О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                       

                                     гр.Кюстендил 17.12.2010 г.

 

                                    В   и м е т о   н а   н а р о д а

 

          

         Кюстендилският окръжен съд в публичното заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и десета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОЛАНДА ЦЕКОВА                                                                                        

                                                          ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДАНАИЛОВА

                                                                               НАДЯ ГЕОРГИЕВА

      при секретаря В.С., като разгледа докладваното от съдия Цекова ВНЧХД № 475  по описа за 2010 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

 

    Производството е по реда на глава ХХІІ НПК и е образувано по частна жалба на Г.И.И.,*** срещу Разпореждането на КРС от 15.09.2010 г., постановено по НЧХД № 930/2010 г. по описа на съда, с което е отказано образуване на наказателно дело от частен характер по предявената от нея тъжба срещу И. Г.Й. и е прекратено производството по делото. От изложените в частната жалба обстоятелства съдът извлече оплаквания за незаконосъобразност на разпореждането. Жалбоподателката твърди, че е подавала жалба до РП и й е отговорено, че няма установено извършване на престъпление от общ характер. Моли се за отмяна на разпореждането и за връщане делото на КРС за произнасяне по тъжбата.

     Ответницата  по частната жалба И.Й. заяви пред съда, че оспорва частната жалба и изрази становище за нейната неоснователност.

      КОС, след преценяване на доводите в частната жалба при проверка правилността на обжалваното определение намери частната жалба за основателна, по съображения, различни от изложените в жалбата.

     По делото са установени следните фактически положения: Жалбоподателката Г.И. е депозирала тъжба вх.№ 20888/9.08.2010 г. в Кюстендилския районен съд против И.Й. за извършено от последната престъпление на 25.06.2010 г. – че Й. е нанесла жесток  побой на малолетните й деца Р.И.П./името съдът извлече от приложените към тъжбата доказателства/ и Д. и причинено на Р. от този побой временно разстройство на здравето, което на база обстоятелствата в тъжбата е трудно да се квалифицира по НК.

     С  Разпореждане от 15.09.2010 г. , постановено по реда на чл.247 ал.1 и 2  НПК съдът е отказал образуване на наказателно дело от частен характер по съображение, че от изложението в тъжбата се разкриват признаците на престъпление от общ характер по чл.131 ал.1 т.4 във вр. с чл.129 ал.2 НК. Отделно от това съдът е посочил, че тъжителката няма качеството на пострадал и съобразявайки тези обстоятелства, е постановил обжалваното разпореждане.

    Съдът намери разпореждането за незаконосъобразно, по следните съображения:

    Действително след прочитане на тъжбата става ясно, че не тъжителката И. е пострадала от престъплението, а нейните малолетни деца, което по никакъв начин не е обективирано в титулната й част. В тъжбата си обаче И. сочи номер на преписка, по която твърди да й е било отговорено след извършена проверка от прокуратурата, че няма престъпление от общ характер. При това положение І-инстанционният съд е следвало да остави тъжбата без движение и да даде на тъжителката указания да приведе тъжбата си в съответствие с изискванията на чл. 81 ал.1 НПК и ако след даване на указанията нередовностите не са отстранени, тогава да откаже образувано на производство и да прекрати делото. Като не е сторил това, съдът е постановил едно незаконосъобразно разпореждане, което ще бъде отменено от въззивния съд и делото ще се върне на КРС за продължаване на процесуалните действия от стадия на разпоредителното заседание.

     След връщането на делото съдът следва да остави тъжбата без движение, като даде на тъжителката указания за отстраняване н  нередовностите й, свързани със следното: Първо, тя може да подаде тъжба, но доколкото самата не е пострадала, следва да предяви тъжбата в качеството си на майка и законна представителка на двете си пострадали малолетни деца, като изпише трите им имена и ЕГН в титулната част на тъжбата с цел удостоверяване на възрастта им и процесуалната им дееспособност. Второ, тъжбата следва да съдържа ясно описание на престъплението, т.е точно какви са извършените действия от подсъдимата и какви точно са причинените увреждания в резултат на тези действия, както и кои точно ас пострадалите лица, което въпреки пространната тъжба не става ясно. Трето, след изложение на обстоятелствата на престъплението в самата тъжба следва да се посочат доказателствата, които тъжителката иска да бъдат събрани от съда. В случая са посочени на отделен лист имена на свидетели, както е посочен и номер на преписка в РП, но липсва конкретно искане към съда тези именно доказателства да бъдат събрани в съдебното производство, което следва да се опише с тъжбата. Доколкото поисканите свидетели са малолетни, следва задължително при посочване на имената на самите свидетели да се посочат имената на единия родител, чрез който да бъде призован малолетния свидетел и който да го придружава в съдебната зала, при евентуално насрочване на делото. Четвърто, тъжбата и приложените доказателства към нея следва да се представят с препис  за подсъдимата, което също не е сторено.

    Едва след отстраняване на тези нередовности би могло да се образува производство по подадената тъжба. За установяване твърденията на тъжителката, че е подавала жалба в прокуратурата и й е било отговорено, че липсва престъпление от общ характер,  съдът по преценка би могъл да изиска от РП преписката с посочения номер и да прецени достоверността на твърденията.

      Водим от гореизложеното, Кюстендилският окръжен съд

 

                                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

      ОТМЕНЯ Разпореждането на КРС от 15.09.2010 г., постановено по НЧХД № 930/2010 г. по описа на съда, с което е отказано образуване на наказателно дело от частен характер по предявената от Г.И.И. тъжба срещу И. Г.Й. и е прекратено производството по делото.

    Връща делото на КРС от стадия на разпоредително заседание.

      Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: