П Р О Т О К О Л

 

   гр. Кюстендил, 22.10.2013 г.

 

                   Кюстендилският окръжен съд, наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА БРАТАНОВА

 

при участието на секретар: Л.Н.

и прокурора: Йордан Георгиев

сложи за разглеждане: ЧНД № 443/2013 г.

докладвано от: съдия БРАТАНОВА

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - Кюстендил се явява прокурор Георгиев.

ЯВЯВА се вносителя на предложението Председателя на Комисията по чл. 73 ЗИНЗС към Затвора гр. Бобов дол и началник на Затвора Бобов дол комисар А.А..

ЯВЯВА се осъдения Д.Д..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

КОМИСАР А.: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА Предложението на Комисията по чл. 73 ЗИНЗС към Затвора гр. Бобов дол за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Д.Д..

КОМИСАР АПОСТОЛОВ: Уважаема госпожо Окръжен съдия, като началник на Комисията по чл. 73 ЗИНЗС към Затвора гр. Бобов дол, поддържам направеното предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Д.Д.. Прилагам справка към днешна дата относно остатъка на изтърпяното наказание на лишения от свобода Д.Д.. Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОРЪТ Поддържам направеното предложение. Няма да соча други доказателства.

ОСЪДЕНИЯТ Д.Д.: Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

  ПРИЛАГА към доказателствата по делото Затворническо досие на лишения от свобода Д.Д. и представената в днешното съдебно заседание Справка изх. № 1280/21.10.2013 г. относно неизтърпения остатък на наказанието на Д., както и приложените към предложението на Комисията по чл. 73 ЗИНЗС писмени доказателства.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна,

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛО и

                   ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

КОМИСАР А.: Уважаема госпожо Окръжен съдия, лишеният от свобода Д.Р.Д. по време на престоя му в Затвора гр. Бобов дол, а след това в ЗООТ „Самораново” показа едно добро поведение, спазване правилата за вътрешния ред, като същият през периода имаше положително отношение към труда. Работил е на домакински щат като техник „В и К” към Затвора Бобов дол, след което на 28.11.2011 г. беше настанен в с. Самораново, където продължи да спазва правилника за вътрешния ред и положителното отношение към пенитенциарния състав на затвора. Има съхранен позитивен контакт с близките и роднините си. Не е наказвам, награждаван е и е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание. Има положително отношение към труда. Съгласно предпоставките на чл. 70 НК да бъде освободен условно предсрочно от наложеното му наказание „лишаване от свобода” по НОХД № 1011/2004 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, поради това, че остатъка му е 2 г. и 1д., като бъде приложена пробационна мярка.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо Окръжен съдия, моля с определение да постановите условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Д.Д.. Видно от доказателствата, приложени по делото и съгласно разпоредбата на чл. 70 НК, същият се е поправил, бил е с положително отношение към режима, персонала и труда и моля да уважите предложението на Комисията по чл. 73 ЗИНЗС към Затвора гр. Бобов дол. Моля за остатъка да се приложи пробационна мярка.

ОСЪДЕНИЯТ Д.Д.: Моля да се уважите предложението на комисията. Съжалявам за всичко, което се случи преди години и за в бъдеше няма да се повтаря.

СЪДЪТ дава последна дума на осъдения:

ОСЪДЕНИЯТ Д.Д.: Да се уважи предложението на комисията.

 

 

 

След тайно съвещание съдът обяви определението си.

Производството е по чл. 437 и следващите от НПК във връзка с чл. 70 от НК. Образувано е по предложение на Председателя на Комисията  по чл.73 ЗИНЗС за условно предсрочно освобождаване на Д.Р.Д. с  остатък за изтърпяване на наложеното наказание „Лишаване от свобода” от 2 години и 1 ден.

Прокурорът поддържа предложението и прави искане за уважаването му.

Председателят на комисията по чл. 73 от ЗИНЗС изразява становище за основателност на предложението.

Осъденото лице е съгласно с предложението.

Съдът, след преценяване на доводите на страните заедно с доказателствата по делото, прие следното от фактическа и правна страна:

 Осъденото лице Д.Р.Д. е бил осъден с присъда № 493/29.11.2006г. на Благоевградски окръжен съд за престъпление по чл.115 НК на лишаване от свобода за срок от 12 години. С решение № 266/28.05.2007г. по ВНОХД № 324/2007г. на САС присъдата е изменена, като наложеното му наказание ЛС е намалено от 12 години на 8 години. С решение на ВКС № 657/02.11.2007г. по НОХД № 413/2007г. решението на САС е оставено в сила. Присъдата е влязла в сила на 02.11.2007г.

Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието е „строг”, който  впоследствие  е променен на  „общ” и съответно на „лек”. Към настоящия момент осъденият има неизтърпян остатък в размер на 2 години и 1 ден от наложеното наказание. За времето на пребиваване в пенитенциарното заведение не е наказан.  Награждаван е за примерно поведение и за положително отношение към възпитателните дейности в затвора с домашен отпуск, включително и с разрешение за ползуване на годишен отпуск, от които се е завръщал в срок. Избягва конфликтни ситуации, дипломатичен и толерантен е с околните лишени от свобода. Налице е свързаност  със семейните традиции и норми, получава подкрепа от близкото си обкръжение, която му влияе позитивно и създава в него чувство за принадлежност  и значимост. Стреми се към самостоятелност и независимост, упорит е при реализиране на поставените цели. Има изградени трудови навици, добра емоционална зрялост и умее да взема правилни  решения. Отговорен  и изпълнителен е към поставените задачи.

В затвора е работел. Проявявал е критичност към поведението си, конкретно е назовавал набелязаните цели за реализиране и начина им на постигане. Мотивиран е за  положителна личностова промяна, изразяваща се в повишен самоконтрол и мотивация за законосъобразен начин на живот. Осъденият е отчел нанесените вреди от наказуемото си поведение не само за себе си, но и за семейството си. Няма нагласи, подкрепящи криминално поведение.  Не са установени нарушения, стриктен и изпълнителен. Налице е нагласа за законосъобразен начин на живот, като ресурсите са свързани със зрялата възраст, трудовите му навици, квалификацията, подкрепата на близките и положителното отношение към труда.

 От така установеното фактически се налага извода, че по отношение на Д. са налице материално-правните предпоставки на чл. 70, ал.1  НК  за условното му предсрочно освобождаване: добросъвестно и честно отношение към труда, с което е дал доказателства за своето поправяне  и е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание ”Лишаване от свобода”.

По тези съображения съдът намира, че предложението е основателно и следва да постанови условното му предсрочно освобождаване от  изтърпяване на останалата част от наказанието „Лишаване от свобода” – именно 2 години и 1 ден. на осн. чл.70, ал.6 следва да се определи изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието в размер на неизтърпения остатък- 2 години и 1 ден.

    Същевременно доколкото неизтърпеният остатък от наказанието е сравнително голям, като съобрази доклада на пробационния служител на осн. чл. 70, ал.6 НК, КОС счита, че за периода на изпитателния срок на Д. следва да се определи по реда на  чл. 42А, ал.2 НК ПРОБАЦИОННА МЯРКА, а именно тази по т.2 – задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност  2 години и 1 ден. Същата на осн. чл.42Б, ал.2 НК вр. чл.212, ал.1 ЗИНЗС и чл. 248, ал.2 ППЗИНС  следва да се изпълнява по график, но не по- малко от 1 път месечно. КОС счита, че тази мярка е наложителна с  превантивна цел и с оглед личността на осъдения.

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ на основание чл.440, ал. 1 от НПК, във връзка с чл. 70, ал.1 и 6 от НК

 

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПОСТАНОВЯВА  предсрочно условно освобождаване на лишения от свобода  Д.Р.Д. с ЕГН **********  роден на ***г*** от  ОСТАТЪКА  от наказанието  ЛС, наложено по присъда № 493/ 29.11.2006г. по  НОХД №1011/2004г. на Окръжен съд Благоевград, изменена  с решение № 266/28.05.2007г. по ВНОХД № 324/2007г. на Софийски апелативен съд  в размер на 8 години, като ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на неизтърпяната част на наказанието, а именно -2 години и 1 ден.

   За периода на изпитателния срок КОС  на осн. чл. 70, ал.6  НК ОПРЕДЕЛЯ  ПРОБАЦИОННА МЯРКА  по чл. 42А, ал.2, т.2  НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност  от 2 години и 1 ден, която на осн. чл.42Б, ал.2 НК вр. чл.212, ал.1 ЗИНЗС и чл. 248, ал.2 ППЗИНС  следва да се изпълнява по график, но не по- малко от 1 път месечно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се протестира в 7 - дневен срок, считано от днес пред САС.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на Затвора гр. Бобов дол, както и на Районния съд по месторождение на лишения от свобода за отметка по бюлетина за съдимост.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Заседанието по делото приключи в 09:45 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                    СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: