О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                                  Гр. Кюстендил 22.10.2013 г.

                                 В   и м е т о   н а   н а р о д а

    Кюстендилският окръжен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и  втори октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

при секретаря  В.С. и с участието на прокурора от КОП   КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА, като разгледа докладваното от съдия Цекова ЧНД №  439/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд и, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по чл. 437 и сл.НПК във връзка с чл.70 НК. Образувано е по предложение на Комисията по чл.73 ЗИНЗС за условното предсрочно освобождаване на Р.З.П., ЕГН **********, с остатък за изтърпяване на наложеното наказание ЛС към 22.10.2013 г.  от 11 месеца 16 дни, с искане да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяването на този остатък и налагане на пробационни мерки. Към предложението са представени: Справки за л.св.; Протокол № 5/30.09.2013 г. на Комисията по чл.73 ЗИНЗС, Доклад за пробационен надзор  и затворническото досие на осъдения.

  Началникът на Затвора като председател на Комисията по чл.73 ЗИНЗС изрази становище за уважаване на предложението.

 Прокурорът поддържа предложението и изрази становище за уважаването му.

Осъденото лице желае да се уважи предложението.

Съдът, след преценяване на доводите на страните заедно с доказателствата по делото, прие следното от фактическа и правна страна: Осъденото лице в момента изтърпява наказание от 6 години „лишаване от свобода”, наложено му с Присъда № 930 Js 22813/09 2 KLs от  27.11.2009 г. на Областен съд Дармщат, Германия, приета за изпълнение с Определение от 4.11.2011 г. по ЧНД № 5008/2011 г. на СГС, влязло в сила на 22.11.2011 г., за извършено на 26.05.2009 г. престъпление по чл.242 ал.1 пр.І-во алт.1-ва във вр. с чл.20 ал.2 Нк на Р България, при първоначален режим”строг”. На осн.чл.457 ал.5 НПК е зачетено времето на предварителното задържане и изтърпяната част на наказанието , считано от 28.05.2009 г.

С Решение на Комисията по чл.73 ЗИНЗС по Протокол № 5/28.09.2012 г. режимът му е заменен от „строг” на „общ”.

Началото на изтърпяване на наказанието е започнало на 28.05.2009 г. 

От  наложеното наказание остава да изтърпи към момента на постановяване на определението още 11 месеца  16 дни .

Общата оценка от риска от рецидив е 29 точки- нисък риск. В условията на затвора няма данни за риск от сериозни вреди за другите лишени от свобода и персонала. Няма злоупотреба с гласувано доверие. Осъденият е с трайна нагласа за законосъобразен начин на живот и спазване на правилата.

След проведена диагностика на личността са диагностицирани дефицитни зони „умения за мислене” и”отношение към правонарушението” и в тази връзка са провеждани специализирани дейности съгласно плана за изтърпяване на присъдата.

   Лишеният от свобода е трудово ангажиран е в домакински щат на затвора като”отговорник склад материали” и отношението му към трудовите ангажименти е съответно на изискванията. В свободното си време полага доброволен труд. Показва повишен самоконтрол и самодисциплина.

 Няма дисциплинарни нарушения и налагани наказания, награждаван е многократно с домашен отпуск, от който се е завръщал безпроблемно.

 В  затворническата общност е предпазлив, дистанцира се от конфликти и неприятности, с добър самоконтрол. Има положително отношение към служителите и останалите лишени от свобода.

С цялостното си поведение, спазване изискванията на ППЗИНЗС и ЗИНЗС , осъзнаване на последствията и отговорността за собственото поведение, , л.св. е дал достатъчно доказателства, че наказателно-изпълнителното въздействие играе положителна роля за постигане целите на конкретното наказание.

Горните факти се установиха по несъмнен начин от приложените към предложението и описани по-горе доказателства по делото.

   От така установеното от фактическа страна  се налага правния извод, че по отношение на  П. са налице материално-правните предпоставки на чл. 70 ал.1  НК  за условното му предсрочно освобождаване. С примерното си поведение в пенитенциарното заведение и с липсата на нагласи, подкрепящи криминално поведение, той е дал доказателства за своето поправяне. Включен е в трудова дейност. Същевременно е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание”лишаване от свобода”  - към днешна дата му остава да изтърпи още 11 месеца 16 дни от наложеното му наказание”лишаване от свобода”. 

Предвид изложеното съдът счете, че освен установеното наличие на формалните предпоставки по чл.70 НК  за поправянето на осъдения предвид гореизложеното не е необходимо изтърпяването  на останалата част от наказанието.

Ето защо  съдът ще постанови условното му предсрочно освобождаване от  изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода” –11 месеца 16 дни, като съгласно чл. 70 ал.6 предл.І-во НК ще определи изпитателен срок в този размер.   

С цел пълно постигане ефективността от наложеното наказание съдът счита, че за част от така определения изпитателния срок – за период от 11 месеца - следва да се определи пробационни мерки”задължителна регистрация по настоящ адрес”-при периодичност два пъти седмично и ”задължителни периодични срещи с пробационен служител” съгласно предвидената законова възможност на чл. 70 ал.6 предл.І-во НК, с цел цялостното превъзпитание на осъдения.  

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ на основание чл.440, ал.1 от НПК, във връзка с чл. 70, ал. 1 и 6 от НК

                 О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно от изтърпяване на останалата част от наказанието „Лишаване от свобода”  осъденото лице Р.З.П., ЕГН **********,  с постоянен адрес с.Джигурово, община Сандански, обл. Благоевград,  наложено му с Присъда № 930 Js 22813/09 2 KLs от  27.11.2009 г. на Областен съд Дармщат, Германия, приета за изпълнение с Определение от 4.11.2011 г. по ЧНД № 5008/2011 г. на СГС, влязло в сила на 22.11.2011 г., за извършено на 26.05.2009 г. престъпление по чл.242 ал.1 пр.І-во алт.1-ва във вр. с чл.20 ал.2 Нк на Р България в размер на 11 месеца 16 дни, като определя изпитателен срок в размер на 11 месеца 16 дни.

НАЛАГА на Р.З.П. за част от така определения изпитателен срок,  а именно -  за период  от 11 месецапробационните мерки : „задължителна регистрация по  настоящ адрес”, при периодичност 2 пъти седмично и ”задължителни периодични срещи с пробационен служител”.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на протест в 7 - дневен срок, считано от днес, пред САС.

ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Затвора гр. Бобов дол, както и на Районния съд по месторождение на лишения от свобода - РС гр.  Сандански за отметка по бюлетина за съдимост.

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: