О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Кюстендил, 13.12.2010г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публичното заседание на тринадесети декември две хиляди и десета година,

в състав:

 

                                                             Председател: ДИАНА ДАНАИЛОВА

                                                                                                                                                 

                                                                                     

 

при участието на секретаря Р.С. и прокурора Камен Пешев, като разгледа докладваното от Данаилова ЧНД №532 по описа за 2010г. и,за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.437 и следващите от НПК.

Постъпило е предложение от председателя на Комисията по чл.73 от ЗИНЗС за постановяване на условно предсрочно освобождаване от неизтърпяната част на наказанието „лишаване от свобода” по отношение на осъдения М.М.И. с налагане на пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” /срвн. и направеното уточнение в с.з./.

Окръжна прокуратура Кюстендил счита предложението за основателно и моли да се уважи.

     Осъденият М.М.И. *** дол/ изразява становище за основателност на предложението.

Кюстендилският окръжен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, счита предложението за основателно. Съображенията за това са следните:

Към настоящия момент М.И. изтърпява наказание „лишаване от свобода” в размер на 18 години, постановено на основание с влязлата в сила присъда по НОХД №345/2000г.  по описа на Ос-Пазарджик,за извършенио от него престъпление по чл.116,ал.1,т.6,предл.2 и 3 и т.9 от НК. Към настоящият момент И. е изтърпял фактически наказание „лишаване от свобода” в размер на 12г., 4м. и 21 дни. По време на престоя му в затвора не е наказван, проявил е примерно поведение и честно отношение към труда и е дал доказателства за своето поправяне и превъзпитание. Становището на пробационния служител към затвора е, че следва да бъде условно предсрочно освободен от остатъка на наложеното му наказание „лишаване от свобода”, като за това време му бъде наложена пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител”. До настоящият момент осъденият И. не се е ползвал от разпоредбите на чл.70 и чл.71 от НК.

Съобразявайки изложеното Кюстендилският окръжен съд счита, че се налице всички предпоставки по чл.70, ал.1 и ал.6 от НК за условното предсрочно освобождаване на осъдения М.И., поради което същият следва да бъде условно предсрочно освободен от неизтърпяната част от наложеното му наказание „лишаване от свобода”, която част към настоящия момент възлиза на 3г.,5м. и 11 дни, като му се определи изпитателен срок за същото време, през който той следва да изтърпява пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” по настоящ адрес- с.Сърница, общ.Велинград.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.70, ал. 1 и ал.6 от НК Кюстендилският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно осъдения М.М.И., ЕГН-********** от неизтърпяната част от наложеното му наказание „лишаване от свобода” за срок от 18 години по НОХД №345/2000г. по описа на ПОС, която неизтърпяна част към настоящия момент възлиза на 3г., 5м. и 11 дни, като му ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на 3г.,5м. и 11 дни, през което време осъденият И. следва да изпълнява пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” по настоящ адрес – с.Сърница, общ.Велинград.

Определението може да се протестира пред Софийския апелативен съд в 7-мо дневен срок, считано от днес.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: