П Р О Т О К О Л

 

гр. Кюстендил, 16.03.2016 г.

 

Кюстендилският окръжен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

ПЕНКА БРАТАНОВА

 

 

при участието на съдебен секретар:

Г.К.

и прокурора:

Ангел Байрактарски

сложи за разглеждане

ЧНД112/2016 г.

докладвано от съдия:

Пенка Братанова

 

На именно повикване в 9:45 часа:

За Окръжна прокуратура гр. Кюстендил се явява прокурор Байрактарски.

Явява се председателят на Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС и началник на Затвора гр. Бобов дол - комисар Апостолов.

Лишеният от свобода А.Х.Д. се явява, преведен от органите на ОЗ „Охрана” гр. Кюстендил.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

КОМИСАР АПОСТОЛОВ: Да се даде ход на делото.

ЛИШЕНИЯТ ОТ СВОБОДА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се предложението на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода А.Х.Д..

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението, няма да соча доказателства. Моля да приемете приложените.

КОМИСАР АПОСТОЛОВ: Подкрепям направеното предложение от Окръжна прокуратура гр. Кюстендил  за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода А.Х.Д.. Като доказателство внасям Справка относно остатъка, който е в размер на 1 месец и 20 дни към днешна дата.

ЛИШЕНИЯТ ОТ СВОБОДА: Моля да бъда освободен. Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствата по делото, представената в днешно съдебно заседание справка за неизтърпяния остатък на осъденото лице, затворническо досие №117/2015 г. на същото както и справка на инспектор ИСДВР.

Намира делото за изяснено от фактическа и правна страна.

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНО и

ДАВА ХОД ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо Председател, поддържам направеното предложение от Окръжния прокурор за условно предсрочно освобождаване осъдения Д.. Няма в детайли да излагам факти, те са достатъчно обстоятелствено отразени в самото предложение, видно от доказателствата по делото. Безусловно, в случая са налице всички предпоставки за условно предсрочно освобождаване на осъдения. Целите на наказанието са постигнати. Темпоралното основание също е налице, ето затова и Ви предлагам да постановите определение, с което да уважите направеното предложение.

КОМИСАР АПОСТОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС подкрепя направеното предложение от страна на КОП по молба на лишения от свобода А.Д. да бъде условно предсрочно освободен, поради факта, че същият е изтърпял повече от 1/2 от наложеното му наказание. По време на престоя в Затвора, същият е имал добро поведение, положително отношение към възлаганите му трудови задачи от страна на администрацията. Първоначално, определения режим от съда беше „строг”, впоследствие му е заменен от Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС с протокол №1/27.01.2016 г. от „строг” на „общ”. Лишеният от свобода има съхранени контакти с близкото обкръжение, редовно провежда свиждания с тях. Има подкрепа от семейството си. Ориентиран е към безпроблемно изтърпяване на присъдата и приема отговорността за извършеното деяние и с оглед на това, че същият е осъществил предпоставките на чл. 73 от НК и с оглед малкия остатък за изтърпяване от наложеното му наказание не възразяваме същият да бъде условно предсрочно освободен като бъде уважена молбата му.

ЛИШЕНИЯТ ОТ СВОБОДА: Аз съжалявам за тази моя постъпка. В затвора си взех поука за това, което съм направил. Имам бизнес отвън, който ме очаква и съпругата ми и семейството ми също и това няма да се повтори.

Съдът даде последна дума на осъденото лице.

ЛИШЕНИЯТ ОТ СВОБОДА: Моля да уважите предложението на Окръжна прокуратура.

 

Съдът след съвещание обяви решението си в съдебно заседание.

 

Производството е по чл. 437 и следващите от НПК във връзка с чл. 70 от НК. Образувано е по предложение на Окръжния прокурор при КОП за условно предсрочно освобождаване на А.Х.Д., с остатък за изтърпяване на наложеното наказание „Лишаване от свобода” от  1 месец  и 20 дни.

Прокурорът поддържа предложението в съдебно заседание.

Председателят на комисията по чл. 73 от ЗИНЗС изразява становище за основателност на предложението.

Осъденото лице е съгласно с предложението.

Съдът, след преценяване на доводите на страните заедно с доказателствата по делото, прие следното от фактическа и правна страна:

  Осъденото лице А.Х.Д. изтърпява общо наказание, постановено с присъда № 1214/13.03.2013 г. на РС Разлог по НОХД № 473/2012 г.,  с което е осъден на „лишаване от свобода” за срок от 1 година  ефективно, като неизтърпеният остатък към настоящия момент възлиза на 1 месец и 20 дни от наложеното наказание. За времето на пребиваване в пенитенциарното заведение не е наказван, награждаван е. Спазва правилника за вътрешния ред. Процесът на превъзпитание е последователен. Старателен, добросъвестен и съзнателен при изпълнението на възложените му задачи, като е работел като общ работник, както и като отговорник на склад на домакински щат. С показаната промяна на поведението си е показал добросъвестно отношение към труда и за положително отношение към възпитателните дейности там.

Има завършено средно и висше образование семестриално, както и интелектуален потенциал на добро ниво. Извън затвора също е работел, като е имал бизнес в сферата на строителството. Съхранени са семейните връзки и отношения. Моралната подкрепа на близко обкръжение подкрепят общата положителна промяна по отношение на спазване на обществените норми и ценности. Показал е критично отношение към престъплението и има изразена готовност за трудова ангажираност и социализация в обществото. Стриктно е изпълнявал задълженията си в ЗО. Проявявал се като предпазлив, с добър самоконтрол и дистанциран от конфликти. Приел е отговорността за извършените асоциални явления и е мотивиран за законосъобразен начин на живот.

От така установеното фактически се налага извода, че по отношение на Д. са налице материално-правните предпоставки на чл. 70, ал.1 от НК за условното му предсрочно освобождаване: добросъвестно и честно отношение към труда, с което е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание ”Лишаване от свобода”.

По тези съображения, съдът намира, че предложението е основателно и следва да постанови условното му предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието „Лишаване от свобода” – именно 1 месец и 20 дни. На основание чл. 70, ал. 6 от НК следва да се определи изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието в размер на неизтърпения остатък, но не по малко от 6 месеца.

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ на основание чл. 440, ал. 1 от НПК, във връзка с чл. 70, ал.1 и 6 от НК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА предсрочно условно освобождаване на лишения от свобода А.Х.Д. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** от остатъка от наказанието „лишаване от свобода”, наложено по НОХД № 473/2012 г. на Районен съд гр. Разлог, чийто остатък е в размер на 1 месец и 20 дни, като ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на ШЕСТ месеца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се протестира в 7-дневен срок, считано от днес пред САС.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на Затвора гр. Бобов дол, както и на Районния съд по месторождение на лишения от свобода за отметка по бюлетина за съдимост.

 

                       ОКЪЖЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието по делото приключи в 10:00 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: