ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Кюстендил, 21.09.2012 г.

 

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателна колегия, II състав, в закрито заседание на двадесет и първи септември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДАНАИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                  НАДЯ ГЕОРГИЕВА

 

 

при участието на секретар прокурор

като разгледа докладваното от съдия Георгиева                                ВЧНД № 311 по

описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред въззивната инстанция е по реда на глава XXIІ НПК, чл.345 вр. чл.270, ал.4 вр. с чл.66, ал.1 НПК.

Образувано е по частна жалба от адв.Николай Г. ***, като защитник на подсъдимите Г.В.Г. и Ц.В.Г. срещу ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 05.07.2012 г., постановено по НОХД № 1623/11 г. по описа на Дупнишкия районен съд, с което на подсъдимите е изменена мярката за неотклонение от „Подписка" в ,,Задържане под стража". Твърди се, че неявяването на подсъдимите в с.заседание е по уважителни причини, поради което се иска отмяна на атакуваното определение и потвърждаване на първоначално взетата мярка за неотклонение на подсъдимите, а именно-Подписка".

Кюстендилският окръжен съд констатира, че жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл. 342, ал. 1 от НПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. За да се произнесе, взе предвид следното:

На досъдебното производство по отношение на подсъдимите е взета мярка за неотклонение „Подписка".

Производството по НОХД № 1623/2011 г. по описа на ДРС е образувано въз основа на обвинителен акт на ДРП, с който срещу подсъдимите-жалбоподатели е повдигнато обвинение за престъпление по чл.195, ал.1, т. 4, пр.1-во и пр.ІІ-ро във вр. чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 НК, извършено на 14.03.2011 г. Проведени са 5 на брой ОСЗ, като на последното (от 05.07.2012 г., насрочено за 10,30 часа) подсъдимите не са се явили, без да посочат уважителна причина за това, поради което за първи път делото е отложено по вина на подсъдимите и с обжалваното определение ДРС, на осн.чл.66, ал.1 НПК е изменил мерките им за неотклонение от „Подписка" в „Задържане под стража1'. Определението не е изпълнено.

Пред въззивната инстанция поде. и жалбоподател Г.Г. е представил като доказателства за неявяване по уважителна причина в съдебно заседание на 05.07.2012 г. по НОХД №1623/11 г. по описа на ДРС удостоверение (без дата и номер) и пътен лист, издадени от работодателя му „Юнион Ивкони" ООД-София в уверение на това, че като водач на автобус бил командирован на курс от гр.София до гр.Охрид, РМакедония и обратно за срок от 5 дни, считано от 30.06.2012 г. до 05.07.2012 г. и че на 05.07.2012 г. в 11.28 часа подсъдимият е паркирал автобуса в гаража на фирмата.

Жалбоподателят Цв.Г. пък е представил болничен лист № 306/03.07.2012 г„ изд. от д-р В.Л., с който поради заболяване му е предписан „ домашен-стаен и домашен-амбулаторен" реж1 im на лечение за времето от 03.07.2012 г. до 07.07.2012 г.

КОС, след преценка на доводите и възраженията в жалбата и след като извърши собствена проверка и анализ на доказателствата касаещи МН на подсъдимите (без относимите към въпроса за наличието на обосновано предположение за извършено престъпление), намира ч.жалба за частично основателна, по следните съображения:

Правилно първоинстанционният съд е изменил мярката за неотклонение на жалбоподателите в по-тежка, тъй като по отношение на двамата е била налице една от хипотезите по чл.66, ал.1 НПК за това, а именно "неявяване пред съответния орган-в случая-ДРС, без уважителна причина за това". Само по отношение на подс.Г.Г. е била налице и др.хипотеза от предвидените в чл.66, ал.1 НПК, каквато е „нарушаване на взетата му мярка "Подписка", доколкото е напуснал местоживеенето си без разрешение на съда за това.

Не представлява уважителна причина по см.на чл.66, ал.1 НПК явяването от подсъдимия на работа. Присъствието му в съдебното заседание на 05.07.2012 г. пред ДРС е било задължително, съгл.чл.269, ал.1 НПК, тъй като е обвинен за тежко престъпление и не е обявено разглеждане на делото в негово отсъствие.

Здравословното състояние на жалбоподателя Ц.Г., според представените медицински документи по делото, също не е възпрепятствало явяването му в с.з. на 05.07.2012 г. , тъй като за лечение на заболяването му е бил определен „домашен-амбулаторен режим". Последният, съгл.чл.18, ал.2 от Наредба за медицинската експертиза не освобождава подсъдимия от задължението му за явяване пред съда, освен ако в представено по делото Медицинско удостоверение по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието е отбелязано, че заболяването на подсъдимия не позволява явяването му пред органите на съдебната власт. Визираното удостоверение не е представено по делото, а и данни за невъзможност за явяване от подсъдимия   пред съд поради заболяването му     не се съдържат в представения болничен лист от жалбоподателя Цв.Г..

Поради изложените съображения КОС изцяло споделя съображенията на ДРС за изменение на МН на подсъдимите в по-тежка от първоначално определената им подписка.

Предвид повдигнатото на жалбоподателите обвинение, процесуалното им поведение и целите на мярката за неотклонение, посочени в чл.57 НПК, КОС счита, че мярката за неотклонение „ЗС" се явява прекомерно тежка, поради което следва да бъде изменена в „Парична гаранция" в размер на по 400 лв. за всеки от жалбоподателите, вносима в 7-дн.срок, считано от съобщаването им.

Воден от горното и на осн.чл.345, ал.1 НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯВА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 05.07.2012 г., постановено по НОХД № 1623/11 г. по описа на Дупнишкия районен съд, с което на подсъдимите Г.В.Г. и Ц.В.Г. е изменена мярката за неотклонение от „Подписка" в „Задържане под стража" и вместо него постановява

ПРЕДСЕДАТЕЛ;


ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимите по НОХД № 1623/11 г.
по описа на ДРС Г.В.Г. и Ц.В.Г. от
„Подписка" в „Парична гаранция" в размер на по 400 лв. (четиристотин
лева), вносима в 7-дн.срок, от съобщаването на подсъдимите.
Определението е окончателно.