П Р О Т О К О Л

гр. Кюстендил, 07.12.2010 г.

 

Кюстендилският окръжен съд в открито съдебно заседание

на седми декември две хиляди и десета година  в състав:

           

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

 

 

при участието на секретар: Г.А.

и прокурора: КАМЕН ПЕШЕВ

сложи за разглеждане: ЧНД № 553/2010 г.

докладвано от: съдия ЦЕКОВА

На именното повикване в 14.34 часа се явиха:

 

ЗА КОП се явява прокурора Пешев.

ЯВЯВА се лично Началника на Затвора Бобов дол К.З..

ЯВЯВА се осъденото лице П.Х. П..

СТРАНИТЕ общо: Да се даде ход на делото.

Съдът

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. Докладва предложението.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението, да се приемат приложените писмени доказателства и сега представената справка за правното положение на осъденото лице.

К.З. - Подкрепям предложението на КОП за условно предсрочно освобождаване на П. П., представям справка за правното му положение към дн. дата.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ - Абсолютно съм съгласен с предложението и моля да го уважите,  доказателства няма да соча.

Съдът

О П  Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото два броя справки за правното положение на осъденото лице,  доклад за пробационен надзор и досие на лишения от свобода  П.Х. П..

Намира делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие и ДАВА ХОД на СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението. По време на престоя в затвора  л. св. е с примерно  поведение и е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание, награждаван е за добросъвестно отношение към труда с домашен отпуск от който се е връщал навреме. Рискът от вреди и рецидив е в ниските стойности - 35 точки. Поради това Ви моля да освободите условно предсрочно л. св. П., остатъка от изтърпяното наказание е в размер на 1 г. 7 м и 17 дни с изпитателен срок в размер на остатъка и да му се наложи пробационна мярка по чл. 42 а,  ал. 2, т. 2 от НК,  а именно задължителни срещи с пробационен служител.

К.З.: Първоначално е бил затворен в ЗО Казичене след това е преместен в Самораново. Същият показва добро поведение стремеж и старание да се поправи , поради което считаме, че следва да бъде условно предсрочно освободен с налагане на пробационна мярка, а именно периодични срещи с пробационен служител в рамките на изпитателния срок.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ: Моля да се уважи предложението, осъзнавам достатъчно грешките си от преди 10 години, за което страшно много съжалявам

Съдът даде последна дума на осъденото лице:

Л.СВ. П. – Да се уважи предложението

Съдът се оттегля на тайно съвещание за постановяване на определението си.

След тайно съвещание съдът обяви определението си:

Производството е по чл. 437 и сл.НПК във връзка с чл.70 НК. Образувано е по предложение на   Окръжния прокурор за условното предсрочно освобождаване  П.Х. П., ЕГН  **********, с остатък за изтърпяване на наложеното наказание ЛС към момента на внасяне на предложението  1 година 8 месеца 22  и към днешна дата – 1 година 7 месеца  17 дни  с искане да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяването на този остатък, с налагане на мярка за пробационен надзор „задължителни периодични срещи с пробационен служител”  в изпитателния срок.

 Прокурорът изрази становище за уважаване на предложението.

Началникът на затвора-гр. бобов дол, където осъденият изтърпява наказанието си, изрази съгласие с направеното предложение поради наличните за това условия.

Осъденото лице желае да се уважи предложението.

Съдът, след преценяване на доводите на страните заедно с доказателствата по делото, прие следното от фактическа и правна страна: Осъденото лице изтърпява наказание от 4 години 11 месеца „лишаване от свобода”, определено му при условията на чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 НК с Определение № 408/2.02.2010 г. по ЧНД № 882/2009 г. на районен съд-гр. Разлог. Това е най-тежкото общо наказание измежду наказанията, наложени му с присъди, както следва:

 = с Присъда № 287/23.10.2007 г. по НОХД № 51/2004 г. на ОС-Благоевград, влязла в сила на 25.06.2008 г. -  наказание ЛС 4 години 11 месеца за престъпление по чл.199 ал.1 т.1 във вр. с чл.198 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 НК за извършено на 9.04.2000 г. деяние;

  = с Присъда № 346/13.06.2007 г. по НОХД № 270/2008 г. на РС-Разлог, влязла в сила на 9.12.2009 г. – наказание ЛС 4 месеца с изпитателен срок от 3 години за престъпление по чл.129 НК за извършено на 18.12.2005 г. деяние.

Към днешна дата от така определеното общо наказание ЛС остава да изтърпи още 1 година 7 месеца 17 дни от това наказание.

 За времето на пребиваване в пенитенциарното заведение осъденият не е наказван, като режимът му е бил последователно заменян до лек режим на 11.03.2010 г. На 26.08.2010 г. е преведен от ЗО Казичене.  Във взаимоотношенията си с останалите П. е добронамерен и толерантен. Към предлаганите мероприятия в плана на присъдата декларира готовност за реализация, мотивиран за позитивна промяна чрез участие в трудова дейност. Работи като общ работник в строителна фирма. За проявена коректна постъпка по време на работа-предал е намерени документи и пари на случаен гражданин, е бил награден.  Награждаван е също с домашен отпуск, вкл. и с ползване ан годишан почивка извън общежитието и се е завръщал в срок.

Регистрира нисък риск от вреди и рецидив – 35 т., с проблемни зони управление на финанси и умения за мислене. Ресурсите на П. са свързани с подкрепа от близките , мотивация аз позитивна промяна, придобитата квалификация и готовността за реализация чрез участие в трудова дейност.

Горните факти се установиха по несъмнен начин от доказателствата по делото: Досието на лишения от свобода, Справката с характеристични данни за него, Актуализирана към днешна дата справка за правното му положение.

   От така установеното от фактическа страна  се налага правния извод, че по отношение на  П. са налице материално-правните предпоставки на чл. 70 ал.1  НК  за условното му предсрочно освобождаване.  С примерното си поведение в пенитенциарното заведение и с липсата на нагласи, подкрепящи криминално поведение, той е дал доказателства за своето поправяне. Включен е в трудова дейност и полага доброволен труд.  Същевременно е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание”лишаване от свобода”  - към днешна дата му остава да изтърпи още 1 година 7 месеца 17 дни от наложеното му наказание”лишаване от свобода”. 

  Предвид изложеното съдът счете, че освен установеното наличие на формалните предпоставки по чл.70 НК за поправянето на осъдения не е необходимо изтърпяване на останалата част от наказанието.

Ето защо съдът ще постанови условното му предсрочно освобождаване от  изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода” – 1 година 7 месеца 17 дни, като съгласно чл. 70 ал.6 НК ще определи изпитателен срок в размер на този остатък. За целия изпитателен срок съдът ще определи мярка за пробационен надзор ”задължителни периодични срещи с пробационен служител”. 

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ на основание чл.440, ал.1 от НПК, във връзка с чл. 70, ал. 1 и 6 от НК

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно от изтърпяване на останалата част от наказанието „Лишаване от свобода” осъденото лице П.Х. П., ЕГН  **********,***, с остатък за изтърпяване на наложеното наказание ЛС към днешна дата – 1 година 7 месеца  17 дни,  като определя изпитателен срок  в размер на тази неизтърпяна част от 1 година 7 месеца  17 дни и налага мярка за пробационен надзор „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за целия изпитателен срок.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се протестира в 7 - дневен срок, считано от днес, пред САС.

ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Затвора гр. Бобов дол, както и на Районния съд по месторождение на лишения от свобода за отметка по бюлетина за съдимост.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в 14.41 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание.

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                           СЕКРЕТАР: