П Р О Т О К О Л

   гр. Кюстендил, 16.06.2016 г.

 

                   Кюстендилският окръжен съд, в открито съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА БРАТАНОВА

                                                

                                    

при участието на секретар: В.Б.

и прокурора: А. БАЙРАКТАРСКИ

сложи за разглеждане: ЧНД № 284/2016 г.

докладвано от: съдия БРАТАНОВА

 именното повикване в 09.35 часа се явиха:

След тайно съвещание, съдът обяви определението си в с.з.

 

Производството е по чл. 437 и следващите от НПК във връзка с чл. 70 от НК. Образувано е по предложение на Комисията по изпълнение на наказанията по чл. 73 от ЗИНЗС при затвора гр. Бобов дол за условно предсрочно освобождаване на А.И.В. с остатък за изтърпяване на наложеното наказание „Лишаване от свобода” от 2 години  2 месеца и  16  дни.

Прокурорът изразява становище за уважаване на предложението.

Председателят на комисията по чл. 73 от ЗИНЗС изразява становище за основателност на предложението.

Осъденото лице е съгласно с предложението.

Съдът, след преценяване на доводите на страните заедно с доказателствата по делото, прие следното от фактическа и правна страна:

 Осъденият А.И. В. изтърпява наказание лишаване от свобода   за срок от 16 години, определено  с присъда №5/15.01.2004г. по НОХД № 1179/2003г. на Окръжен съд Благоевград, изменено с решение по  ВНОХД № 249/04г. на САС и  решение № 458 от 11.09.2006г. на ВКС по НД №1095/2005г.

Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието е  „усилено строг”, променен впоследствие  на „строг” и „общ”, а с решение на Комисията по  чл.73 ЗИНЗС от 27.01.2016г.- на „лек”. Към настоящия момент осъдения има неизтърпян остатък в размер на 2 години  2 месеца и 16 дни от наложеното наказание. При изтърпяване на наказанието  осъденият е показвал старание и съзнателност при изпълнение на възложените му задачи, активизиране на личностния потенциал, което е индикация за настъпила положителна промяна в отношението му към труда. Бил е награждаван. Поведението му е било  в съответствие с режимните ограничения. Няма наложени дисциплинарни наказания.

Включвал се е в организирани дейности за осмисляне на свободното време на база на своите възможности и потребности.Образователното и възпитателното въздействие са позволили обогатяване на уменията му. Сътрудничил е на персонала при осъществяване на индивидуално-корекционните и режимни услуги. В затворническата общност е бил добронамерен и предпазлив, наблюдавани са положителни тенденции в поведенчески план.  

,В ЗООТ „Самораново” е постъпил на 26.09.2014г. Адаптацията му е протекла без проблеми. Спазвал е стриктно  изискванията на ЗИНЗС  и е изпълнявал  целите и задачите, заложени в плана на присъдата.  Използвани са трудовите му умения и е полагал доброволен труд. Показал е инициативност и съзнателно изпълнение на задълженията си, трудово усърдие и постоянство. Бил е назначен като пазач на КПП, където работи и в момента. Безвъзмездно полага грижи за зеленчуковата градина на общежитието.Награждаван не включително и с разрешение да ползва годишна почивка извън района на общежитието.

Съхранени са подкрепата на близките и семейните връзки. Моралната и материална подкрепа на близкото обкръжение и липсата на нарушения на дисциплинарните изисквания сочат обща положителна промяна по отношение спазване на обществени норми и нравствени ценности, както и снижават риска от рецидив. Има нагласа за добра ресоциализация в обществото след изтърпяване на присъдата.

  От така установеното фактически се налага извода, че по отношение на В. са налице материално-правните предпоставки на чл. 70, ал.1  НК  за условното му предсрочно освобождаване: добросъвестно и честно отношение към труда, с което е дал доказателства за своето поправяне  и е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание ”Лишаване от свобода”.

По тези съображения съдът намира, че предложението е основателно и следва да постанови условното му предсрочно освобождаване от  изтърпяване на останалата част от наказанието „Лишаване от свобода” – 2 години  2 месеца и 16  дни.

На осн. чл. 70, ал.6 НК следва да се определи изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието в размер на неизтърпяния остатък- 2 години  2 месеца и 16   дни.

  Същевременно, доколкото неизтърпеният остатък от наказанието е сравнително голям и като съобрази доклада на пробационния служител на осн. чл. 70, ал.6 НК, КОС счита, че за периода на изпитателния срок на В. следва да се определи по реда на  чл. 42А, ал.2 НК ПРОБАЦИОННА МЯРКА, а именно тази по т.2 – задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност  от 2 години  2 месеца и 16   дни. Същата на осн. чл.42Б, ал.2 НК вр. чл.212, ал.1 ЗИНЗС и чл. 248, ал.2 ППЗИНС  следва да се изпълнява по график, но не по- малко от 1 път месечно. КОС счита, че тази мярка е наложителна с  превантивна цел и с оглед характера на извършеното деяние.

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ на основание чл.440, ал. 1 от НПК, във връзка с чл. 70, ал.1 и 6 от НК

 

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПОСТАНОВЯВА  предсрочно условно освобождаване на лишения от свобода  А.И.В. с ЕГН **********,  роден на ***г*** с постоянен адрес *** от  ОСТАТЪКА  от наказанието,  определено  с присъда  по №5/15.01.2004г. по НОХД № 1179/2003г. на Окръжен съд Благоевград, изменено с решение по  ВНОХД № 249/04г. на САС и  решение № 458 от 11.09.2006г. на ВКС по НД №1095/2005г. за престъпление по чл.116, ал.1 т.3, пр.1 и т.6, пр.2 и 3 вр. чл.115 НК, в сила от  11.09.2006г.,  като ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на неизтърпяната част на наказанието, а именно - 2 години  2 месеца и  16 дни.

  За периода на изпитателния срок КОС  на осн. чл. 70, ал.6  НК ОПРЕДЕЛЯ  ПРОБАЦИОННА МЯРКА  по чл. 42А, ал.2, т.2  НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност  от 2 години  2 месеца и  16  дни , която на осн. чл.42Б, ал.2 НК вр. чл.212, ал.1 ЗИНЗС и чл. 248, ал.2 ППЗИНС  следва да се изпълнява по график, но не по- малко от 1 път месечно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се протестира в 7 - дневен срок, считано от днес пред САС.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на Затвора гр. Бобов дол, както и на Районния съд по месторождение на лишения от свобода за отметка по бюлетина за съдимост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в 09.46 часа.

ПРОТОКОЛЪТ  се написа в съдебно заседание.                                   

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: