Споразумение №8/30.06.2016 г.

  П Р О Т О К О Л  

гр. Кюстендил, 30.06.2016 г.

 

                   Кюстендилският окръжен съд, в открито съдебно заседание на тридесети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА БРАТАНОВА

                                              

                           

при участието на секретар: В.Б.

и прокурора: ВАЛЕРИ ПЕНКОВ

сложи за разглеждане: НОХД № 309/2016 г.

докладвано от: съдия БРАТАНОВА

на именното повикване в 09.00 часа се явиха:

 

ЗА КОП  се явява прокурор Пенков.

ПОДСЪДИМИЯТ К.В.М. се явява лично и със защитника си  от досъдебното производство адв.Д.Д..

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ.Д. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ  - Да се даде ход на делото.   

Съдът счита, че няма пречка да се даде ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:

К.В.М. – ЕГН **********,  роден на *** ***, ****, с **** гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с адрес ***.

Съдът РАЗЯСНИ на подсъдимия правото му на отвод към състава на съда, прокурора и съдебния секретар.

ПОДСЪДИМИЯТ – Нямам искания за отводи.

Съдът РАЗЯСНИ на подсъдимия правата му по НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ – Разяснени са ми правата по НПК.

 

 

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам споразумението. Моля да бъде одобрено.

АДВ.Д. – Моля да потвърдите постигнатото писмено споразумение между Окръжна прокуратура гр.Кюстендил и подзащитния ми, като считам, че в него са залегнали всички изискуеми се законови реквизити.

ПОДСЪДИМИЯТ К.М. – Разбирам повдигнатото ми обвинение. Признавам се за виновен. Разбирам, че споразумението има характер на влязла в сила присъда. Съгласен съм с последиците от това  споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм да платя разноските по делото. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, с оглед изявлението на страните, счита, че в съдебния протокол следва да се впише съдържанието на споразумението, в следния смисъл:

В гр.Кюстендил между Валери Пенков прокурор в Окръжна прокуратура гр.Кюстендил, от една страна и адв.Д.Д. от Адвокатски колектив гр.Кюстендил – защитник на обвиняемия и от трета  страна  К.В.М. с ЕГН ********** ***, обвиняем по ДП №1342/2015 г. по описа на РУП-Кюстендил, се сключи настоящото споразумение за решаване на делото и прекратяване на наказателното производство при следните условия:

 

К.В.М. – ЕГН **********,  роден на *** ***, ****, с ****о гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с адрес ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2015 г. на път 6202, при км 46+400 между селата С.и Н.с., община К., в управлявания от него лек автомобил „******” с ДК № ******, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорисково наркотично вещество – коноп /марихуана/, както следва:

-         в пепелник между предните две седалки:

Обект № 1 – 0.49 грама коноп /марихуана/ с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 23,88%, на стойност 2,94 лева.

В кухина под пепелник между предните две седалки:

Обект №1/1 – 0.45 грама коноп /марихуана/ с  концентрация на активно действащия компонент  тетраходроканабирол 30.07%, на стойност 2.70 лева;

Обект №1/2 – 0,40 грама коноп /марихуана/ с  концентрация на активно действащия компонент  тетраходроканабирол 23.44%, на стойност 2.40 лева,

Както и за това, че на 15.12.2015 г. на път 6202 при  км 45+800 между селата С. и Н.с., общ.К., на около 30 метра източно от пътя в заровена черна найлонова торбичка в земята  държал високорисково наркотично вещество коноп /марихуана/:

Обект № 1 – 89.62 грама коноп /марихуана/ с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 23,92%, на стойност 537.72  лева, всичко на обща стойност 545.76 лева съгласно  Постановление №23/29.01.1998 г. та Министерски съвет, за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводстовто, с цел разпространение.

-                  престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1-во, предложение 4-то от НК.

 

2. Страните се споразумяха за извършеното престъпление, описано в т.1 и на основание чл.354а, ал.1, изр.1-во, предложение 4-то от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, К.В.М. да понесе наказание „лишаване от свобода” за срок от  1 /ЕДНА/ година, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години.

2.1.  Страните  приемат, че не следва да се възлага полагане на възпитателни грижи по чл.67, ал.1 и ал.2 от НК спрямо обвиняемия М. през изпитателния срок.

 

3. Веществените  доказателства по делото:

3.1. Обект № 1 – 0.49 грама коноп /марихуана/ с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 23,88%, на стойност 2,94 лева.

3.2. Обект №1/1 – 0.45 грама коноп /марихуана/ с  концентрация на активно действащия компонент  тетраходроканабирол 30.07%, на стойност 2.70 лева;

3.3.Обект №1/2 – 0,40 грама коноп /марихуана/ с  концентрация на активно действащия компонент  тетраходроканабирол 23.44%, на стойност 2.40 лева,

3.4.Обект № 1 – 89.62 грама коноп /марихуана/ с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 23,92%, на стойност 537.72  лева, се отнемат в полза на държавата и следва да се унищожат.

 

4. Разноските по досъдебното производство в размер на 357.99 лева ще бъдат заплатени от обвиняемия          К.В.М. ***.

 

 

 

                        СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 ПРОКУРОР:………………….              ЗАЩИТНИК:…………………..

   /В.Пенков/                                         /адв.Д.Д./

 

 

                                              ПОДСЪДИМ: ……………...

                                                        /К.М./

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.М. - Разбирам повдигнатото ми обвинение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Разяснено ми е, че същото има характера и значението на влязла в сила осъдителна присъда. Съгласен съм с последиците от това  споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм да платя разноските по делото. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

                                                      

                                              ПОДСЪДИМ:…………………

                                                            /К.М./

 

 

Съдът, след като констатира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК във връзка с чл.384 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА  постигнато между страните споразумение, което има значението и характера на влязла в сила присъда в следния смисъл:

ОБВИНЯЕМИЯТ К.В.М. – ЕГН **********,  роден на *** ***, ****, с ****гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с адрес ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2015 г. на път 6202, при км 46+400 между селата С. и Н.с., община К., в управлявания от него лек автомобил „******” с ДК № ******, без надлежно разрешително по ЗКВНВП, е държал високорисково наркотично вещество – коноп /марихуана/ с цел разпространение, както следва:

Обект № 1 – 0.49 грама коноп /марихуана/ с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 23,88%, на стойност 2,94 лева.

Обект №1/1 – 0.45 грама коноп /марихуана/ с  концентрация на активно действащия компонент  тетраходроканабирол 30.07%, на стойност 2.70 лева;

Обект №1/2 – 0,40 грама коноп /марихуана/ с  концентрация на активно действащия компонент  тетраходроканабирол 23.44%, на стойност 2.40 лева,

Както и за това, че на 15.12.2015 г. на път 6202 при  км 45+800 между селата С.и Н.с., общ.К., на около 30 метра източно от пътя, в заровена черна найлонова торбичка в земята  държал високорисково наркотично вещество коноп /марихуана/:

Обект № 1 – 89.62 грама коноп /марихуана/ с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 23,92%, на стойност 537.72  лева, всичко на обща стойност 545.76 лева, поради което  и на основание чл.354а, ал.1, изр.1-во, предложение 4-то от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК,  се ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  1 /ЕДНА/ година.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години.

 

На основание  чл.242, ал.7 от НК  ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – 90.96 грама  високорисково наркотично вещество коноп / марихуана/, на обща стойност 545.76 лева предадено на съхранение в ЦМУ, отдел „НОП” с приемо-предавателен протокол №40395/25.02.2016 г.,  което следва  да се унищожи по реда на ЗКНВП.

Веществените доказателства  - 1 бр. бял хартиен плик, съдържащ чифт ръкавици и 1 бр.найлонов плик  съдържащ бял пластмасов буркан  ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.В.М. да заплати  по сметка на ОД на МВР – Кюстендил сумата от 357.99 лева.

 

Препис от присъдата да се изпрати на ЦМУ при Агенция „Митници” гр.София за сведение и изпълнение.

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД №309/2016 г. по описа на КОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в  09.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ  се написа в съдебно заседание.

                                             

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   

                        СЪДЕБЕН  СЕКРЕТАР: