О П   Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

   гр. Кюстендил  6.12.2010 г.

                                  

                                    В   и м е т о   н а   н а р о д а

     

     Кюстендилският окръжен съд наказателна колегия в закрито заседание на шести декември две хиляди и десета година в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДАНАИЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                                                          НАДЯ ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Цекова ВЧНД №  554 по описа за 2010 г. и,    за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството е по реда на чл. 249 ал. 3 НПК и е образувано по ЧАСТЕН ПРОТЕСТ на КРП срещу прекратителното  разпореждане на КРС от 9.11.2010 г., постановено по НОХД № 1247/2010 г. по описа на този съд , с което е прекратено съдебното производство по делото и то е върнато на КРП за изготвяне на нов ОА, отговарящ на изискванията на чл.246 НПК. Наведени са оплаквания за неправилност  и незаконосъобразност на разпореждането. Моли се за отмяната му и за внасяне на делото в съдебно заседание. 

      Срещу протеста не са постъпили становища и възражения.

      КОС, след внимателно запознаване с мотивите на протестираното разпореждане и с внесения обвинителен акт, прие от фактическа и правна страна следното:

1.     По допустимостта на протеста.

      Протестът е подаден в 7-дневния срок по чл.249 ал.3 НПК, изхожда от надлежна страна и в този смисъл е допустим, поради което съдът ще го разгледа по същество.

2.     По основателността на жалбата.

     С протестираното разпореждане е прекратено съдебното производство по НОХД № 1247/2010 г. по описа на КРС, образувано по внесен от КРП ОА против  В.Й., македонски гражданин, ЕГН **********,  роден в Република Македония, с адрес в гр. Кюстендил ул.”Власина” № 7 за престъпление по чл. 316 във вр. с 308 ал.2 пр.10 НК.  

     Запознавайки се с внесения ОА в разпоредително заседание в рамките на визираните от разп.на чл.248 ал.2 НПК правомощия съдията-докладчик от КРС е приел, че на досъдебното производство ас допуснати съществени нарушения на процесуални правила, изразяващи ес в следното: ДП е проведено в отсъствие на обвиняемия, без да са удостоверени по надлежния ред усл.на чл.206 във вр. с чл.269 ал.3 т.1,2 и 4 НПК и  че внесеният ОА не отговаря на изискванията на чл.246 ал.2 НПК – съдържа неясно и неточно обвинение, доколкото не е посочен вида на преправения документ съгласно чл.308 ал.1 НК.

      Съображенията в мотивите на разпореждането се споделят изцяло от настоящия съдебен състав, който ги намира за конкретни и ясни. Към тях би могло да се добави следното:

      1.По първото съображение на КРС за неудостоверяване на условията на чл.206 НПК.  Тази норма, съгласно последното изменение на НПК/ДВ бр.32/2010 г./ дава възможност, когато това няма да попречи за разкриване на обективната истина, разследването да се проведе в отсъствие на обвиняемия при условията на чл.269 ал.3 т.1,2 и 4 НПК. Трите хипотези на чл.269 НПК визират три различни възможности за провеждане на ДП в отсъствие на обвиняемия, като за нито една от трите са представени надлежни доказателства, обуславящи приложението на която и да е от тях  в ДП. В случая обаче не става ясно защо разследващият орган е прибягнал до провеждане на разследването в отсъствието на обвиняемия, който има адрес на територията на гр.Кюстендил и има дори и ЕГН, което е отличителен идентификационен признак на български гражданин. Не е ясно дали изобщо македонският гражданин знае за воденото срещу него ДП, тъй като упълномощеният му защитник, присъствал на предявяване на разследването, не е упълномощен лично от него, а е преупълномощен от друг предходен пълномощник на обв.Й.. Това представлява съществено нарушение на правото на защита на обвиняемия, прогласено в чл.15 НПК, което е едно от основните права в наказателния процес. Липсват данни Й. да е бил уведомяван изобщо на адреса в гр.Кюстендил за  повдигнатото срещу него обвинение и за воденото досъдебно производство.   

    2. Досежно правната квалификация на деянието. Деянието е квалифицирано като документно престъпление, а основният състав на документните престъпление е дефиниран в чл.308 ал.1 НК и съгласно него има два основни вида документни престъпления: съставяне на неистински официален документ и преправяне съдържанието на официален документ с цел да бъде използван. Доколкото от посочените обстоятелства на престъплението е видно, че Й. съзнателно се е ползвал от преправен документ, то следва да се посочи изрично и словесно, и с цифрово обозначение, вида на този преправен документ, от който Й. се е ползвал и това следва да стане съгласно правната квалификация на основния състав на документните престъпления по чл.308 ал.1 НК. Ал.2 на чл.308 Нк, към която в правната квалификация на деянието по обвинителния акт има препратка, представлява по-тежък състав, предвид по-високото по размер наказание, което е предвидено.  Прокурорът правилно е посочил ал.2 , доколкото точният вид на процесния документ е посочен именно там, но това не елиминира определяне вида на ползвания документ съгласно основния състав на чл.308 ал.1 Нк.

   По изложените съображения въззивният съд намери протестираното разпореждане с направените по-горе допълнения към мотивите му за правилно и законосъобразно и като такова ще го потвърди.     Констатираните пропуски на ДП и ОА са отстраними.

  След връщане на делото прокурорът следва да изпълни указанията в мотивите на Разпореждането на КРС, допълнени с горните съображения. На първо място преследва да се прецизира правната квалификация на деянието с оглед разп.на чл.308 ал.1 НК, като се повдигне и предяви ново обвинение. На второ място, следва да се изпрати съобщение до адресите на Й. *** и в Македония, за да е уведомен той за повдигнатото срещу него обвинение и воденото досъдебно производство и ако е налице някоя от хипотезите на чл.269 ал.3 т.1,2 и 4 НПК, това да бъде недвусмислено установено. Няма пречка разследването да ес води в отсъствие на обвиняемия и той да бъде представляван само от защитник, но причината за приложение разп.на чл.206 НПК трябва да е ясно установена. На трето място, прокурорът след извършване на двете посочени дейности следва да изготви нов ОА, отговарящ на всички изисквания на чл.246 ал.2 НПК, предвид горните указания за пълната квалификация на деянието.

    Водим от гореизложеното, Кюстендилският окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

   ПОТВЪРЖДАВА  Разпореждането на КРС от 9.11.2010 г., постановено по НОХД № 1247/2010 г. по описа на този съд , с което е прекратено съдебното производство по делото и то е върнато на КРП поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в досъдебното производство и ОА.

   Определението е окончателно.

          

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: