О   П   Р   Е   Д   Е   Л  Е   Н   И   Е 

 

                                       гр.Кюстендил, 20.06.2016 г.

 

 

 

                    КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,     наказателно отделение, ІІ въззивен състав,  в закритото заседание на двадесети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: НАДЯ ГЕОРГИЕВА

                                                                                 СВЕТОСЛАВ ПИРОНЕВ.мл.с.

                                                                                   

при секретаря

като разгледа докладваното от ……….съдия  Георгиева   ………   ВНЧД № 63

по описа на съда за 2016 г.   и за да се произнесе, взе предвид следното:

                             

Производството е по реда на чл. 243, ал. 6  и 7 НПК.

Образувано е пред Кюстендилски окръжен съд (КОС) по частен протест от Дупнишка районна прокуратура (ДРП)   срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ №39/18.01.2016 г., постановено  по ч.н.д. № 52/2016 г. по описа на Дупнишкия районен съд (ДРС).  С него (с определението)  е отменено, като незаконосъобразно,  постановление   за  прекратяване  на наказателното производство с вх.№1791/2015 г., постановено на 07.01.2016 г.  по описа на Районна прокуратура – Дупница, с което е прекратено  наказателното производство по досъдебно производство  (ДП)-вх.№1791/2015 г. по описа на РУП-Дупница, водено срещу    НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК и делото е ВЪРНАТО на ДРП за изпълнение на указанията, дадени с мотивите на определението.

В протеста се прави оплакване и се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното определение, тъй като е налице малозначителност на деянието по см.на чл.9, ал.2 от НК, поради което не е престъпно.  Прави се искане   за отмяната му  и потвърждаване на   постановлението на ДРП за прекратяване на нак.п-во

КОС, след преценка на доводите в  процесуално допустимия протест и  доказателствата по ДП, както и след служебна проверка на протестирания съдебен акт в пределите на правомощията си, за да се произнесе, взе предвид следното:

    Досъдебното производство, под номер 115/2015 г. по описа на Районно управление- гр. Бобов дол (РУ-Бобов дол), съответно ДП №1007/2015 г. по описа на ДРП, е започнало на основание чл. 212, ал.1 НПК на 19.08.2015 г. с постановление за образуване, издадено по прокурорска преписка с Вх.№ 1791/2015 г. по описа на ДРП за това, че на 04.08.2015 г. в затвора гр. Бобов дол, от килия №3 неизвестен извършител е отнел чужди движими вещи, а именно: бързовар от владението на А.С.Й., изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода” в Затвора гр. Бобов дол, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

КОС  констатира, че по време на досъдебното производство са събрани по надлежния ред следните доказателства и доказателствени средства, в това число:

гласни доказателствени средства, чрез показанията на пострадалия свидетел А.Й. и свидетеля И. Й.;

писмено доказателство-Справка за съдимост на М. Н. П., както и   съдебно-оценителна експертиза, изготвена от експерт . Д.,

Въз основа на горецитираните доказателства, КОС приема за установена следната фактическа обстановка:

 Към 04.08.2015 г.   килия №12, на ІІІ-та група  в Затвора- гр. Бобов дол се обитавала от настанените в нея лишени от свобода  свидетели А.Й. и Р. Н.. На пирон, забит в стената на килията, св.Й. закачал бързовара си, на стойност от 4.00 лв.   Там бил бързовара му и към 16.00 часа на 04.08.2015 г., когато   излязъл от килията и заключил вратата й, чрез резе.   Като се върнал, към 17:00 ч.,   му направило впечатление, че резето на вратата на килията  е дръпнато и вратата е отключена. Влязъл вътре и установил, че бързоварът липсва. Съобщил това на св. Й., който изпълнявал задълженията си като мл.инспектор на пост №3 в затвора. 

КОС изцяло кредитира показанията на св. А.Й. и св. И. Й., тъй като са последователни, ясни, конкретни. Показанията на св. А.Й. относно времето, мястото и предметът на престъплението се потвърждават от показанията на св.И.Й. и не са опровергани от др.доказателства по делото. Липсва противоречие между събраните по делото доказателства.

  КОС счита, че горните  фактически  обстоятелства установяват извършено престъпление, но не  и автора на същото.   Не може да бъде споделен изводът на прокурора, за това, че извършител на деянието е  М. Н. П., тъй като е направен  въз основа на негодно доказателство. Такова представлява  по делото докладната записка   на мл.разузнавач В. К. от 14.10.2015 г.,  видно от която според прокурора било, че видеозаписът (обект на изследване от изготвената на ДП видеотехническа експертиза)  бил прегледан заедно с ИСДВР К., който разпознал на него  М. Н. П.. КОС не споделя и извода на прокурора, според който поради разпознаването на П. от К. на видеозаписа  следва да се приеме, че извършител на престъплението е именно П.. Дори и да бе проведен разпит на К. или друго лице, по време на който да установят  разпознаване на лицето М. П. на видеозаписа, то показанията не би било възможно да се ценят като годно доказателствено средство, тъй като този факт (заснемането на Петров  на видеозаписа) е недопустимо да се установява по посочения начин. Само чрез видеотехническа  и  лицево-челюстна експертиза може да се установи идентичността на заснетото лице с обвиняемия. Изготвяне на лицево-челюстна експертиза по делото обаче е невъзможно, тъй като според изготвената от експерт К. Стоилов   видеотехническа експертиза,   обективирана в Протокол за извършена експертиза № 14/14.12.2015 г.,  кадрите от  видеозапис от камера №16 нямат идентификационна стойност, поради което  на заснетите лица не може да се проведе лицева идентификация.

КОС намира за необходимо да отбележи и, че   видеозаписът не е приобщен по надлежния ред като веществено доказателство по делото. Изобщо не става ясно как видеозаписът се е оказал по делото и от къде е същия. Дори и да не бе налице констатирания пропуск на разследващия орган за приобщаване по делото на диска с видеозаписа, то предвид изводите  в изготвената на ДП видеотехническа експертиза, не може въз основа на него да се установяват  факти относно предмета на престъпление. 

С оглед на горното КОС счита, че е недоказано участието на М. Н. П. в деянието, поради което не споделя противния извод на прокурора и районния съд. Дори и да беше установено по несъмнен и категоричен начин, че  П.  е отнел бързовара на св.А.Й., то деянието не би било престъпно, тъй като са налице   предпоставките по чл.9, ал.2 от НК, съгласно който : „ Не е престъпно деянието, което макар формално да осъществява  признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.” КОС изцяло споделя съображенията на прокурора за явна незначителност на обществената опасност на деянието. Правилно при преценка на деянието като такова са отчетени вида, предназначението и стойността на отнетата вещ, както и мястото  и начина на извършване на престъплението. Предвид наличието на тези обстоятелства личността на извършителя е без съществено значение, като  не би изключила малозначителността на деянието, поради което същото съгл.чл.9, ал.2 от НК не е престъпление. Този извод, според КОС, в конкретния случай не е в противоречие с цитираната от районния съд в протестираното определение съдебна практика на ВКС. 

КОС намира за неправилен извода на ДРС в протестираното определение, според който в чл.93, т.9 от НК е дадена легална дефиниция на „малозначителност”. В цитираната разпоредба  се съдържа легална дефиниция за понятието „маловажност”, а не за „малозначителност”. Посочените  две решения на ВКС (решение № 667/03, на І НО и решение № 772/2014 г. на ІІ НО ) са относно маловажност на случая, поради което позоваването на същите е ирелевантно.  

Предвид на изложеното следва да бъде прекратено досъд.п-во, тъй като крайния извод на прокурора - за прекратяване на наказателното производство – е правилен. Затова  КОС счита, че следва да потвърди прекратителното прокурорско постановление, като отмени определението на ДРС, с което  същото е отменено   и делото е върнато на ДРП по съображения за съставомерност на деянието като престъпление по чл. 194, ал. 1 и доказаност на извършителя на същото.

Воден от горното и на основание чл. 243, ал. 7 от НПК, във връзка с ал. 5, т. 1 от НПК, КОС

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 39/18.01.2016 г., постановено по ЧНД №І52/2016 г. по описа на ДРС и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА  постановление   на Дупнишка районна прокуратура от 07.01.2016 г., издадено по прокурорска преписка  с вх.№1791/2015 г. и  ДП №1007/2015 г. –двете по описа на Дупнишка районна прокуратура, съответно ДП № 115/2015 г. по описа на РУ-Дупница, с което е прекратено наказателното производство по ДП №1007/2015 г. по описа на Дупнишка районна прокуратура, съответно ДП № 115/2015 г. по описа на РУ-Дупница, водено  срещу    НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване и протестиране .

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:1/

 

                                                                       2/