П Р О Т О К О Л

 

гр. Кюстендил, 21.06.2016 г.

 

Кюстендилският окръжен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

НАДЯ Г.

СВЕТОСЛАВ ПИРОНЕВ

 

и прокурора:

Камелия Стефанова

сложи за разглеждане

ЧНД273/2016 г.

докладвано от съдия:

Йоланда Цекова

 

На именно повикване в 10:57 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура гр. Кюстендил се явява окръжният прокурор - Стефанова.

Засегнатото лице М.Л., не се явява. Същият по делото е депозирал молба, с която моли за прекратяването му като към молбата му е приложена вносна бележка за доброволно заплатената глоба.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпилото за изпълнение решение от Федерална служба „Правосъдие” на Германия, с което се иска признаване изпълнение на решение за наложена финансова санкция на М.Л. за нарушение на законодателството за движение по пътищата, като от приложената вносна бележка е видно, че изцяло сумата е доброволно заплатена в „Интернешънъл Асет  Банк” на 14.06.2016 г. по съответната сметка.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме доказателството. Нямам искания за други доказателства и няма да соча такива.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА, представените с удостоверението по чл. 4 от Рамково решение от 12.04.2016 г. доказателства и вноска бележка от 14.06.2016 г. за внесена, в левова равностойност, сума - 212,21 лв.

Предвид доброволното изпълнение на задължението по германското решение, съдът, счита че следва да бъде прекратено производството по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №273/2016 г. на Кюстендилски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред САС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                       2.

 

Заседанието по делото приключи в 11:00 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: