О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                  Гр.Кюстендил 11.02.2011 г.

 

                                В   и м е т о   н а   н а р о д  а

 

 

     Кюстендилският окръжен съд в публичното заседание на единадесети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия Цекова ЧНД № 40 по описа за 2011 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

 

     Производството по делото е по реда на чл.69 1-3 НПК. Образувано е по мотивирано Искане вх.№ 577/28.01.2011 г. на КОП за налагане по отношение на К.П.К., ЕГН **********, , обвиняем по ДП № 911/10 г. по описа на РУ”Полиция”-Кюстендил за престъпления по чл.283 а т.1 във вр. с чл.282 ал.2 вр. с чл.26 ал.1 НК и по  чл.282 ал.2 във вр. с чл.26 ал.1 НК, на мярката за процесуална принуда по чл.69 ал.1 НПК „отстраняване от заеманата длъжност”-кмет на община Кочериново, до отпадане на нуждата от отстраняването му.

    В с.з. прокурорът поддържа искането и пледира за уважаването му по изложените в него и допълнени в с.з. съображения, като счита, че искането е направено напълно своевременно- буквално 2-3 дни след повдигането на обвинение срещу К..

     Защитникът на обвиняемия адв.В.П. намира искането за неоснователно и ненужно на този етап и моли за отхвърлянето му поради липса на визираните в чл.69 ал.1 НК основания по подробно развити в о.с.з. съображения .

     Вторият защитник на К. адв.А. изрази становище за неоснователност на искането поради несъставомерност на така повдигнатите на К. обвинения.

      Обвиняемият К. изрази становище за отхвърляне на искането, тъй като не е пречил на разследването и че обвиненията срещу него ас несъстоятелни.

     В съдебно заседание се представиха от защитата на обвиняемия писмени доказателства, касаещи според тях факти по повдигнатите срещу К. обвинения, които поради незапознатост с материалите по делото до момента се представят днес.

      КОС, след преценяване на доводите в искането на КОП, възраженията на защитата на обвиняемия заедно със събраните доказателства в ДП,  прие следното от фактическа и правна страна:

      С писмо, входирано с № 5577/17.03.2010 г. /на л.47 и сл. от том VІІ на ДП/ е изпратен сигнал от граждани на гр. Кочериново  до ОД-на МВР-Кюстендил за извършени според тях престъпления от кмета на града К.К.. Извършена е предварителна проверка по сигнала, като събраните по време на проверката материали са приложени в томове VІІ и VІІІ от ДП.   Справката по извършената проверка е от 13.05.2010 г. и се намира на л.116-122 от том VІІ/ номерацията на страниците е в обратен ред/. Към справката са описани и приложени събраните от предварителната проверка писмени доказателства. Събраните доказателства са били изисквани с Писма, изходящи от ОДМВР-Кюстендил и адресирани до кмета на Кочериново. Това са Писма № № 6627/30.03.2010 г./на л.114 от том VІІ/ и  7793/19.04.2010 г. / на л.113 от същия том/. На първото писмо община Кочериново с писмо, подписано от кмета К., е отговорила на поставените въпроси и отговорът с рег.№ 66-00-22/15.04.2010 г./на л.96-99 от том VІІ/ е изпратен на ОД на МВР, като към него са описани и приложени решения на ОбС, разходни ордери и Удостоверение за сеч № 9/2008 г./. С приложеното на л.88-89 от том VІІ на ДП Писмо изх.№ 66-00-28/21.04.2010 г. на община Кочериново, подписано от кмета К., е отговорено на Писмо № 7973/19.04.2010 г. на ОДМВР-Кюстендил и са изпратени съответните изискани документи.      На л.92-95 от том VІІ е приложено Становище изх.№ 66-00-22/15.04.2010 г. на К. и гл.счетоводител на общината К. относно извършваната проверка

          С Постановление от 13.08.2010 г. /на л.3-5 от том І на ДП/ е образувано наказателно производство за престъпление по чл.212 ал.1 НК срещу неизвестен извършител за това, че на 14.09.2001 г. в гр.Кочериново чрез използване на преправен документ-данъчна фактура№ 0000000425/14.09.2001 г. е изписана в графата за изписване на ДДС цифрата 1532 лв., надвишаваща с 852 лв. размера на следващото се ДДС и без правно основание е получено чуждо движимо имущество - тази сума от 852 лв.

        Били са разпитани в образуваното наказателно производство като свидетели лицата: Е. В./л.10 от том 1 на ДП/, С. К./разпитан по делегация/вж л.15 от том І на ДП/, Г. П./л.23-24 от том1 на ДП/, Р. Б./л.25 от същия том/, П. Т./л.26 от същия том/, С. М./л. 27-28 от същия том/,  Б. Й., началник ОС”Земеделие”-Кочериново/л.29/, Д. И., гл.експерт РИОСВ-Перник/л.30/, С. Г., гл.експерт „земеделие и гори” в община Кочериново/л.35-36/, А. И., лесовъд в община Кочериново/л. 37-38/, Д. К.-гл.счетоводител в община Кочериново/л.39-40/, Г. К.-старши специалист”Озеленяване” в община Кочериново/л.43-44 и л.45-46//, К. Г.-ст.специалист „Благоустрояване” в община Кочериново/л.47/, М. Д.-мл.еколог в община Кочериново/л.48-49 и л.50-51/, Б. Б.-по делегация/л.72-73 от том 1 на ДП/, И. М., зам.кмет на община Кочериново/л.78/, С. П., бивш ю.к. на общината/л.79/, П. У./л.81/, К. И./л.82/, В. Л., кмет на с.Бараково/л.80/, Б. Б./л.84/С. Б./л.85-87 от том 1 на ДП/, Г. Б.  /л.88/, С. Б.-председател на ОбС-Кочериново/л.89/, В. Б./л.90-91/,  В. К./л.92/, С. К./л.93-94/, С. Д./л.95/, С. М.-по делегация/л.105-106/, Е. В., бивш гл.счетоводител на общината 2001-2002 г. - по делегация/л.127-128/,  В. б., бивш гл.експерт в община Кочериново 1996 г.-2008 г./л.129/, Ч. Г./л.130/, В. М./л.131/, К. Г./л.132/.

           В хода на разследването са назначени няколко експертизи-съдебно-оценителни, счетоводна, комплексна експертизи/л.134-176 от том 1 на ДП/. Били са извършени и други процесуално-следствени действия по преценка на разследващия орган - претърсване и изземване в сградата на общината и в жилището на обв. К. по надлежния процесуален ред. Изготвени Протоколи за оглед на веществени доказателства, в които подробно са описани многобройните иззети такива с извършеното следствено действие. Иззетите документи относно двете сделки, отнасящи се до първото обвинение на К., са приложени в т.VІ от ДП в надлежно заверени през 2011 г. ксерокопия и носещи печат на МВР, което мотивира съда ад приеме, че иззетите документи са били в оригинал, доколкото заверката”вярно с оригинала” е поставена от оторизирани служители на МВР.  Друга част от иззетите документи са в ксерокопия, на които е поставен печат на община Кочериново”вярно с оригинала” и носят подпис на длъжностно лице от общината. Всички събрани до момента доказателствени средства се намират в приложените към настоящото дело 8 тома по ДП № 911/2010 г./.

           С постановление на РП-Дупница/л.219 и сл. от том 1 на ДП/ , след извършено прецизиране на събраните доказателствени средства, част от тях на осн.чл.216 ал.1 НПК са отделени в отделно досъдебно производство срещу неизвестен извършител за съзнателно сключване на 2 неизгодни сделки, от които са произлезли значителни вреди за община Кочериново  престъпление по чл.220 ал.1 НК и са дадени указания с постановлението на разследващия орган-следовател при ОП-Кюстендил какви действия да извърши.  Предвид определената от чл.35 ал.2 НПК подсъдност, с постановление на ДРП от 19.01.2011 г. материалите по ДП № 794/2010 г. по описа на ДРП-ДП № 911/2010 г. по описа на РУП-Кюстендил са изпратени на КОП по компетентност.

          С Постановление от 25.01.2011 г. КОП е приела по компетентност изпратените от ДРП материали и е образувала ДП с посочения номер срещу К.П.К., който е привлечен като обвиняем с Постановление на разследващия орган от 27.01.2011 г. /на л.231-234 от т.1 на ДП/ за продължавани престъпления по служба, както следва:

            =  по чл.283 а т.1 във вр. с чл.282 ал.3 във вр. с ал.2 вр. с ал.1 НК, във вр. с чл.26 ал.1 НК, извършени в периода м. ноември 2003г.-м. септември 2004 г., от което престъпление са настъпили значителни вредни последици за община Кочериново в размер на 26 165 лв. вследствие на сключен договор за продажба на общински имот и значителни вредни последици за община Кочериново на стойност 132  034,88 лв. при проведен търг с тайно наддаване при продажба на друг общински имот;

           = по чл. 282 ал.2 във вр. с ал.1 НК и във вр. с чл.26 ал.1 НК, извършени в периода 30-07.2008 г. – 3.02.2009 г /, като е превишил правата си - издал е заповед за разрешаване използването на дървесен вид-топола в гори-общинска собственост, от което са настъпили значителни вредни последици – неконтролирана сеч в защитена зона”шосе” и покрай брега на р. Рилска вж л.231-234 от т.1 на ДП/. Обвиняемият е привлечен и за двете престъпления в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - кмет на община Кочериново.

       Съдът намери представените в днешно с.з. доказателства от защитата на обвиняемия за ирелевантни към предмета на настоящото производство с правно основание чл.69 ал.1 НПК и поради тази причина не ги обсъжда.

        При така установеното от фактическа страна е постъпило мотивираното искане на КОП по чл.69 ал.1 НПК, по което е образувано настоящото дело. Посочените в искането основания са: повдигнатото срещу К. обвинение за умишлени престъпления, извършени във връзка с работата му и че служебното му положение създава пречки  за обективното, пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата по делото. В тази връзка се сочи, че от изготвените и приобщени към ДП ВДС от използвани СРС е видно, че обв. К. има поведение, застрашаващо ефективното разследване, като оказва влияние върху гл.счетоводител К. да укрива и манипулира писмени доказателства от значение за разследването и че поради присъствието му на работното му място не се представят оригиналните удостоверения за транспортиране на дървесина, а представените заверени копия от закупилите дървения материал фирми се различават от представените копия от общината, както и че не са представили в оригинал молбите на П. за сеч на тополи, както и че оригиналната жалба на Б. Б. не е била предоставена от обвиняемия К., а е била иззета при извършеното претърсване и изземване. Друг довод, обосноваващ искането, е предстоящият разпит на гл.счетоводител св. Д. К., зам.кмета Р. К., А. Б. - експерт”Връзки с обществеността”, Н.И.-ст.специалист  АПОН относно реда за извеждане на входящите молби, и издаваните удостоверения, касиера на общината относно реда за внасяне на депозитите. Във връзка с тези предстоящи действия е изразено опасение в искането, че служебната зависимост на посочените лица от обв. К. ще попречи на всестранното изясняване на фактите от значение за делото.  

       Съдът намери искането с правно основание чл.69 ал.1 НПК за своевременно подадено от КОП, но за неоснователно, по следните съображения:

       Въведената с разпоредбата на чл.69 ал.1 и сл.НПК норма за съдебен контрол на мярката за процесуална принуда”отстраняване на обвиняемия от длъжност”  е гаранция за обезпечаване на справедлив процес от независима правораздавателна институция, каквато е съдът и това е в съответствие с изискването, регламентирано от чл.6 т.1 ЕКПЧОС.      

       По същността си отстраняването на обвиняемия от длъжност е мярка на процесуална принуда, засягаща едно от основните права, гарантирани и защитени от Конституцията на Р България - правото на труд, обективирано в чл. 48 ал.1 от нея. Поради това приложението й следва да се преценява конкретно и само и единствено за постигане на визираната с разпоредбата на чл.69 ал.1 НПК цел – да се извърши обективно, пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата по делото.

    За да се наложи спрямо едно лице тази мярка за процесуална принуда, е необходимо кумулативното наличие на следните предпоставки:

    = обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

    = престъплението да е във връзка с работата му;

    = наличие на достатъчно основания, от които да се направи обоснован извод, че служебното положение на обвиняемия ще попречи за обективното, пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата по делото. Т.е. от материалите по делото трябва да са налице данни, че служебното положение на обвиняемия и пребиваването му на местоработата му ще затруднят разследването. Такова затруднение би било налице, ако от материалите в ДП са налице обективни данни за извършени действия от обвиняемия, свързани със заеманата длъжност и насочени към прикриване на извършеното престъпление.

      В случая безспорно първите две предпоставки са налице. Повдигнатото на К. обвинение е за тежки умишлени престъпления от общ характер - за две продължавани престъпления по служба - по чл.283 а и чл.282 ал.2 НК. Престъпленията засягат обществени отношения, свързани с нормалното функциониране на органите на държавна власт и местното самоуправление. Субектите на тези престъпления са свързани именно с осъществяването на това управление на държавно и местно ниво. Безспорно е, че обвиняемият, заемащ изборната длъжност”кмет” на община Кочериново, е обвинен в извършването на инкриминираните престъпления именно в това му качество на лице, заемащо отговорно служебно положение.

    Съдът обаче счете, че не е налице третата предпоставка за налагане на исканата мярка за процесуална принуда. Отстраняването от длъжност като мярка за процесуална принуда се налага само в резултат на събрани обективни данни за извършени действия, даващи достатъчно основание да се приеме наличие на поведение у обвиняемия, нарушаващо едни от принципите на наказателния процес - пълно, всестранно и обективно разследване.  Тази мярка не може да се налага превантивно, поради предположение за предприемане занапред на такива хипотетични действия, изразяващи се в оказване на натиск върху  посочените в искането трима свидетели.  От проведеното до момента разследване и от събрания голям обем на доказателствения материал, разпределен в 8 тома, е видно, че обв.К. не е извършил фактически действия, с които да е попречил на пълното, всестранно и обективно разследване. В началния етап от разследването той е представил с писма исканите от ОД на МВР-Кюстендил материали, което сe посочи подробно по-горе. Впоследствие е било извършено процесуално-следственото действие”претърсване и изземване” както в сградата на община Кочериново, така и в жилищата на К.  и К. и иззетите документи са описани и приложени в ДП . Както се посочи, са разпитани доста голям брой свидетели в започналото разследване, като голяма част от тях са служители на общината. Въпреки че разследването е започнало по друг текст от НК и е образувано срещу неизвестен извършител, то е било образувано по сигнал на граждани на Кочериново именно срещу кмета на общината - обвиняемия К.. Знаейки за това, не се установи от приложените в ДП доказателства обвиняемият К. да е извършил някакви действия, с които да попречи или осуети извършваната предварителна проверка и впоследствие - започналото разследване. Не са налице каквито и да било обективни данни, сочещи на действия или опити за такива от страна на К., с които да въздейства върху показанията на разпитаните вече свидетели, в т.ч. и служители на общината, част от които са изнесли уличаващи факти по отношение на К.. От доказателствата не се установява и извършване на управленски действия от К. във връзка със службата му, насочени към прикриване на престъпление или създаване на пречка за разследването. До момента са били разпитани доста свидетели, настоящи и бивши служители на общината и не са налични доказателства техният разпит  да е бил застрашен от обвиняемия. Освен това, св.К., гл.счетоводител на общината,  веднъж вече е била разпитана като свидетел в ДП. Самият факт, че съществуват отношения между кмета и служителя на общината като между работодател и служител не може да се приеме за основание, че по силата на това отношение кметът ще окаже натиск и ще манипулира предстоящите да бъдат разпитани трима свидетели, посочени в искането.

    Съдът намери за неоснователен и вторият довод в искането-че К. е извършил действия, свързани с прикриване на престъпление относно продажбата ан вторийя имот. В т.VІ от ДП се намират всички иззети документи относно тази продажба и те носят печата на МВР-Кюстендил и заверка”вярно с оригинала” с подпис на служител от МВР, което е индиция, че са били иззети и следователно съществуват оригиналните документи за тази сделка. Освен това, договорът подлежи на вписване в Службата по вписванията-гр.Дупница, което е видно и от печата в горния десен ъгъл на договора и при необходимост оригиналът може да се намери там. А относно твърдението за липсващи документи за плащане на имота съдът счита, че К. не е длъжностното лице, извършващо тези плащания и оформящо документите за тях и ако действително има липсващи документи, не е установено липсата им да е поради извършени неправомерни действия от К., сочещи на прикриване следи от престъпление.. 

   А относно непредставянето от К. на оригиналната молба на П. съдът счита, че  това е неубедително основание да се иска отстраняването му от длъжност. Тепърва, както и прокурорът сочи в искането си, предстои разпит на св.Н.И.  и следователно тепърва ще се изяснява начина и реда за съхраняване на документи в общината, което не е пряко служебно задължение на кмета, а на съответното длъжностно лице.

Що се отнася до липсата на удостоверенията за изсечената дървесина, приравнени на умишленото им непредставяне от кмета-обв.К., съдът счита, че той не е оторизираното длъжностно лице, което ги изготвя. Механизмът на изготвянето им е посочен в показанията на св.Д., а установяване на изчезването им е посочено от св.И., но в никакъв случай не се съдържат данни дори това да е поради определено поведение на кмета К..

     Всичко изложено сочи на обоснования извод, че доказателствената стойност на събрания до момента по делото обемен доказателствен материал от 8 тома не може да се обори само и единствено от ВДС, съставени оп използвани СРС. Единствено на база неясни и неконкретни фрази, съдържащи се в тях, не могат да мотивират съда да приеме, че поведението на обв.К. застрашава разследването. Тези доводи в искането съдът възприема като непотвърдени съмнения  за бъдещи действия на обв.К., непотвърдени по никакъв начин от останалите многобройни доказателствата в ДП. Ненамирането на оригинални документи след извършеното вече претърсване и изземване  не се доказа да е в резултат на въздействието К. върху други лица предвид служебното му положение на кмет на община. А след използваното СРС – споменатия телефонен разговор – своевременно и адекватно е извършено претърсването и изземването  на документи от сградата на общината и от дома на К., при което са иззети релевантните за разследването документи. При това положение изготвените ВДС са изиграли ролята си чрез извършеното последващо телефонния разговор претърсване и изземване.    Отделни фрази от споменатия разговор, и то твърде неконкретни и неясни, не може да се приеме че се отнасят точно до документи повдигнатите на К. обвинения по процесното разследване.       

     Предвид изложеното съдът няма основание да приеме, че са налице данни, сочещи на обективни действия на К., застрашаващи разследването. Такива действия  биха могли да бъдат: оказване на внушение или друго влияние на свидетели, подчинени на обвиняемия; извършване на управленски или служебни действия, насочени към прикриване на престъплението, укриване или унищожаване на документи и др.п. За отстраняването от длъжност не е достатъчно само възможността обвиняемия да създаде посочените затруднения, но и  наличие на обективни фактически данни, че К. има склонност към такива действия или е започнал осъществяването на някои от тях. Преценявайки всестранно събрания по делото доказателствен материал, съдът счита, че такива данни не са налице.

     Предвид неустановяване кумулативното наличие на една от трите предпоставки по чл.69 ал.1 НПК – липса на обективни данни от събраните доказателства до настоящия момент за поведение на обвиняемия, пречещо на пълното, всестранно и обективно разследване по изложените съображения   искането се явява предявено своевременно, но неоснователно и ще се остави без уважение.

      Не на последно по значимост място следва да се отбележи, че       въведената с разпоредбата на чл.69 ал.1 и сл.НПК норма за съдебен контрол на мярката за процесуална принуда”отстраняване на обвиняемия от длъжност”  е гаранция за обезпечаване на справедлив процес от независима правораздавателна институция, каквато е съдът и това е в съответствие с изискването, регламентирано от чл.6 т.1 ЕКПЧОС.           

       Водим от гореизложеното и на осн.чл.69 ал.2 и 3 НПК, Кюстендилският окръжен съд

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

      ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Искане вх.№ 577/28.02011 г. на Окръжна прокуратура - гр.Кюстендил за налагане по отношение на К.П.К., ЕГН **********,  обвиняем по ДП № 911/10 г. по описа на РУ”Полиция”-Кюстендил за престъпления по чл.283 а т.1 във вр. с чл.282 ал.2 вр. с чл.26 ал.1 НК и по  чл.282 ал.2 във вр. с чл.26 ал.1 НК на мярката за процесуална принуда по чл.69 ал.1 НПК „отстраняване от заеманата длъжност” - кмет на община Кочериново  до отпадане на нуждата от отстраняването му.

     Определението може да се обжалва и протестира пред САС в 3-дневен срок, считано от днес.

     В случай на жалба или протест насрочва о.с.з. пред САС за 22.02.2011 г.- 10 часа, за която дата и час прокуратурата, обвиняемия и защитата са уведомени.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: