О П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                         гр. Кюстендил  3.12.2014 г.

                                       В   и м е т о   н а   н а р о д а

     

     Кюстендилският окръжен съд наказателна колегия в закрито заседание на трети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: НАДЯ ГЕОРГИЕВА

                                                                             АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 като разгледа докладваното от съдия Цекова ВЧНД № 429 по описа за 2014 г. и,   за да се произнесе взе предвид следното:

 Производството по делото е  образувано по частен протест от 15.09.2014 г. на КРП срещу Определението на КРС от 3.09.2014 г. на КРС, постановено по ЧНД № 628/2014 г. на КРС, с което е отменено Постановлението на КРП от 10.07.2014 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 621/2014 г. Релевирани са доводи за неправилност на определението поради липса според прокурора на основанията по чл. 50 и чл.49 НПК, даващи възможност на прокурора да продължи разследването, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, но той намери основания по чл.49 НПК за това. Моли се за отмяна на протестираното определение и потвърждаване на постановлението на КРП за прекратяване на наказателното производство.

  Постъпило е подробно и мотивирано възражение по протеста от кмета на община Кюстендил, в което е изложена установената според вносителя на възражението фактическа обстановка, от която са безспорни два факта: че с част от личните средства на потребителите на социална услуга в Преходно жилище - с.Преколница неправомерно е бил финансиран бюджета на преходното жилище, като с тези средства вместо със средства от бюджета, предназначени за храна е закупувана храна за обитателите на жилището, а полагащите се за  храна средства са били преразпределяни за заплати, работно облекло и други разходи и че организираните през лятото на 2010 г. и 2011 г.  почивки на море на 16-те обитатели на приходното жилище са били финансирани от личните средства на тези лица. Тази фактическа обстановка указва на осъществено престъпление по някой от съставите на чл.201 НК или 282 НК, а не по чл.217 ал.1 НК, както е приел прокурорът и са изложени съображения за обективна и субективна съставомерност на престъпление с посочената квалификация. Сочи се още, че в 2-годишиня срок от образуването му наказателното производство не е било прекратено, както и че постановлението е постановено при непълнота на доказателствата. Моли се за потвърждаване определението на КРС.

   Протестът е подадена в 7-дневния срок по чл.243 ал.3 НПК, видно от датата на връчване на съобщението за определението на ДРС, подаден е от легитимирани да обжалват постановлението лица  и при наличие на правен интерес, поради което съдът я приема за допустима  .

   Разгледан по същество,  протестът е  неоснователен, по следните съображения:

   Предмет на обжалване пред КРС от  кмета на община Кюстендил е било Постановлението на КРП от 10.07.2014 г. по преписка № 283/2012 г. на КРП, с което е прекратено воденото срещу  неизвестен извършител наказателно производство по ДП № 621/2012 г. по описа на РУП-Дупница, пр.№ 283/2012 г. на КРП/въпреки че в постановлението липсва посочване номера на ДП, по което е прекратяването/за престъпление по чл. 217 ал.1 НК.

    Досъдебното производство е образувано с Постановление на КРП от 19.06.2012 г./вж л.1 от том І на ДП/ срещу неизвестен извършител за това, че в условията на продължавано престъпление за времето от 1.09.2009 г.. до 30.11.2011 г. съзнателно е ощетил чуждо имущество на потребителите на услуга в „Преходно жилище” в с.Преколница/, което му е поверено да го управлява –

 

престъпление по чл.217 ал.1 НК. По делото е извършено разследване, по което са събрани писмени и гласни доказателствени средства, както и съдебно-счетоводна експертиза.

     От всички събрани до момента доказателства е установено следното: „Преходно жилище” с.Преколница за възрастни хора с умствена изостаналост е създадено през 2009 г.  с Решение № 445 на ОбС на  заседанието му на 25.06.2009 г. на ОбС и Заповед № РД-01-737/24.07.2009 г. на Агенцията за социално подпомагане и практически е на подчинение на община Кюстендил. Неговият управител е назначен по трудов договор, подписан за работодател от кмета на общината. С такива трудови договори са назначени и служителите в жилището - счетоводител, социални работници, готвач и т.н., като броят на списъчния персонал е 10,5 души през 2010 г. и 2011 г., от които 3 трудотерапевти, мед.сестра, соц.работник, административен персонал. Приложени са длъжностните характеристики за тези длъжности, вкл.за управителя на жилището, на л.100 и сл. от том І на ДП.

    Преходното жилище е социална услуга, регламентирана в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в която възрастни хора с умствена изостаналост водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, с цел социализиране и реинтегриране в обществото. В изпълнение на предоставяните услуги съгласно ЗСП и Правилника за приложението му е бил изготвен Правилник за вътрешния ред за потребителите на социални услуги в Преходното жилище в с.Преколница/на л.66 и сл. от том І на ДП/, който регламентира правата и задълженията на потребителите на социални услги и на доставчика на тези услуги.

  Със Заповед на кмета през 2011 г. е извършен вътрешен одит от св. Георги Григоров/вж л.18-19 от том ІІ на ДП/на „Преходно жилище”-с.Преколница в периода 19.12.2011 г. до 11.01.2012 г., като одитираният период е от 1.09.2009 г. до 30.11.2011 г. Към крайния момент управител е бил св. И. Й. и в дома е имало настанени 16 жени, наречени”ползватели на социална услуга”. 13 от тях са поставени под пълно запрещение през 2002 г. и 2003 г., видно от представените решения на КОС и за техен настойник е определен М. В. Управител на преходното жилище пред одитирания период до 7.11.2011 г. е бил Е. Д. и главен счетоводител е била З.Н. до 17.10.2011 г. и след тази дата -  В. С..

    След извършване на одита е изготвен одитен доклад/на л.23-36 от том І на ДП/. Докладът е констатирал две основни нарушения: първото, че  лични средства  на потребителите на социална услуга са били изразходвани за храна, без да е създадена необходимата отчетност  и че с част от сумите от интеграционните добавки на тези хора с увреждания в размер на по  185 лв. са разходвани за плащане на разходите за служебния телефон и второто, че организираните през лятото на 2010 г. и 2011 г.  почивки на море на 16-те обитатели на преходното жилище, които са били придружавани от служители от него,  са били финансирани от личните средства на тези лица/ за служителите не са отпускани командировъчни пари/.

    С ПМС № 91/2.04.2003 г. на МС е утвърдена Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет и според нея ползващите социална услуга лица заплащат такса в размер на 50% от получаваната индивидуална пенсия. Пред одитирания период пенсиите на 16-те обитатели на жилището са били получавани от главния счетоводител св. З. Н. , упълномощена със заповед за това от тогавашния управител Е. Д., която след като внасяла по 50% от всяка пенсия за дължимата такса, предавала остатъка, т.е останалата половина от всяка индивидуална пенсия в присъствието на комисия, назначена със заповед на управителя, на трудотерапевтите –  М. Ц. и С. Б./които са давали обяснения на фазата предварителна проверка и впоследствие не са разпитвани като свидетели/.

   С решение на МС според одитния доклад е определен стандарт за финансиране на услугата”Преходно жилище”, който през одитирания период е 5 896 лв. за един потребител или бюджета на одитирания обект за 2010 г. и 2011 г. е бил  94 336 лв., която сума е била получена в

 

 

обекта. Въпреки държавното финансиране, неясно защо,  с лични средства от останалата част от личните пенсии на потребителите, са били закупувани хранителни продукти. На л.45 -53 от том І на ДП е приложена Справка относно изразходваните лични средства през периода 1.01.2010 г. до 31.12.2011 г. за закупуване на хранителни продукти, която е изготвена от трудотерапевта Ц. и е подписана от А. Г., също служител в жилището.За 2010 г. тази сума според доклада е била 6 748,98 лв. и през 2011 г. – 6 422,67 лв. В одитния доклад е посочено, че управителят и гл.счетоводител не са въвели необходимата счетоводна отчетност. Доколкото личните средства не са изразходвани от потребителите, а са предавани на социалния работник, е следвало да има отчетност, както за другите хранителни продукти, закупувани с бюджетни средства, но такава отчетност няма.

   Одитният доклад е констатирал още, че отчетените разходи по параграфи установяват недостиг на средства по някои от тях , а по други са допуснати преразходи-напр.транспорта на служителите е бил за сметка на жилището и от неговия бюджет, управителят всяка година е извършвал разход по 1785 лв. за закупуване облекло на служителите.

     Одитният доклад е посочил ясно, че за невъведената отчетност и постигане прозрачност при разходването на личните средства на потребителите на социална услуга следва да се търси отговорност от: 1/. ръководството на Преходно жилище с.Преколница и 2/ експертните лица от Дирекция”Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”.

   Изготвена е по делото съдебно-счетоводна експертиза/на л.21-28 от том ІІ на ДП/, която е отговорила на поставените й въпроси относно: наличие на партидна книга за отчитане средствата на потребителите/не е съставян протокол за всеки потребител, за необходимите му  лични вещи и продукти и няма и разпореждания на управителя за извършване на разходи по закупуването им/ , внасяни ли са пари от пенсиите им по лични сметки/не са внасяни такива/, неуведомяване на органа по настойничество за разпоредителните действия с пенсиите на потребителите, както и за липса на кореспонденция между директора  и органа по настойничеството.

     При така установеното от фактическа страна  се налага извода за безспорно наличие на данни за извършено престъпление, до какъвто извод междувпрочем е стигнал и прокурорът с контролираното постановление и районният съд в протестираното определение. Но въпреки този си извод прокурорът е прекратил наказателното производство по съображения, че за престъплението по чл.217 ал.1 НК, съгласно разпоредбата на чл. 218 в ал.1 т.1 НК наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. Въпреки че 13 от обитателките, изброени поименно в постановлението, са поставени под пълно запрещение, те  имали настойник и той би могъл да се грижи за интересите им, а  останалите 3 от тях са напълно дееспособни да защитят правата си и за тях не съществува невъзможност да предявят тъжба в срока по чл.81 ал.3 НПК, е заключил прокурорът.

      Тези изводи, мотивирали прокурора да прекрати наказателното производство, настоящият състав намери за неправилни и незаконосъобразни, като освен това счита, че прекратяването е извършено при непълнота на доказателства, доколкото разследването не е събрало в пълнота всички необходими доказателства за установяване на обективната истина в противоречие с изискването на чл. 14 ал.1 и чл.103 ал.1 НПК.

     С оглед точната правна квалификация на деянието и установяване субектите на евентуално престъпление е необходимо в пълнота да се съберат всички възможни доказателства, което към настоящия момент според настоящия съдебен състав не е сторено.

    Необходимо е да бъдат разпитани като свидетели, освен вече разпитаните такива,  длъжностните лица от преходното жилище/обясненията им в т.І от ДП не могат да се ползват като годно доказателствено средство, тъй като са от фаза предварителна проверка/, както и настойникът на поставените под пълно запрещение обитатели- М. В., който изобщо не е

 

 

 

разпитван в ДП. Трите обитателки, които не са под запрещение и са дееспособни, биха могли да бъдат разпитани като свидетели, за да внесат яснота дали действително записаното в протоколите на длъжностните лица отговаря на истината, че са им били закупувани  записаните там стоки, колко често е ставало това, както и да отговорят на други евентуално възникнали при разследването въпроси. От свидетелските показания би могло да се установи дали са спазвани правилата за вътрешния ред на преходното жилище/приложен по делото/ от длъжностните лица.

    На следващо място е необходимо поставяне допълнителна задача на счетоводната експертиза, за да се установи: как е ставало финансирането на преходното жилище от държавния бюджет за двете години на одитирания период поотделно за 2010 г. и за 2011 г. до 30.11./, с каква периодичност са били постъпленията, както и да се посочи точният размер и дата на постъпването в преходното жилище на отделните транжове на това финансиране, както и как е изразходвана по параграфи държавната субсидия и имало ли е преразход  спрямо планираните разходи; правилно ли е процедирано, като са осчетоводени като външна услуга в размер на 8 351 лв. разходите за транспорт на персонала  и ако да, кое е нормативното основание за това;  какво е основанието и размера на полагащите се суми за работно облекло на персонала; как са изразходвани постъпилите суми от дарения, описани в наличните по делото протоколи за дарение, какъв е общият размер на дарените суми за одитирания период.  Или - обект на допълнителната експертиза трябва да бъдат всички въпроси, залегнали в одитния доклад, като верността на констатациите в него бъде проверена с процесуални средства по реда на НПК - чрез експертно изследване. Защото назначената в ДП експертиза не дава отговор на така поставените въпроси. А това е необходимо за изясняване на обективната истина и за проверка твърденията, че  сумите от бюджета не постъпвали редовно и това налагало необходимост от  влагане личните средства на обитателите на дома за закупуване на храна.

     Тази експертиза следва да установи още, на база проверка на записаните в Справката на л.45 от том І от делото фактури как точно са били изразходвани личните средства на обитателите на жилището, какви продукти са закупувани с тях, като е абсолютно необходимо да се издирят и приложат по делото тези фактури. Експертизата следва да установи и какъв е размера на интеграционните добавки за одитирания период на всеки един от обитателите и каква е глобалната сума на тези добавки за 16-те обитатели  и  за какво са били изразходвани тези добавки, като се запознае с наличните платежни документи, ако са налични такива и тези документи следва също да се приложат по делото .

   Необходимо е предвид констатациите в одитния доклад да се изискат още длъжностните характеристики на служителите  от Дирекция ”Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”, както и мястото на тази дирекция в йерархичната структура на общинските длъжности и отношението й към преходното жилище за установяване на обстоятелства относно контролните функции на тези служителите от тази дирекция на преходното жилище, предвид записаното в одитния доклад.  Ако във връзка с тези доказателства възникне необходимост от събиране на производни от тях такива, то прокурорът следва да събере и тези доказателства.

   Едва след събиране на всички доказателства в зависимост от установените с тях факти, прокурорът следва да финализира наказателното производство със съответния прокурорски акт. В случай обаче, че се разкрият данни за извършено престъпление с установяване на точните субекти и участието на всеки от тях в деянието и то се окаже с правна квалификация по чл.217 ал.1 НК, е абсолютно необходимо прокурорът да продължи разследването поради наличие предпоставките на чл.50 във вр. с чл. 49 ал.1 предл.ІІ-ро НПК. Налице е в случая зависимост от извършителя на престъплението, доколкото и събраните към момента данни сочат на евентуално извършено престъпление от длъжностни лица в преходното жилище, в което живеят тези 16 лица с умствена изостаналост, които предвид настоящата правна квалификация на деянието по чл.217 ал.1 НК имат качеството на пострадали лица по см.на чл.74 ал.1 НПК.  И предвид наличие на разследване по едно резултатно престъпление, при което пострадалите лица са известни, е следвало те да бъдат информирани за воденото разследване. Това обаче изобщо не е сторено от прокурора. Предвид факта, че 13 от обитателите са поставени под пълно запрещение, следва да бъде информиран за разследването техният настойник, а няма никаква пречка 3-те непоставени под запрещение лица да бъдат лично уведомени за това. Този процесуален пропуск на прокурора също следва да се отстрани след връщането на делото.

    Но с какъвто и прокурорски акт да приключи разследването, във всички случаи трябва да бъде спазена нормата на чл.227 ал.2 НПК  по отношение на пострадалите лица, които до настоящия момент по никакъв начин не са уведомени за провежданото разследване и това да стане съответно чрез настойника за запретените и лично на дееспособните, както и при евентуално тяхно желание разследването да им се предяви.

   По така изложените съображения настоящият съдебен състав намери за правилно и законосъобразно определението на КРС, с което е отменено постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство  и делото е върнато на прокурора с указания за доразследване  /макар и последното да не  е изрично записано в него/и ще го потвърди с направеното в горните мотиви негово допълнение относно събиране в пълнота на доказателствения материал.

  Водим от гореизложеното и на основание чл. 243 ал.7 във вр. с ал.5 НПК, Кюстендилският окръжен съд

 

                                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА Определението на КРС от 3.09.2014 г., постановено по ЧНД № 628/2014 г. по  описа на този съд.

   Определението е окончателно.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: