О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                      гр. Кюстендил,  17.12.2010г.

 

                              В    И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд,      наказателна колегия, в закритото

заседание на седемнадесети декември

през две хиляди и  десета година, в състав

 

 

                                                              Председател:МИРОСЛАВ НАЧЕВ

                                                                     Членове:ПЕНКА БАРАТАНОВА

                                                                                      ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

 

при секретаря 

като разгледа докладваното от съдия Братанова       ВНЧД № 580

по описа за 2010 г. на КОС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.270, ал. 3 НПК  вр.341, ал.2 НПК вр. чл. 345 НПК.

            Адв. И.А.-  защитник на подсъдимите по НОХД № 358/2010г. по описа на Дупнишкия районен съд А.А.Т.,  А.Х.К., И.С.Т. и Й.М. обжалва с частна жалба  определението на ДРС от 23.11.2010г. , с което същият съд е оставил  без уважение молбата му за отмяна на взетата по отношение на посочените подсъдими мярка за процесуална принуда „ забрана  за напускане пределите на страната”. В частната жалба са релевирани възражения за незаконосъобразност и неправилност на определението на ДРС. Прави се искане за отмяна на същото и постановяване на ново, с което наложената мярка за процесуална принуда бъде отменена.

           В срока по  чл. 342, ал.2 НПК ДРП не е депозирала възражения срещу постъпилата жалба.

           КОС, в настоящия съдебен състав, намира предявената  жалба за допустима, доколкото е предявена от надлежна страна в наказателния процес   в срока по  чл. 342, ал.1 НПК, а разгледана по същество- за основателна. Съображенията за това са следните:

           Срещу А.А.Т.,  А.Х.К., И.С.Т. и Й.М., подсъдими по  НОХД № 358/2010г. по описа на Дупнишкия районен съд е било повдигнато обвинение  за извършено престъпление по  чл. 198 ал.1 вр. чл. 20, ал.2  НК. Делото не е приключило и е на фазата  на съдебното следствие.

            С постановление на ДРП от 27.11.2009г. по ДП№ 81/2009г. по описа на РПУ Бобов дол, стр. 68, т. ІХ и на четиримата  подсъдими е наложена мярка за процесуална принуда „ забрана за напускане пределите на страна” на осн.чл. 68, ал.5 НПК, като е прието, че е същата е наложена с цел да се обезпечи оптималното провеждане на наказателното производство.

           На 12.10.2010г. е предявено искане от защитника на четиримата подсъдими- адв. И.А.за отмяна на наложената забрана за напускане пределите на страната. С определение от същата дата ДРС е отказал отмяна на наложената мярка. Посоченото определение е отменено от КОС  с определение от 05.11.2010г. с мотиви, че същото е постановено от незаконен състав.

            На 25.11.2010г. отново е предявено искане за отмяна на наложената мярка от адв. А.. С определение от същата дата  отново  ДРС отказва за отмени забраната за напускане на страната. Определението е постановено еднолично- само с наличие на подпис на председателя на състава и без подписи на съдебните заседатели. ДРС, е отказал отмяна на наложената забрана по отношение на подсъдимите с мотиви, че по делото са налице основателни съмнения, че подсъдимите ще напуснат пределите на страната и ще осуетят наказателното преследване срещу тях.

               До настоящия момент по делото са проведени общо пет съдебни заседания, като нито едно от тях не се е  отложило поради отсъствие на подсъдимите.

              КОС счита,  че определението на ДРС следва да се отмени изцяло и делото да се върне за ново разглеждане на съдебната фаза от стадия на съдебното заседание, доколкото са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на ДРС. Съображенията за това са следните:

               Атакуваното определение на ДРС е постановено от незаконен състав- основание за отмяна по смисъла на  чл. 335, ал.2 вр. чл. 348, ал.3, т.3 от НПК. Срещу подсъдимите е било повдигнато обвинение за престъпление  по  чл. 198, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 НК. За това обвинение   съставът на съда, разглеждащ делото се състои от съдия и двама съдебни заседатели съгл. нормата на  чл. 28, ал.1 НПК, доколкото  за деянието по чл. 198, ал.1 НК се предвижда наказание лишаване от ЛС повече от 5 години. Съгл. разп. на  чл. 270, ал.3 НПК съдът се произнася по реда на ал.1 и 2  и по исканията относно забраната за напускане  пределите на страна. Под „съдът”  законодателят има предвид точно съдебния състав, а не еднолично съдията- докладчик. Т.е. съставът на съда, който се произнася по исканията за отмяна на забраната за напускане на страната, е същият  като  състава на съда, разглеждащ делото като първа инстанция.  Безспорно  е, че по исканията по чл. 270, ал.3 НПК съдът заседава в състав, идентичен на състава на съда, разглеждащ делото като първа инстанция. Произнасянето  по искането за отмяна на посочената мярка за процесуална принуда в едноличен състав, без подписи на съдебни заседатели, означава, че съдебният акт е постановен  в незаконен състав, което е абсолютно основание за отмяна на първоинстанционния  съдебен акт по см. на  чл. 335, ал.2  вр. чл. 348, ал.3, т .3 НПК.

                   Следва да се обърне внимание на ДРС, че КОС постановява второ определение с идентични мотиви за отмяна на  атакувания съдебен акт. За втори път ДРС постановява определение в  незаконен състав, което е недопустимо след отмяната на определението от 12.10.2010г. и задължителните указания на въззивния съд относно необходимостта от подписи на съдебния състав, произнасящ се по искането за отмяна на забраната по чл. 68 НПК.

                По тези съображения и на осн.чл. 335, ал.2  вр. чл. 348, ал.3 т. 3  НПК съдебният акт следва да се отмени изцяло и делото се върне за ново  разглеждане от състава на  съда, разглеждащ делото като първа инстанция.  Предвид порока на атакуваното определение, окръжният съд не следва да обсъжда в настоящето решение останалите възражения на жалбоподателя, касаещи спора по същество.

                По тези съображения и на осн. чл. 270, ал.4 НПК вр. чл.334, т.1, пр.2, вр. чл.335, ал.2  НПК вр.чл.348, ал.3, т.3  НПК, окръжният съд

 

                         

                                                                           О    П    Р    Е    Д    Е   Л  Е  Н   И  Е :

 

 

                      ОТМЕНЯВА   определението на Дупнишкия районен съд  от 25.11.2010г.,  постановено от същия съд по НОХД № 358/ 2010г.по описа на същия съд, с което е оставена без уважение молбата на адв. И.А., защитник на  подсъдимите А.А.Т.,  А.Х.К., И.С.Т. и Й.М. за отмяна на наложената на същите забрана за напускане на пределите на страната  и ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от състава на съда, разглеждащ делото като първа инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.

                     Определението не подлежи на обжалване.

 

               

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                     ЧЛЕНОВЕ :         1.                                      2.