.                                   О П   Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

   гр. Кюстендил   28.11.2014 г.

                                  

                                    В   и м е т о   н а   н а р о д а

     

     Кюстендилският окръжен съд наказателна колегия в закрито заседание на  двадесет и осми ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                                                         НАДЯ ГЕОРГИЕВА

                                                                        АНДРЕЙ НИКОЛОВ

като разгледа докладваното от съдия Цекова ВЧНД № 479/2014 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд и, за да се произнесе, взе предвид:

         Производството е по реда на чл. 345 от НПК.   Образувано е по частна жалба на подсъдимия В.Д.П., срещу Определение на ДРС от 13.11.2014 г., постановено в о.с.з. по НОХД № 1050/2014 г.по описа на съда, с което взетата по отношение на него в ДП МН”подписка” е заменена с най-тежката такава - „задържане под стража. В жалбата се сочи, че определението е неправилно, тъй като той не е знаел изобщо за датата на с.з. на 13.11.2014 г., намира ес в лоши отношения с баща си, който не го е уведомил за делото и не е получавал и препис от ОА. Същевременно се сочи в жалбата, че подсъдимият П. никога не е променял адреса си и едва на 19.11.2014 г. е разбрал за променената му МН. Моли се за отмяна на определението като незаконосъобразно и  необосновано, за да му се даде и възможност до датата на следващото с.з. 19.01.2015 г. да работи и да възстанови причинените с деянието вреди с оглед постигане на споразумение с прокуратурата.

      КОС, като обсъди доводите в частната жалба, материалите по делото и атакуваното определение, намери следното:

     Жалбата е подадена в срока по чл. 342, ал. 1 от НПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима. Разгледана по същество, е основателна. Съображенията за това са следните:

     С атакуваното определение, постановено в първото насрочено открито съдебно заседание на 13.11.2014 г. по реда на чл. 66, ал. 1 от НПК,  Дупнишкият районен съд е изменил взетата по отношение на подсъдимия В.Д.П. мярка за неотклонение в ДП "подписка” в  най-тежката такава - „задържане под стража". Съображенията на съда за постановяване на това определение са, че по данни на бащата подсъдимият П. е напуснал адреса, без да уведоми за това съда.

   Тези доводи не се споделят от настоящия съдебен състав. На л.10 от делото на ДРС са приложени 2 бр. призовки до подсъдимия, като и двете са в цялост. На първата призовка саморъчно е записано, неизвестно от кого, без поставяне на дата и подпис на лицето, изписало текста, че лицето8т.е. подсъдимия/ е търсено многократно и не е открито, по данни на бащата е напуснало адреса и  той е отказал да получи призовката. Но този отказ не е удостоверен по никакъв начин.

  На втората в цялост приложена призовка е записано от деловодител М.Тодорова, че на 27.10.2014 г. е разговаряно с майката на подсъдимия на посочен по номер мобилен телефон, която уклончиво отговорила, че ако види подсъдимия, ще го уведоми за датата и часа на с.з., но не и за обвинителния акт и за правата му по чл.254 НПК, доколкото с.з. на 13.11.2014 г. е било първо по делото. А и в двете приложени в цялост призовки до подсъдимия  е записано да му се връчи и препис от ОА, както и правата му по чл.254 НПК.

  Прави впечатление също, че за с.з. на 13.11.2014 г. изобщо не е бил призован и респективно не е и присъствал надлежно упълномощеният от ДП защитник на подсъдимия адв.Николай Балабанов, за чието упълномощаване на л. 12 от ДП е приложено пълномощно и Договор за правна помощ. Въпреки изменената от съда МН на подсъдимия по делото на ДРС е приложено на л.21 писмо до Съдебна полиция за неговото принудително довеждане за с.з. на 19.01.2015 г.

   При така установеното следва да се приеме, че за с.з. на 13.11.2014 г. е било налице нередовно призоваване на подсъдимия П. и на упълномощения му защитник адв.Балабанов, поради което не е налице хипотезата на чл.66 ал.1 НПК. Не може да се приеме за вярно записването за промяната на адреса от подсъдимия, на което се е позовал ДРС,  от неизвестно лице и с непосочена дата на това записване. Още повече, че и надлежно упълномощеният защитник изобщо не е бил призоваван за с.з. на 13.11.2014 г.   

  По така изложените съображения атакуваното определение се явява незаконосъобразно, постановено при липса на визираните в чл.66 ал.1 НПК хипотези и ще се отмени като такова. Въпреки липсата на данни за изпълнение на определението на ДРС настоящото определение следва да се съобщи с оглед незабавното му изпълнение на: ОЗ-Охрана - гр.Кюстендил,  Следствен арест-Дупница, Затвора-гр.Бобов дол, както и на подсъдимия –на адреса му по делото и на защитника му адв.Николай Балабанов.

   Водим от гореизложеното, Кюстендилският окръжен съд

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Отменя Определението на ДРС от 13.11.2014 г., постановено в о.с.з. по НОХД № 1050/2014 г. по описа на този съд, с което на осн.чл.66 ал.1 НК e изменена мярката за неотклонение от досъдебното производство на подсъдимия В.Д.П.,***, ЕГН **********, от”подписка” в”задържане под стража”.

  Определението не подлежи на обжалване и протест                                                                                           

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: