Р  Е  Ш   Е  Н  И  Е

        

                             гр. Кюстендил 18.02.2009 г.

 

                            В   и м е т о   н а   н а р о д а              

     

 

      Кюстендилският окръжен съд, в публичното заседание на трети  февруари две хиляди и девета година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Ц.                                                                                                                                                                

                                                       ЧЛЕНОВЕ:Д.Д.

                                                                             М.Н.

при секретаря Г.А., като разгледа докладваното от съдия Ц. ВНЧХД № 511 по описа за 2008 год. и, за да се произнесе,взе предвид:

        Производството е по реда на глава ХХІ НПК.Въззивно производство и е образувано по ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА на М. Т. З., в качеството й на подсъдима в І-инстанционното производство срещу Присъда1161/16.10.2008 г. на ДРС, постановена по НЧХД № 861/2006 г. по описа на този съд, в частта й, с която е призната за виновна в извършването на престъпление по чл. 148 ал.2 във вр. с ал.1 т.2 във вр. с чл.147 ал.1 НК, на осн.чл.78а НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно наказание”глоба” в размер на 500 лв., както и в частта, в която е уважен предявения граждански иск за неимуществени вреди за сумата от 2 000лв. В частта, с която подсъдимата е призната за невиновна в извършване на престъпление по чл. 148 ал.1 т.3 НК и е оправдана по това обвинение и в отхвърлителната част на гражданския иск за разликата над 2000 лв. до претендираните 10000 лв. присъдата не е била обжалвана. Релевирани са оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на присъдата, изразяващи се в постановяването й в противоречие с доказателствата по делото, както и за явна несправедливост на наложеното наказание. Релевирани са оплаквания и досежно гражданската част на присъдата в уважената част на гражданския иск за сумата от 2000 лв., която е завишена и несъобразена с реално претърпените от деянието вреди.  Претендира се за цялостна отмяна на присъдата и за постановяване на нова оправдателна присъда, с която подсъдимата да бъде призната за невиновна по повдигнатото й обвинение. В съдебните прения пред въззивния съд се изложиха и доводи за несъответствие между осъдителната част на присъдата и повдигнатото частно обвинение с тъжбата, както и за неправилност на възприятията на решаващия съд и тълкуването му на института”клеветнически обстоятелства”, позовавайки се на съдебна практика с незадължителен характер, както и че липсва престъпление – налице е само споделяне на собствените впечатления на подсъдимата на страниците на вестника, поради което жалбоподателката-подсъдима следва да бъде оправдана.

      Ответникът по въззивната жалба и тъжител в І-инстанционното производство В.К. чрез повереника си адв. З. изрази становище за правилност и законосъобразност на І-инстанционната присъда, поради което като такава тя следва да се потвърди.  

         КОС, след преценяване на направените във въззивната жалба оплаквания и на база събрания по делото доказателствен материал и цялостна проверка на атакуваната присъда при усл. на  чл.313 НК намери присъдата за постановена при съществено нарушение на процесуални правила. Съображенията са следните:

         С Присъда1161/16.10.2008 г. на ДРС, постановена по НЧХД № 861/2006 г. по описа на този съд, подсъдимата М.И.З. е призната за виновна /цитат/: в това ,че на 22.05.2006 г. в гр. Дупница, чрез печатно произведение – в.”Струма”, бр.119/22.05.2006 г., на стр.8 е разгласила позорни обстоятелства и е приписала извършване на престъпление на В.М.К., ЕГН **********, в статия, озаглавена”Зад  маска от любезност се крие злобен и мерзък човек.Майка на три деца:Лидерът на БСП В.К. ме тормози, нарича ме курва, заплашва ме с кмета, премиера, президента”. „В три жалби до Дупнишката прокуратура М. З. настоява да бъде озаптен самозабравилия се социалист от Сапарева баня. Обвинява го, че не издава билетчета в автобуса”. „Тогава заяви: Доволна ли си сега ма, реши ли проблема си. Внимавай оттук натам къде ще ходиш да се оплакваш, предупреждавам те официално. Защото така ще те оправя и подредя, че майка ти и баща ти няма да те познаят.” ”На 8.05.в 11 часа в изпълнение на служебните си задължения  на антогарата……В.К. започна публично да ми крещи и да ме обижда.Дори налетя да ме удари”, като от клеветата са настъпили тежки последствия /край на цитата/ – престъпление по чл.148 ал.2 във вр. с ал.1 т.2 вр. с чл.147 ал.1 НК, за което на осн. чл.78а НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно наказание”глоба” в размер на 500 лв. е уважен предявения от гражданския ищец К. граждански иск за неимуществени вреди за сумата от 2 000лв. В частта, с която подсъдимата е призната за невиновна в извършване на престъпление по чл. 148 ал.1 т.3 НК и е оправдана по това обвинение и в отхвърлителната част на гражданския иск за разликата над 2000 лв. до претендираните 10000 лв. присъдата не е обжалвана.

