О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                               

                                    гр.Кюстендил, 22.03.2015г.

 

                            В    И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

             Кюстендилският окръжен съд, наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и втори март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                  Председател: МИРОСЛАВ НАЧЕВ

                                                         

                                                          Членове: ПЕНКА БРАТАНОВА

                                                                мл.с.  СВЕТОСЛАВ ПИРОНЕВ

                                                                              

             като разгледа докладваното от съдия Начев вчнд 126 по описа за 2016г. на КОС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Адв.А.И., процесуален представител на Н.Л.О. от гр.Кюстендил, обжалва определение на КРС от 09.02.2016г. по чнд 146/2016г., с което е потвърдено постановление на КРП от 18.01.2016г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство 390/2015 по описа на РУ МВР гр.Кюстендил, водено срещу неизвестен извършител за извършване на престъпление от общ характер по чл.343 ал.1 б.б пр.2 вр.чл.342 ал.1 пр.3 НК. Иска се отменяне на определението като незаконосъобразно и връщане на делото за допълнително разследване.

              КОС намира жалбата за основателна, по следните съображения.

              Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител, като в неговия ход са назначени и изпълнени единична и тройна съдебно технически експертизи. За да постанови своя акт за прекратяване на наказателното производство, прокурорът е взел предвид изводите на вещите лица, изготвили двете експертизи. Според техните изводи непосредствената причина за възникване на ПТП е поведението на жалбоподателя О., който в момента на преминаване на лекия автомобил е направил крачка назад с десния си крак. Съответно, и в двете експертизи е посочено задължението на водача на МПС – Й.Т., да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците. Съпоставяйки задълженията на тези участници в движението по пътищата, прокурорът е достигнал до извода, че именно и само поведението на пострадалия О. е довело до настъпилото произшествие.

 

 

              И в двете заключения се съдържат изводи относно мястото на удара, като към първото е изготвена и скица. Според в.л.В., той е настъпил в близост до черничевото дърво, на 2.8м от десния бордюр. Или, съдържат се данни, че  ударът е настъпил в близост до мислената осева линия на пътното платно. Според отразеното на скицата към заключението на в.л.В. мястото на удара попада в лентата за насрещно движение, считано от посоката на движение на лекия автомобил. Още повече – във второто заключение изрично се посочва, че при движение на лекия автомобил в неговото платно удар не би последвал. Навлизането на лекия автомобил в лентата за насрещно движение според прокурора се дължи на необходимостта от заобикаляне на струпани съчки и е в съответствие с правилата за движение по ЗДП.

              Същевременно, в тройното експертно заключение са коментирани и показанията на водача Т.., според които пешеходците са се намирали на пътното платно между контейнера и струпаните съчки.

               Очевидно е, че в конкретния случай е била налице усложнена пътна обстановка – намиращи се на пътното платно / улица/ контейнер, купчина съчки, няколко пешеходци, един от които се намира с гръб към преминаващото МПС. Коментираната от прокурора купчина съчки не е отразена на скицата към експертното заключение на в.л.В.. Съответно не е обсъждана от него като причина на настъпване на ПТП, както не е обсъждано и движението на автомобила в лентата за насрещно движение. В тройното експертно заключение въпросната купчина съчки е спомената единствено във връзка с предприетата от Т.. маневра за нейното заобикаляне.

                И в двете експертни заключения е коментирано единствено задължението на водача по чл.5 ал.2 пр.1 и чл.116 пр.1 ЗДвП, при това без да е направена съпоставка между предприетата от него маневра по заобикаляне и намиращите се в този момент на пътното платно пешеходци. Освен горепосоченото задължение на водача на МПС, вещите лица не са обсъдили дали за Т.. са били налице и други, например тези по чл.25 ал.1 ЗДвП и чл.77 ал.1 ЗдвП.

                Не на последно място, за да направят своите изводи, вещите лица са ползвали депозираните свидетелски показания. Но в тези на св.Василка Т..а изрично се твърди, че непосредствено преди удара автомобилът се е движил направо, без да се отклонява.

               При така установената фактическа обстановка Окръжният съд намира, че определението на КРС и постановлението на КРП следва да бъдат отменени. Извършеното разследване е непълно, доколкото не са изяснени в пълна степен всички обстоятелства,

имащи значение за установяване на фактическата обстановка. На вещите лица, изготвили тройната съдебна автотехническа експертиза, следва да бъде поставена допълнителна задача, а именно : да обсъдят наличието на купчина съчки върху тротоара и платното за движение на МПС; да обсъдят задълженията на водача на МПС  във връзка с наличието на пешеходци на пътя и необходимостта от предприемане на маневра по заобикаляне, да уточнят в коя част от пътното платно попада мястото на удара, както и да изготвят скица, на която да отразят местоположението на лекия автомобил, контейнера, купчината съчки, пешеходците, пострадалия такъв, място на удара, както и други важни обстоятелства по своя преценка.

              Обжалваното определение на КРС е неправилно и следва да бъде отменено. Районният съд не е съобразил, че прокурора е постановил своето постановление при неизяснена в пълна степен фактическа обстановка, доколкото такова е и задължението му по чл.13 ал.1 пр.2 НПК.

          С оглед на горното, КОС

 

                                О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

         ОТМЕНЯ определение на КРС от 09.02.2016г. по чнд 146/2016г.

         ОТМЕНЯ постановление на КРП от 18.01.2016г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство 390/2015 по описа на РУ МВР гр.Кюстендил, водено срещу неизвестен извършител за извършване на престъпление по чл.343 ал.1 б.б пр.2 вр.чл.342 ал.1 пр.3 НК.

          ВРЪЩА досъдебното производство на КРП за изпълнение на задължителните указания относно прилагането на закона.

          Определението не може да бъде обжалвано или протестирано.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: