О   П   Р   Е   Д   Е   Л  Е   Н   И   Е 

 

                                  гр.Кюстендил, 21.09.2012г.

 

                           В    И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд,     наказателна колегия, в закритото

заседание на двадесети и първи септември

през две хиляди и дванадесета  година, в състав

 

                                                 Председател:ПЕНКА БРАТАНОВА

                                                         Членове:ВАНЯ БОГОЕВА

                                                                        ТАТЯНА КОСТАДИНОВА 

                                                                        

 

при секретаря

като разгледа докладваното от съдия Братанова      ВНЧД № 380

по описа за 2012г. на КОС и за да се произнесе, взе предвид следното:

                             

                  Производството е по реда на чл. 243, ал.4-8  НПК.

                  Р.В.Г. с адрес на кореспонденция гр.Бобов дол обжалва определение № 486 на Дупнишкия районен съд от 23.08.2012г. по  НЧД №1111/ 2012г. по описа на същия съд, с което е потвърдено постановление от 31.07.2012г. на прокурор  при  Дупнишката районна прокуратура, издадено на осн. 243, ал.1 т.1   вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК за прекратяване на наказателното производството по вх. №2234/2012г., ДП № 1203/2009г. по описа на ДРП.  С посоченото  постановление ДРП е прекратила наказателното производство, образувано срещу неизвестен извършител по цитираното дознание  за престъпление по  чл.346, ал.1 НК. В жалбата се релевират оплаквания за неправилност на атакувания съдебен акт с искане за неговата отмяна.

                  Районна прокуратура Дупница не е изразила становище по жалбата.

                   КОС, след проверка на материалите по посоченото дознание, намира жалбата за допустима, доколкото е предявена в срока по  чл. 243, ал.6 НПК. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

                   За да прекрати наказателното производство, образувано срещу неизвестен извършител за деяние по  чл.346, ал.1 НК, ДРП е приела следната фактическа обстановка:

                   През месец август 2011г. св.А., Г. и П. тръгнали на работа за Р Чехия, като пътуването им било с л.а.м. „Опел” с ДК КН 2627 АВ, собственост на В.М. от гр.Бобов дол. Този автомобил бил закупен от св.Г., но поради липса на пари документите за продажбата не били оформени по съответния ред, като той управлявал колата с пълномощно за това. Същият не притежавал свидетелство за правоуправление на МПС, което обстоятелство било констатирано от властите на РУнгария на границата. Това наложило л.а. да се управлява от св.А.. В РСловения отново възникнал проблем, тъй като не бил закупен винетен стикер. Св.Г. започнал силно да се притеснява от случващото се и да се оплаква от задух и причерняване, като решил да се прибере в РБългария. Започнал да настоява да спрат, което било сторено,  като в околностите на гр.Бърно св.А. и П. го закарали на автогара и му закупили билет за РБългария. Разбрали се двамата да продължат към Чехия, както и че след връщането си от Чехия А. ще му върне колата. Св.Г. се качил на автобус и се прибрал в България, а св.А. и П. стигнали до Пилзен в Чехия, където си намерили работа и паркирали колата пред хотела, където живеели.

                След връщането си в България св.Г. подал жалба в полицията, че колата е открадната. Същата била обявена за издирване и съответно открита от полицейските власти на РЧехия. След извършена проверка табелите на колата били върнати на А., а самата кола на съхранение на служебен паркинг в Чехия. Било отправено запитване до българските  власти дали ще се отправи официално искане за връщането й, за което бил изготвен отговор, че няма да се отправя молба за правна помощ за връщането на автомобила.

                        ДРП е приел при гореизложената фактическа обстановка, че  не са налице доказателства за осъществен престъпен състав, като е кредитирала показанията на  св.А. и П.. Прието е, че между св.А. и св.Г. са налице гражданскоправни отношения, че не е осъществен какъвто и да е престъпен състав и  наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 НПК.

                       ДРС е потвърдил постановлението на ДРП, приемайки мотивите на ДРП.

                               Предвид гореизложеното КОС намира атакувания съдебен акт за правилен и същият следва да бъде потвърден след допълване на мотивите, доколкото съдебният акт страда от известна схематичност. Въз основа на правилно приета фактическа обстановка по делото този съд е стигнал по законосъобразни изводи, че не е  налице осъществено престъпление. Действително доводите на ДРП също страдат от  фрагментарност, но от друга страна  в постановлението изрично са посочени доказателствените средства, които се кредитират и причините за това, респ. ДРП е направила анализ на доказателствения материал и е изградила решението си въз основа на събраните по надлежния ред доказателства. В този аспект постановлението е обосновано, като приетите фактически положения обективно съответствуват на доказателствата по делото, а разследването е извършено обективно, пълно и всестранно. Не може да се приеме и довода, че е налице непълнота в доказателствения материал, доколкото са събрани възможните, касаещи казуса доказателства, които са подложени внимателна преценка. Несъстоятелно е твърдението на  жалбоподателя, че не било установено местонахождението на автомобила, доколкото е видно от данните по делото, че до м. март 2012г. същият е бил на съхранение в чешките власти, които са заявили, че впоследствие ще бъде върнат на А.. Т.е.между Г. и А. са налице гражданскоправни неуредени отношения, за чието разрешаване е напълно безпредметно ангажирането на органите на досъдебното производство. В този аспект постановлението е и законосъобразно, доколкото крайният извод на прокуратурата за липса на осъществено престъпление съответствува  на фактите по делото.

                   По тези съображения  постановлението на ДРП е обосновано и законосъобразно. Като е приел същото като краен резултат, ДРС е постановил законосъобразен и правилен съдебен акт, който след гореизложеното допълнение към мотивите следва да се потвърди.

                     Водим от гореизложеното и на осн.чл. 243, ал.6- 7 вр. ал.5 НПК, окръжният съд

                      

                                             О  П   Р   Е   Д   Е  Л   И :

 

 

                   ПОТВЪРЖДАВА определение № 486 на Дупнишкия районен съд от 23.08.2012г. по  НЧД №1111/ 2012г. по описа на същия съд, с което е потвърдено постановление от 31.07.2012г. на прокурор  при  Дупнишката районна прокуратура, издадено на осн. 243, ал.1 т.1 НПК  вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК за прекратяване на наказателното производството по вх. №2234/2012г., ДП № 1203/2009г. по описа на ДРП.

                    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                    ЧЛЕНОВЕ:  1.                                          2.