Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                      

                                  гр.Кюстендил   4.10.2013 г.

 

                                  В   и м е т о   н а   н а р о д а

       

         Кюстендилският окръжен съд в публичното заседание на седемнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА                                                                                       

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДАНАИЛОВА

                                                                        НАДЯ ГЕОРГИЕВА

при секретаря В.Б. и с участието на прокурора от КОП  АНГЕЛ БАЙРАКТАРСКИ, като разгледа докладваното от съдия Цекова ВЧНД № 299 по описа за 2013 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

 

    Производството е по реда на чл.341 ал.1 във вр. с чл.306 ал.3 вр. с ал.1 т.1 НПК.

     Образувано е по ЖАЛБА  на лишения от свобода В.И.Д., ЕГН ********** срещу Определение № 242/29.05.2013 г. на КРС, постановено по НОХД № 343/2013 г. по описа на този съд, с което му е наложено най-тежкото наказание измежду наложените му наказания”лишаване от свобода” по НОХД № 343/2013 г. и по НОХД № 1018/2012 г. на ДРС и   е приложен е чл.24 НК по отношение на това наказание, като то е увеличено с 4 месеца. Жалбата, след уточняването в о.с.з., е само в частта на определението, с което е приложен чл.24 НК. Моли се за отмяна на увеличеното с 4 месеца по чл.24 НК общо наказание ЛС.

     Становището на КОП е за неоснователност на жалбата.

     Осъденото лице  В.Д.  заяви пред съда, че желае жалбата му да се уважи, като се премахне увеличението от 4 месеца или алтернативно-увеличението да  се намали с”някой месец”..

     КОС, след преценяване на доводите и възраженията на страните прие, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно. Съображенията за това са следните:

     С обжалваното определение на КРС е наложено на В.Д. при усл.на чл.25  във вр. с чл.23 НК общото най-тежко наказание „лишаване от свобода” измежду наказанията ЛС, наложени му със Споразумение № 75/10.04.2013 г. по НОХД № 343/2013 г. на КРС – 1 година  ЛС, което да се изтърпи при първоначален режим”строг” в затворническо заведение от закрит тип   и с Протоколно определение  по НОХД № 1018/2012 г. на КРС - 10 месеца ЛС, което да се изтърпи при първоначален режим”строг” в затворническо заведение от закрит тип   като е определено общото най-тежко наказание измежду тях „лишаване от свобода”  за срок от 1 година. Така определеното наказание е увеличено на осн.чл.24 НК с 4 месеца предвид многократните осъждания на Д. и е определено общо наказание 1 год.9 месеца ЛС, което е постановено да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в ЗАТВОР. Със същото определение е приспаднато на осн.чл.59 ал.1 НК времето, през което П. е бил задържан с МН”задържане под стража” по НОХД № 1707/2012 г., считано от 22.10.2012 г., както и на осн.чл.25 ал.2 Нк е приспадната изтърпяната част от наказанието ЛС по  всяка една от двете кумулирани присъди.

   Видно от  Справката за съдимост на Д./на л.22-25  от приложеното ДП/ той е осъждан общо 10 пъти, като  след първото му по ред осъждане от Справката  той е бил реабилитиран, а последващите осъждания са за периода след 1998 г. Част от наложените му наказания по някои от последващите осъждания – тези по НОХД № 1301/2009 г. и по НОХД № 1173/2010 г., и двете по описа на КРС, са били групирани с Определение на КРС, влязло в сила на 1.02.2011 г. по ЧНД № 1437/2010 г. и с него е било определено на Д. едно общо наказание ЛС за срок от 10 месеца 15 дни

    Предмет на  групиране с контролираното определение на КРС са били наказанията ЛС по НОХД № 343/2013 г. за срок от 1 година и по НОХД № 1018/2012 г. на ДРС за срок от 10 месеца и  е приложен е чл.24 НК по отношение на  определеното най-тежко общо наказание ЛС измежду тях за срок от 1 година, като то е увеличено с 4 месеца по искане на прокурора за приложение на чл.24 НК. Съдът е  приел, че е налице упорито престъпно поведение на Д. предвид многобройните му осъждания  и определеното по тях наказание ЛС не е постигнало целите на чл.36 НК.       

    Увеличеното по чл.24 НК общо наказание с 4 месеца от І-инстанционния съд настоящият съдебен състав намери за правилно и законосъобразно. Налице са условията за прилагане на чл.24 НК по отношение на  Д. спрямо така определеното общо наказание ЛС. Към момента е очертан като личност с трайно изграден престъпен начин на живот, извършващ престъпления предимно против собствеността - по чл.195 НК, като някои от предходните деяния са извършени в условията на повторност, а има и осъждане за престъпление по чл.131 Нк и по чл.325 ал.2 НК.  Наложените му с предходните осъждания наказания ЛС очевидно не са изиграли целяната предупредително-възпираща и превъзпитателна функция. Съобразявайки изложеното и с оглед целите на специалната превенция настоящият съдебен състав при собствена преценка на доказателствения материал намира, че размера на определеното общо наказание от 1 година следва да се увеличи с още 4 месеца или - общо той следва да изтърпи най-тежко общо наказание 1 година 4 месеца ЛС в затворническо заведение от закрит тип  при първоначален режим ”строг”.   

    Като е направил пълна и цялостна преценка на горните обстоятелства и е постановил определението си в изложения смисъл, КРС е постановил едно правилно и законосъобразно определение в обжалваната част. При собствената преценка на неговата законосъобразност въззивният съд не намери основания за неговото изменение в тази част в желаната от жалбоподателя насока. В необжалваната част определението е влязло в сила.

   Водим от гореизложеното, Кюстендилският окръжен съд

 

                                        Р  Е  Ш И:

 

     ПОТВЪРЖДАВА Определение № 242/29.05.2013 г. на КРС, постановено по НОХД № 343/2013 г. по описа на този съд, в частта му, с която определеното общо наказание на В.Д.И., ЕГН **********  „лишаване от свобода” за срок от 1 година е увеличено с 4 месеца на основание чл.24 НК и му е определено да изтърпи общо наказание ЛС за срок от 1 година 4 месеца в затворническо заведение от закрит тип  при първоначален строг режим.

    В необжалваната част определението е влязло в сила.

    Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: