиците, така и в останалата им част, доколкото същите са чистосърдечни и напълно достоверни. КОС дава вяра и на обясненията му в частта, в която твърди, че  е знаел, че превозва  наркотично вещество, доколкото в тази им част обясненията също се потвърждават от пок. на св. Н., пред който  подсъдимият е съобщил, че знае, че превозва наркотик, като е посочил и неговия вид. Достоверни са и обясненията му  в частта, в която сочи, че не е знаел точния брой  на   пакетите, което обстоятелство се потвърждава от взетите от албанския гражданин в Косово охранителни мерки при вземането на колата му и последващото й пътуване до границата.

                   Горната фактическа обстановка се установява и доказва от обясненията на подсъдимия пред настоящия  състав на КОС, показанията на  св. М. и Н., както и от протокол за претърсване и изземване от 26.09.2011г., одобрен от КОС с определение от същата дата по ЧНД № 489/11г. по реда на чл.161, ал.2 НПК,  посочената експертна дактилоскопна справка, протокол за вземане на представителни проби от общо количество наркотично вещество, свидетелство за съдимост, посочените експертизи- физикохимическа на в.л. инж. К., оценителна на  в.л. инж. Н. и АТЕ на в.л. инж.В., от посочените по- горе писмени доказалства, както и от всички материали по дознание № 11/ 2006г. на РГС Кюстенидил. Приетата от КОС фактическа обстановка не се и оспорва от подсъдимия по делото.

                 

 

                    по правната квалификация

 

                   С деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер по  чл.242, ал.2 НК вр. ал.1 НК, включено в  глава VІ от особената част на НК, раздел ІІІ- “Престъпления против митническия режим”.

                    Субект на престъпната контрабанда е подсъдимият, доколкото същият е наказателно отговорен.

                    От обективна страна е налице формата на изпълнителното деяние по чл.242, ал.2 НК- пренасяне през границата на страната от РМакедония в РБългария  на високорискови наркотични вещества. Деянието е извършено на 25.09.2011г. на ГККП Гюешево около 24,00 часа. Пренасянето представлява дейност, извършвана през границата на страната с използуване на превозното средство л.а. м. „***” с ДКН *** собствен на подсъдимия и безспорно е осъществено от него. Пренасянето на наркотичните вещества е извършено без надлежно разрешително, доколкото липсва нужното позволение по см. на чл.32 от ЗКВНВП, за да може те да бъдат превозени през границата. Веществата са били укрити в различни вътрешни фабрични кухини на лекия автомобил м. ***” с ДКН ***, достъпа до които е възможен чрез съответното демонтиране.

                     Предмет на контрабандата е високорисково наркотично вещество- марихуана (коноп). Конопът съгл. легалното определение на §1 т.2 от ЗКНВП представлява листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение. Той има наркотично действие, няма легална употреба, пазар и производство и е поставен под контрол съгласно Единната конвенция на наркотичните вещества от 1961г., Конвенцията на ООН за психотропните вещества  от 1972г., ратифицирани от Р България и включен съответно  в Приложение №1 и към чл. 3, ал.2, стр. 24 на ЗКНВП като”растения и вещества  с висока степен на риск за общественото здраве” поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Т.е. същият по своята същност представлява  високорисково наркотично вещество, доколкото е в състояние да предизвика състояние на зависимост върху човешкия организъм. Същото е  на стойност 55 364 лева и е нетно  тегло 13 841 грама.

                 Деянието е  довършено  в този аспект КОС не споделя доводите на защитата, че същото следва да се преквалифицира по  чл.18, ал.1 НК, т.е. че е осъществено във фазата на опита. Престъплението контрабанда е довършено от момента на фактическото пренасяне на предмета през държавната граница. Подсъдимият Н. при влизане в РБългария е пресякъл държавната граница, преминал е паспортен контрол и след това на територията на страната му е извършена митническа проверка, при която е открито наркотичното вещество. Защитата твърди, че състава по чл.242, ал.2 НК  „през границата на страната”, следва да се тълкува във връзка с ал.1 на чл.242 НК- „без разрешението на митниците” и че подсъдимият е следвало да премине през всички видове граничен контрол- санитарен, паспортен и митнически и едва след това да се приеме, че деянието е довършено, включително защото само така става възможно осъществяването на другия признак от престъпния състав - "без знанието и разрешението на митниците".  КОС не споделя това схващане. Липсва корелативна връзка между съставите на престъплението по чл.242, ал.1 НК и по чл. 242, ал. 2 НК. Двата състава са напълно самостоятелни и не се намират в съотношение на основен към квалифициран или общ към специален. Те съдържат собствени белези от обективна страна, самостоятелен предмет на престъпление, вкл. и самостоятелно посочено изпълнително деяние. Изразът "надлежно разрешително" по чл. 242, ал. 2 НК не кореспондира с израза "разрешение на митницата" по чл.242, ал.1 НК. Както бе посочено „надлежно разрешително” е такова по  см. на чл. 32 от ЗКВНВП, издавано от министъра на здравеопазването, каквото несъмнено не е налице.

                Това разбиране  за начина на извършване на митническата контрабанда е неубедително и защото смесва митническата с държавната граница на страната. Държавната граница е  „линията, която огражда територията на Република България. Вертикалната повърхност, минаваща по тази линия, определя границите на въздушното пространство и земните недра на страната”- §1, т.1 от ДР на ППЗМВР. Съгл. т.2 от същия параграф "преминаване на границата" е пресичането на линията”. ГКПП са  обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, но в рамките на българска територия- виж чл. 2 от Наредбата за ГКПП, чл.2 и 3 от ЗМ и чл.82 от ППЗМВР. Именно затова на територията на ГКПП, която е суверенна част от държавната територия, държавата осъществява своите правомощия по митнически контрол чрез митническите служители. Несъмнено подсъдимият е пресякъл държавната граница с факта на извършения паспортен контрол и след като не е обявил пред съответния митнически служител пренасяния наркотик, е пресякъл условната митническа граница. След като стоката, в случая наркотичното вещество,  е установена при митническа проверка, осъществена след преминат граничен контрол от гранична полиция, деянието е довършено, а не представлява опит. Това обстоятелство не  позволява преквалифициране на извършеното като опит по чл.18, ал.1 НК за извършване на контрабанда.

                   Престъплението е  извършено при пряк умисъл- подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си- неговата противоправност, запретеност и наказуемост, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Съзнавал е противоправността, запретеността и наказуемостта на деянието. Знаел е, че пренася  в автомобила наркотични вещества от вида на марихуаната, без да притежава надлежно разрешение за това. Независимо от това, с ясното съзнание за противоправността на деянието си, подсъдимият го е извършил, желаейки настъпването на негативните последици, насочвайки всичките си усилия към постигане на общественоопасния резултат.

                 По тези съображения КОС призна подсъдимия Р.Н. за виновен в извършване на престъпление по  чл.242, ал.2 вр. ал.1 НК.

 

              по наказанието

 

              При определяне вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства, обуславящи отговорността на подсъдимия, взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, целите на наказателната репресия по чл.36 НК, всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.

              Степента на обществена опасност на деянието е висока. Засегнати са обществени отношения, свързани с режима за контрол на наркотичните вещества и риска, който същите създават за човешкото здраве, както и със законоустановения митнически режим.                                                                          

                Степента на обществена опасност на подсъдимия е ниска. Подсъдимият  не е осъждан, не са налице доказателства за други негови противообществени прояви.

                Кат смекчаващо отговорността обстоятелство КОС отчете  чистото съдебно минало на подсъдимия, самопризнанието за извършеното престъпление, фактическото семейно положение, факта, че полага общественополезен труд и наличието на заем, заради който е приел да извърши деянието. Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице. С оглед на това КОС счете, че хипотезата по чл.55, ал.1 НК  следва да се приложи. Посочените смекчаващи отговорността обстоятелства несъмнено са многобройни по см. на тази разпоредба и КОС счита, че  най- лекото предвидено в разп. на чл.242, ал.2 НК наказание- лишаване от свобода за срок от 10 години би било несъразмерно тежко с оглед конкретното деяние, което безспорно представлява едно изключение в живота на подсъдимия. Тежестта на наказанието следва да се преценява и с оглед поведението на дееца и най- вече последвалото разкаяние, които правят минимално определения от закона размер в случая несъразмерно тежко по отношение на подсъдимия. Ето защо КОС определи наказанието при усл.на чл.55, ал.1, т.1 НК- под най- ниския предел, установен в разп. на чл. 242, ал.2 НК, като определени наказанието лишаване от свобода  в размер на 7 (седем) години, като същото следва да се изтърпи ефективно. Ефектът на специалната превенция-поправянето на подсъдимия успешно може да бъде постигнат единствено чрез ефективното осъждане, чрез необходимостта същият да бъде  изведен от обществото. Същевременно КОС счита, че при друго по- тежко наказание  положителен ефект не би се постигнал, доколкото от друга страна разкаянието на подсъдимия е искрено и пълно, като същият оценява в максимална степен тежестта на извършеното деяние. С оглед на това КОС намира, че следва да му се даде възможност на Н., който очевидно е осъзнал последиците от извършеното, своевременно да изтърпи наказанието и да се ресоциализира в обществото.  Този размер на наказанието  е достатъчен за постигане целите на наказателната репресия по чл. 36 НК и е достатъчен за  превъзпитанието на дееца.

                  Доколкото за деянието по  чл. 242, ал.2 НК се предвижда и кумулативно наказание “Глоба” в размер между 100 000 лева и 200 000 лева и с оглед приложението на разп. на чл.55, ал.1 т.1 НК НК, КОС счита, че  следва да приложи и разп. на чл.55, ал.2 НК и да слезе под най- ниския предел на глобата най- много с ½, респ. размерът на глобата следва да се определи в размер на 50 000 лева. Същевременно факта, че подсъдимият е с влошено материално състояние, не представлява обстоятелство, което да мотивира  КОС да не налага  това наказание при условията на чл. 55, ал.3 НК. Липсата на материални средства (респ. недвижими имоти) обаче в никакъв случай не означава, че предвиденото наказание  „глоба” не следва да се налага. Следва да се отбележи, че от писмото на Кмета на гр.Чирпан- л. 63 от делото се установява единствено обстоятелството, че Н. не е задължено лице по  ЗМДТ за имот, находящ се в този град на ул.- „***” №*** към 2011г. Този имот обаче е бил ипотекиран от него (видно от договора за банков ипотечен кредит през 2009г.) в полза на Уникредит булбанк АД София, което обстоятелство сочи, че през 2009г. е бил негова собственост. Липсата на други доказателства досежно имотното му състояние не означава, че същият не разполага  с други финансови средства да заплати определения от КОС размер на глобата, поради което съдът счита, че не следва да прилага разп. на чл.55, ал.3 НК, респ. че размера на глобата следва да е в посочения вече размер от  50 000 лева. 

               По тези съображения  КОС намира, че  чрез определените наказания  в най- пълна степен ще се постигнат целите на наказателната репресия по  чл.36 от НК. Същевременно по този начин ще се осъществи и генералната превенция на нак. репресия, като ще въздействува  поправително-възпиращо спрямо останалите членове на обществото.

             С оглед размера на наложеното наказание съдът на осн.чл.60, ал.1 ЗИНЗС настани подсъдимия Н. в затворническо заведение „ЗАТВОР”.

                 На основание  чл.61 т.2 ЗИНЗС  определи и първоначален режим на изтърпяване на наказание “СТРОГ”.

                 На осн.чл. 59, ал.3 НК бе приспаднато времето, през което Н. е бил с мярка за неотклонение “задържане под стража”, считано от 26.09.2011г. до влизане на присъдата в сила.

               

                  по веществените доказателства, държавни такси и разноски

                 

               

                 На осн.чл. чл. 242, ал.7 НК предметът на престъплението – посоченото наркотично вещество бе отнет в полза на държавата.

                 На осн. чл.242, ал.8 НК съдът постанови и отнемане в полза на държавата  лекия автомобил  м. „***” с ДКН № ***. Същият представлява превозно средство по смисъла на посочената разпоредба, респ. е средство за извършване на престъплението и следва да се отнеме. Не може да се приеме, че неговата  стойност явно не съответствува на стойността на престъплението при съпоставката на стойността на автомобила-  1 840 лева със стойността на  наркотичното вещество- 55 364 лева. В този аспект изключението в разп. на  чл.242, ал.8 НК е неприложимо.

                   При усл. на чл.189, ал.3 НПК Н. следва да заплати и разноските по делото- по сметка на ОД на МВР Благоевград-370 лева разноски за вещо лице, по сметка на ОДП Кюстендил 91 лева разноски за вещо лице, по сметка на КОС- 59 лева разноски за вещи лицаи 15 лева държавни такси за служебното издаване на изпълнителен лист.

                 По тези съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :