П Р О Т О К О Л

 

гр. Кюстендил, 12 ноември 2014 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, наказателна колегия, в открито съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВ НАЧЕВ                                   

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА БРАТАНОВА

   мл.съдия АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

при участието на секретар: Р.С.

и прокурора: Ангел Байрактарски

сложи за разглеждане: ЧНД № 380/2014 г.

докладвано от: съдия БРАТАНОВА

На именното повикване в 10.19 часа се явиха:

 

 

ИСКАНОТО ЛИЦЕ А.К. не се явява.

Видно от проведеното издирване от страна на КОС е, че същият не обитава адреса в с. Б., Б. област. Видно от отбелязването на длъжностното лице по призоваването е, че лицето е напуснало този адрес и понастоящем живее в Р.М.. Идентично е отбелязването и на адреса на лицето, известен по делото, в гр. Благоевград.

Видно от изисканата от съда служебна справка е, че А.К. е влязъл в Република България на ГКПП Станке Лисичково на 15.05.2014 г. в 10.26 часа и на същата дата е излязъл от Република България в 16.50 часа.

Явява се адв. Е.Й. - определен от Адвокатска колегия - Кюстендил за служебен защитник на исканото лице А.К..

Съдът счита, че следва да назначи адв.  Й. за служебен защитник с оглед разпоредбата на чл. 25 от ЗПП, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. Е.Й. като служебен защитник на А.К.. 

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Й. - Няма пречка да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва искането.

 

ПРОКУРОРЪТ - Считам с оглед фактите, които се съдържат по делото, и с оглед изложеното от Вас в днешното съдебно заседание, че в случая е налице хипотезата на чл. 15, ал. 5 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС), т.е. няма неустановено местоживеене и обичайно пребиваване на лицето, което обуславя прекратяване на производството пред настоящия съд и изпращане на делото по компетентност на Софийски градски съд.

АДВ. Й. - Предоставям на съда.

Съдът счита, че е налице хипотезата, визирана в чл.31, ал.3 във вр. с чл. 15, ал. 5 от ЗПИИРКОРНФС. Видно от доказателствата по делото е, че исканото лице А.К., независимо че има постоянен адрес както в гр. Кюстендил, така и впоследствие в гр. Благоевград, не го обитава, респ. неговото обичайно пребиваване в Р България не може да бъде установено. Има и доказателства по делото, че не може да бъде установено и неговото местоживеене в границите на Р България доколкото на датата 15.05.2014 г. е напуснал пределите на страната.

С оглед на гореизложеното, КОС счита, че компетентен да разглежда решението по признаване на чуждестранна финансова  санкция е Софийски градски съд.

С оглед на горното,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 380/2014 г. по описа на КОС и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски градски съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

Заседанието по делото приключи в  10.24 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪД. СЕКРЕТАР: