О   П   Р   Е   Д   Е   Л  Е   Н   И   Е 

 

                                  гр.Кюстендил, 14.12.2010г.

 

                           В    И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд,     наказателна колегия, в закритото

заседание на четиринадесети декември

през две хиляди и десета година, в състав

 

 

                                                 Председател:МИРОСЛАВ НАЧЕВ

                                                        Членове:ПЕНКА БРАТАНОВА

                                                                        ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

 

при секретаря

като разгледа докладваното от съдия Братанова       ВНЧД № 563

по описа за 2010г. на КОС и за да се произнесе, взе предвид следното:

                              

                  Производството е по реда на чл. 249, ал.3 вр. ал.2   НПК вр. глава ХХІІ НПК- чл. 341 и  сл. НПК.

                  Делото е образувано по частен протест на М.Крушовски- прокурор при ДРП срещу определение от 15.11.2010г. по НОХД № 1460/2010г. по описа на ДРС. С посоченото определение ДРС е прекратил съдебното производство на осн. чл. 249, ал.2 НПК и е върнал делото на прокурора за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила.

                   За изготвеното разпореждане на ДРС е изпратено съобщение на обвиняемия Г.И.Г.. В срока  по  чл. 342, ал.2 НПК възражения от същия срещу постъпилия частен протест не са постъпили.      

                   КОС, след проверка на материалите по НОХД №1460/2010г., намира частния протест за допустим, доколкото е предявен в срока по  чл. 342, ал.1 НПК от надлежна страна в наказателния процес. Разгледан по същество, протестът е неоснователен по  следните съображения:

                     Срещу обвиняемия Г.И.Г. е било повдигнато обвинение по  чл. 195, ал.1 т.4 пр.1 и 2 и т.6 НК .  Въз основа на него  в ДРС е било образувано НОХД № 1460/2010г. С разпореждане от 15.11.2010г. на ДРС съдията- докладчик в изпълнение на правомощията си по чл. 248, ал.2 НПК е прекратил съдебното производство и е върнал делото на ДРП с указания за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила. Посочено е, че обстоятелствената част на обвинителния акт не отговаря на изискванията  на чл. 246, ал.2 НПК- фактическата обстановка била фрагментарно изложена, не било дадено пълно описание на фактическите обстоятелства, не били изяснени всички елементи от фактическия състав на деянието, липсва описание на пострадалото лице. Посочено е още, че в ОА липсват каквито и да е данни за компетентността на МОЛ- С.Д..

                      В протеста се излагат доводи за незаконосъобразност на разпореждането на ДРС.

                      Атакуваният съдебен акт е правилен поради следните  съображения:   

                      Предмет на проверка е  разпореждане по см. на  чл. 249, ал.2 и 3 НПК, с което  е преценено, че са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила по  см. на  чл. 248, ал. 2 т. 3 НПК, изразяващи се в нарушено право на защита на обвиняемия. КОС изцяло споделя това схващане на  първоинстанционния съд, като същевременно счита, че неговите указания са бланкетни и неконкретни, поради което следва да бъдат допълнени и конкретизирани:

                      В настоящия случай  КОС приема доводите на ДРС за липсата на пълно и изчерпателно описание на фактическите обстоятелства по делото. В обстоятелствената част на обвинителния акт липсва описание на следните обстоятелства: 1. Кой реално е осъществявал пазенето на процесните вещи; 2. Как (по какъв начин) са поверени на  обвиняемия; 3. Кой пряко е отговарял за тях и въз основа на какво основание. Липсва обяснение на кого документално се водят процесните вещи и кой пряко документално отговаря за пазенето им. Изясняването на този въпрос е от съществено значение  във връзка с предмета на обвинението и съответно на точната правна квалификация.

                        На следващо място описанието на начина на извършване на деянието е твърде фрагментарно. Прокурорът е посочил, че обвиняемия е отнел чуждите движими вещи  (като е прекъснал фактическата власт на „БДЖ”- Локомотивно депо- София и е установил своя трайна такава.С оглед спецификата на случая (доколкото обвиняемия единствено е издал заповед до св. К. да натовари въпросните вещи) е необходимо да се уточнят действията по фактическото отнемане на вещите и отношението на обвиняемия към тях.

                         На трето място действително не става ясно кое е пострадалото лице. В обстоятелствената част на обвинителния акт е посочено, че обвиняемият работи на длъжността инженер –технолог в „Локомотивно депо-София” район Дупница и Мездра. При посочване на действията му от обективна страна в обст. част на ОА се твърди, че пострадал е „БДЖ ЕАД”- Локомотивно депо София с МОЛ С.Д.. За лицето Ст.Деянов липсва каквото и е да друга информация, установяваща отношението му  към процесните вещи. По никакъв начин не става ясно каква длъжност заема това лице и защо ДРП е приела, че същия е МОЛ, доколкото до този момент за него изобщо не е споменато в обв. акт. Отделно от това като пострадал се сочи  „БДЖ”- София, а несъмнено  Г. ***. Затова и е необходимо да се изясни кой е собственика на пострадалите вещи,  в чие владение са се намирали те и какво е отношението на обвиняемия към тях. В този аспект ДРС  съвсем правилно е приел, че фактическата обстановка в обвинителния акт е непълна и фрагментарна.

                    Доколкото основното предназначение на обвинителния акт е свързано с очертаване на рамките на обвинението, в които ще се развие процесът на доказване по време на съдебната фаза, то е необходимо в същия да намерят отражения всички релевантни за обвинението факти. В него следва да намерят място всички установени по делото обстоятелства, като при това след да бъдат изложени по достатъчно ясен, конкретен и разбираем начин, за да не бъде затруднено обвиняемото лице при упражняване на правото си на защита. Това е необходимо и с оглед изясняване на съответната на твърдените факти правилна правна квалификация.

                   По тези съображения КОС счита, че определението на ДРС е  правилно и законосъобразно. Констатацията, че са допуснати съществени  нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в ограничаване правото на защита на обвиняемия са правилни, поради което атакуваното разпореждане следва да се потвърди.

                   Водим от гореизложеното и на осн. чл. 249, ал.3 НПК вр. чл. 345, ал.1-3 НПК вр. чл.334 т. 6 НПК, окръжният съд

 

                                  

                                 О  П  Р   Е   Д   Е  Л   И :

 

 

                   ПОТВЪРЖДАВА разпореждането на Дупнишкия районен съд, постановено на 15.11.2010г. по НЧД №1460/ 2010г. по описа на същия съд.

                    Определението не подлежи на обжалване.

              

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                   

                    ЧЛЕНОВЕ:                        1.                                2.