    Обвинението съгласно обстоятелствената част на тъжбата/находяща се в НЧХД № 835/2006 г. по описа на БлРС/ е формулирано дословно така: „В брой 119 на ежедневника за Югозападна България в.”Струма” от 22.05.2006 г. е публикуван материал под заглавие:” Майка на три деца: Лидерът на БСП В.К. ме тормози, нарича ме курва, заплашва ме с кмета, премиера, президента”. Материалът е подписан от М.З. и е публикувана и нейна снимка. В цитирания материал се съдържат позорни обстоятелства за честта и достойнството ми , които са неистински. Приписва им се престъпление, което не съм извършил. …Публикуваните неистински позорни обстоятелства са установени лично от самата авторка на материала М.З.. В материала, подписан от нея, между другото се твърди/следва пасаж, изписан с наклонен курсив-цитат/:”В.К. започна да ме обижда и да ме нарича курва и че повече с неговия автобус няма да пътувам; внимавай оттук нататък къде ще ходиш да се оплакваш,предупреждавам те официално.защото така ще те оправя и подредя, че майка ти и баща ти няма да те познаят; На 2.05….ме заплаши,че щял да ми изпрати някакви биячи, които до неузнаваемост ще ме пребият… непрекъснато ме тормози психически; На 8.05. при изпълнение на служебните ми задължения на автогарата започна публично да ми крещи и да ме обижда. Дори налетя да ме удари”/край на цитата/.

    В с.з. пред ДРС от 24.10.2007 г. съдът е констатирал, че в депозираната в това с.з. молба от частния тъжител/приложена на л.173 от делото на ДРС/ ,  в частност в т.2 от нея, не става ясно какви точно позорящи обстоятелства за честта и достойнството на тъжителя са засегнати с нея и е определил на тъжителя 3-дневен срок да представи молба-уточнение на тъжбата.

     В отговор на това си задължение повереникът на частния тъжител е депозирал молба/находяща се на л.177 от делото на ДРС/, в която е заявил, че в посочената вече статия се съдържат изразите/цитат от молбата/:

   „На 18.11.2005 г. пътувах отново с В.К. ***, той изведнъж заби спирачките , с което искаше да ме претрепе да падна на пода на автобуса. Зад мен беше синът ми, пред него В.К. започна да ме обижда и да ме нарича курва и че повече с неговия автобус няма да пътувам.

   „ На 8.05.2006 г. при изпълнение на служебните си задължения на автогарата…В.К. започна публично да ми крещи и да ме обижда. Дори налетя да ме удари. Тогава той заяви:”Аз съм важна клечка…. и ще те смачкам”. …Твърдяните в материала подписан от М.З.  в бр.119 на в.”Струма” факти и обстоятелства еднозначно могат да се квалифицират като позорящи за честта и достойнството на В.К. от гледна точка на трайно установените в обществото морални норми”/край на цитата/.

    При така формулираното с тъжбата и уточнено впоследствие с двете молби-на л173 и 178 от делото на ДРС обвинение не става ясно защо заглавието на статията в диспозитива на присъдата е допълнено с непосочено от тъжителя в частната тъжба/ и уточняващите я молби/ изречение”Зад  маска от любезност се крие злобен и мерзък човек”, както и откъде в диспозитива на присъдата се  появява непосоченото в тъжбата, а следователно и неповдигнатото и неподдържано от частния тъжител обвинение, съдържащо се в изреченията:” „В три жалби до Дупнишката прокуратура М. З. настоява да бъде озаптен самозабравилия се социалист от Сапарева баня. Обвинява го, че не издава билетчета в автобуса”. „Тогава заяви: Доволна ли си сега ма, реши ли проблема си”.

    Отделно от това, в уточняващите тъжбата молби, както и в самата тъжба, е посочена дата на твърдяните в статията обиди-2.05. 2006 г., която дата липсва да е посочена в диспозитива на присъдата. Неточно са формулирани обвиненията, за които е осъдена подсъдимата, в сравнение с конкретизацията им в частната тъжба. Така формулиран, диспозитива на присъда е останал неясен и непълен.

    Изложеното формира извода, че с диспозитива на присъдата съдът е излязъл извън рамките на повдигнатото с тъжбата обвинение, изразяващо се във включване в него на изразите: :” „В три жалби до Дупнишката прокуратура М. З. настоява да бъде озаптен самозабравилия се социалист от Сапарева баня. Обвинява го, че не издава билетчета в автобуса”. „Тогава заяви: Доволна ли си сега ма, реши ли проблема си”. Неточно са възпроизведени освен това формулираните с тъжбата и конкретизирани и допълнени с двете молби обвинения, представляващи изразите, в които се съдържат позорящите факти.  Единственото точно възпроизведено в диспозитива на присъдата е броя и датата на вестника, където е била публикувана процесната статия.

     Допуснатите от съда нарушения на закона/доколкото съдът се е произнесъл по неповдигнати и неподдържани обвинения и същевременно непрецизно е формулирал с присъдата си деянията, за които подсъдимата е призната за виновна и осъдена- а те са посочени в тъжбата и уточняващите я молби/ пречат на подсъдимата да разбере за какво точно престъпление е била тя осъдена, с което е нарушено правото й на защита в наказателния процес. А това е процесуално нарушение от категорията на съществените. Ето защо, констатирайки тази незаконосъобразност на присъдата, съдът няма да обсъжда наведените доводи по предмета на обвинението, свързани с проверка на правилността й.

     Извън изложеното, в мотивите на присъдата съдът не е посочил пълно и коректно повдигнатото с тъжбата и уточняващите я молби обвинение , като извън полезрението му са останали двете уточняващи молби. Не са изложени никакви съображения приел ли ги е съдът като уточняващи обвинението с първоначалната тъжба, или ако не – защо.Видно от протоколите от с.з.освен това, на съдебното следствие е било допуснато изключително грубо нарушение на правилата на НПК за водене на протокол и за вярно отразяване както на датата на проведеното с.з.,така и възпроизвеждане точно на волята на съда и страните/вж записаното в протоколите на л. 166-167 и л.177 от делото на ДРС/. Това са все действия, сочещи на провеждане на съдебното следствие при нарушение на разпоредбите на НПК, които в крайна сметка опорочават съществено съдебното следствие откъм събиране на доказателствата по предмета на обвинението и са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимата.   

      Констатирайки наличие на отменителното основание по чл. 335 ал.2 във вр. с чл. 348 ал.3 т.1НПК, въззивният съд ще отмени изцяло обжалваната присъда и ще върне делото за ново разглеждане от друг състав на ДРС, който при новото разглеждане на делото следва да провежда съдебното следствие и воденето на съдебния протокол по правилата на НПК-чл. 311 НПК. При постановяване на присъдата си съдът следва да спазва точно и да не излиза извън рамките на частното обвинение.

      Водим от гореизложеното и на осн.чл.  335 ал.2 във вр. с чл. 348 ал.3 т.1НПК, Кюстендилският окръжен съд

 

                                                Р    Е    Ш   И:

 

    ОТМЕНЯВА изцяло Присъда1161/16.10.2008 г. на ДРС, постановена по НЧХД № 861/2006 г. по описа на този съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

    Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: