Р  А  З  П  О   Р  Е  Ж Д  А  Н  Е 

                                                      

                                         Гр. Кюстендил 3.10.2013 г.

 

                                      В   и м е т о   н а   н а р о д а

 

     Кюстендилският окръжен съд в разпоредително заседание на трети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

                                             СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА          , като разгледа докладваното от съдия Цекова НОХД № 375 по описа за 2013 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

 

    Делото е образувано по внесен от КОП обвинителен акт за престъпления по чл.252 ал.1 НК и по чл.213 а ал.2 т.1 пр.І-во във вр. с чл.26 ал.1 НК  против Д.Б.В., ЕГН *********, от гр. Бобов дол и за престъпление по чл. по чл.213 а ал.2 т.1 пр.І-во във вр. с чл.26 ал.1 НК против сина му Р.Д.В., ЕГН **********, също от гр.Бобов дол.

     При изпълнение на задълженията си по чл.248 ал.2 НПК, след предходно връщане от разпоредително заседание и постановени задължителни указания с Определение на САС, съдът констатира, че при изготвянето на новия обвинителния акт не са отстранени всички констатирани при предходното връщане с акта на САС съществени процесуални нарушения в ОА.  Съображенията са следните:

      Налични към момента са съществени процесуални нарушения на ОА, водещи до непълно и неточно формулирано обвинение, до степен на невъзможност обвиняемият да разбере в извършването на какво точно престъпление е обвинен, и респ.-ясно очертаване предмета на обвинението с оглед предстоящата съдебна фаза на процеса. Те се изразяват в следното:

     Наличното идентично процесуално нарушение/ изведено пред скоба/ по отношение на обвинението по чл.213 а НК е по отношение формулировката му и за двамата обвиняеми.  Описани са в диспозитивната част на ОА за всеки от обвиняемите  отделните деяния, включени в обема на това продължавано престъпление. Елемент от състава на изнудването по чл.213 а Нк е специалната цел, формулирана от законодателя в няколко алтернативни проявни форми – „ с цел да принуди другиго:1/. да се разпореди с вещ или 2/.със свое право или 3/.да поеме имуществено задължение”. В обстоятелствената, а и в диспозитивната част на ОА са изложени факти относно принуждаване  и от двамата обвиняеми на по няколко лица към даване на парична сума. При това положение е несъответно на изложените факти в обстоятелствената част посочването в диспозитива на ОА  съдържанието на специалната цел за всяко отделно деяние от продължаваното престъпление като имуществено задължение/макар фактите да обосновават принуждаване към разпореждане с вещ - определена парична сума/. Тази специална цел следва да се изведе вследствие сочените фактически обстоятелства на престъплението и да е съответна на тях за обвинението по чл.213 а НК  по отношение и на двамата обвиняеми.

   Останалите процесуални нарушения се отнасят до отделните деяния, съставляващи продължаваното престъпление по чл.213 а НК за двамата обвиняеми и следва да се конкретизират поотделно за всяко от тях.

   1. Досежно обвинението на Д.В. по чл.213 а НК.

     Като продължение на общото нарушение относно противоречието при посочване на специалната цел в ОА не е посочено нито в обстоятелствената част, нито в диспозитивната му част  като е упражнявал принуда спрямо посочените лица Д.В. в чия полза е следвало да се престира от изднудваните лица сочената парична сума, нито лицето, към което е поето паричното задължение. Т.е. – липсва каквото и да е посочване на конкретните параметри на твърдяната като сключена под принуда сделка за всяко едно от трите деяния, предмет на обвинението  на Д.В. по чл.213 а НК. Тези пропуски на ОА обуславят съществена непълнота на обвинението, която следва да се преодолее чрез корекция на съдържанието на ОА.  

   Второ, не е посочено мястото на извършване на хронологически първото деяние по отношение на упражнената принуда спрямо Емил Найденов, както  и все още е налично противоречието между посочената в обстоятелствената част и в диспозитива на ОА сума – дали принудата спрямо Найденов е за 50 лв. или за 60 лв. В обстоятелствената част е посочено неясно на едно място, че принудата е за 50 лв., по-надолу е посочено, че е бил принуден да иска от баща си и е върнал на Д.В. сумата от 60 лв., а в диспозитива - че принудата е за 50 лв.

    Трето, не е посочено мястото на извършване на второто по хронология деяние по чл.213 а НК по отношение на Костадин Христов. Не е достатъчно само записаното”в апартамента, собственост на Костадин Христов в гр.Бобов дол”, за да се изпълни изискването на чл.246 ал.2 алт. 2-ра предл.2-ро НПК. Не е конкретизирано в достатъчна степен и мястото на извършване на третото по хронология престъпление също по отношение на Емил Ангелов като”пред закусвалня в бл.42 в гр.Бобов дол”. Мястото на извършване на престъплението е важна част от подлежащата на изследване и предмет на доказване фактология и следва да бъде посочена в обвинението точно и изчерпателно.

       2. Досежно обвинението на Д.В. по чл.213 а НК.

       Като продължение на противоречието при посочване ан специалната цел в обстоятелствената част и диспозитива на ОА не е посочено в него и мястото на извършване на принудата по отношение на П. П. първото по хронология деяние от описаните такива компоненти на продължаваното престъпление/ през м.април 2009 г. Същевременно отново следва да се прецизира периода на извършване на това деяние, тъй като в обстоятелствената част са посочени две деяния по отношение на П.Петров, извършени в различно време : през м.април 2009 г. и през 2010 г.- като  последното не е включено в диспозитивната част на ОА и не е посочено съдържанието на принудата за това деяние в обстоятелствената част.

     Второ, следва да се посочи в обстоятелствената част на ОА мястото на извършване на отделните деяния  по чл.213 а НК,влизащи в състава на продължаваното престъпление в обвинението на Р.В. – не е достатъчно да се посочи  само „в гр.Бобов дол” или „пред блока, в който живее в гр. Бобов дол”.

       Водим от изложеното и на основание чл. 249 ал.2 НПК, Кюстендилският окръжен съд

                 

                             Р   А   З   П   О   Р   Е  Д  И:

 

     ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД  № 235/2013 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд и връща делото на прокурора.                    

    Разпореждането може да се обжалва и протестира  по реда на глава ХХІІ НПК пред САС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                        СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: