П Р О Т О К О Л

 

гр. Кюстендил, 05.11.2014 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание на пети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

ПЕНКА БРАТАНОВА

 

Е.С.

Л.И.

 

при участието на съдебен секретар:

Г.К.

 

и прокурора:

Камелия Стефанова

 

сложи за разглеждане

НОХД427/2014 г.

 

докладвано от съдия:

Пенка Братанова

 

 

На именно повикване в 14:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура-Кюстендил се явява прокурор Камелия Стефанова.

Заедно с подсъдимия С.К.С., редовно уведомен се явява адв. Димитър Д. с пълномощно от днес.

Заедно с подсъдимия В.А.П., редовно уведомен се явява адв. М.О., редовно упълномощен от досъдебното производство.

Явяват се пострадалите К.Г.С. и И.И.К., заедно с адв. А.Д., упълномощен от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ат.Д.: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че са постъпили молби от пострадалия И.И.К. рег. №6786/20.10.2014 г. срещу С.К.С. и В.А.П., както и от пострадалия К.Г.С., рег. №6785/20.10.2014 г., срещу С.К.С. и В.А.П., с които предявяват граждански искове срещу подсъдимите. С двете молби се прави и искане за конституиране на пострадалите като частни обвинители по делото.

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям пострадалите И.И.К. и К.Г.С. да бъдат конституирани в качеството им на частни обвинители и граждански ищци.

АДВ. Д.: Предоставям на съда, като заявявам, че с Окръжна прокуратура сме постигнали споразумение за решаване на делото и прекратяване на наказателното производство на основание чл. 381 от НПК, което представям на съда в писмен вид. Завявам, че имаме готовност да възстановим сумата на пострадалия И.И.К. в размер на 300 лв., за причинени имуществени вреди, които са предмет на обвинението. Представяме сумата пред съда и моля същите да ги преброите и ги връчите на пострадалия.

АДВ. О.: Присъединявам се към казаното от адв. Д.. Постигнали сме споразумение. Сумата се възстановява и от двамата подсъдими, поравно и моля да я връчите на пострадалия И.И.К. в днешното съдебно заседание.

ПОСТРАДАЛИЯТ И.К.: Не възразявам да ми бъде възстановена сумата от 300 лв.

АДВ. Д.: Не възразявам да възстановяват имуществените вреди.

Съдът констатира, че в днешното съдебно заседание са представени 300 лв., които се връчват от съдебния състав на пострадалия И.И.К. и които представляват обезщетение за претърпените от същия имуществени вреди. С оглед на горното

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЧВА 300 лв. (триста лева) на пострадалия И.И.К., представляващи обезщетение за претърпените от него имуществени вреди в резултат от деянието.

АДВ. Д.: Моля да отстраните една техническа грешка, която съм допуснал при изписване ЕГН-то на пострадалия К.Г.С. в молбата за конституирането му. Ще Ви моля да се чете вярното му ЕГН **********. Моля да извършите и справка от личната карта на пострадалия.

Съдът извърши справка от личната карта на пострадалия К.Г.С. и

КОНСТАТИРА, че неговото ЕГН е **********, след което върна същата на пострадалия К.Г.С..

С оглед изразеното становище от защитата и от прокуратурата за наличие на постигнато споразумение, съдът счита, че следва първо да се произнесе по молбата на И.К. и на К.С. за конституирането им и на двамата пострадали като частни обвинители по делото.

Намира, че тези молби са своевременно предявени и че няма процесуална пречка, тези лицата да бъдат допуснати като частни обвинители по делото. Същевременно, счита, че предявените граждански искове не следва да бъдат допускани, за да не затруднят развитието на процеса. С оглед на горното и на основание чл. 76 от НПК Кюстендилски окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като частен обвинител по делото И.И.К..

КОНСТИТУИРА като частен обвинител по делото К.Г.С..

В тази част определението не подлежи на обжалване.

ОТКАЗВА да конституира И.И.К. и К.Г.С. като граждански ищци по делото и НЕ ПРИЕМА за съвместно разглеждане в наказателния процес на предявените от тях граждански искове.

 

СНЕ се самоличността на подсъдимите, както следва:

С.К.С. 20 г., роден на *** г. в гр. Бобов дол, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, барман в хотел -ресторант „Бистро” в комплекс „Вили Созопол” - гр. Созопол, неженен, неосъждан ЕГН: **********.

 

В.А.П. 20 г., роден на *** г. в гр.Бобов дол, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан ЕГН: **********.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Получил съм препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда за насрочване на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Получил съм препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда за насрочване на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

 

На основание чл. 274, ал. 1 от НПК съдът разясни на подсъдимите правата им по НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Нямам молби, искания, отводи към състава на съда, прокурора и съдебния секретар.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Нямам молби, искания, отводи към състава на съда, прокурора и съдебния секретар.

 

На основание чл. 274, ал. 2 от НПК съдът разясни на подсъдимите правата им по НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Разяснени са ми правата по НПК от съда.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Разяснени са ми правата по НПК.

 

На основание чл. 275 от НПК съдът разясни на страните възможността да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

СТРАНИТЕ (поотделно): Нямаме нови искания по доказателствата.

АДВ. О.: Постигнали сме споразумение за решаване на делото и за прекратяване на наказателно производство, в писмен вид, което представяме и моля същото да бъде одобрено.

АДВ. Д. Д.: Представям и споразумение, сключено между прокуратурата и С.С., което е с идентично съдържание.

АДВ. АТ. Д.: Заявявам, от името на частните обвинители, че не възразяваме споразумението да бъде одобрено във вида, в който е представен от прокуратурата, защитниците и подсъдимите.

ЧАСТНИЯТ ОБВИНИТЕЛ И.К.: Не възразявам да се одобри споразумението между страните и давам своето съгласие.

ЧАСТНИЯТ ОБВИНИТЕЛ К.С.: Не възразявам да се одобри споразумението между страните и давам своето съгласие.

 

На основание чл. 382, ал. 2 от НПК съдът вписва текста на споразумението в съдебния протокол, както следва:

1. С.К.С. и В.А.П. се признават за виновни в това, че на 28.04.2013г. в с.Мламолово, общ.Бобов дол, обл.Кюстендил, в условията на продължавано престъпление, за времето от 01,30ч. до 01,50ч. в съучастие като съизвършители и при предварителен сговор да вършат грабежи, са направили опит да отнемат и са отнели чужди движими вещи от владението на различни лица на обща стойност 1130,30лв. с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила, както следва:

- около 01,30ч. в с.Мламолово, общ.Бобов дол, в дом №21 на ул.”Миньорска” са направили опит да отнемат сумата от 803,30лв. /пенсията/ от владението на К.Г.С. ***, като опитът е останал недовършен по независещи от тях причини /не са намерили търсената сума в дома на С./, като са употребили за това сила – причинили са лека телесна повреда, изразяваща се в нанасяне на побой с ръце и ритници, причинявайки разкъсно-контузна рана на горната устна, множество кръвонасядания и оток на цялото лице и кръвонасядания и охлузвания по гръдния кош на К.С.,

както и

- около 01,50ч. в с.Мламолово, общ.Бобов дол, в района на кръстовището на ул.”Станке Д.”*** са отнели чужди движими вещи – сумата от ***лв., 1 брой мъжки кожен портфейл на стойност 16лв., 1 брой лична карта на стойност ***лв., 1 брой СУМПС на стойност 25лв., 1 брой мобилен телефон марка „Нокиа” модел „113” на стойност *** лв., 1 брой СИМ карта на мобилен оператор „Глобул” на стойност 12,00лв. и 1 брой дебитна карта на БНБ на стойност 5,00лв., или чужди движими вещи на обща стойност ***лв. от владението на собственика им И.И.К. ***, като са употребили за това сила – нанасяне на удари с ритници и юмруци, и грабежът е придружен със средна телесна повреда, а именно причинили са на И.К. счупване на долна челюст в ляво, при което трайно се затруднява дъвченето и говора;

-         престъпление по чл.199, ал.1, т.2 и т.3, пр.2 във вр. с чл.198, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

2. Страните се споразумяха за извършеното престъпление, описано в т. 1, С.К.С., ЕГН**********, роден на *** г. в гр. Бобов дол, живущ ***, и В.А.П., ЕГН**********, роден на ***г. в гр. Бобов дол, живущ *** на основание чл.199, ал.1, т.2 и т.3, пр.2 във вр. с чл.198, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, да понесат наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години, изпълнението на което да се отложи на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от 5/пет/ години.

 

3. Веществените доказателства по делото:

3.1. 2 бр. запечатани в хартиен плик компакт дискове от „Космо мобайл България”, находящи се на ст.42 и стр.46 в том I по делото да се унищожат.

3.2. 1 бр. вносна бележка от „Банка ДСК”ЕАД със задължено лице И.И.К., находяща се на стр.130, том I от делото, 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „1208”, 1 бр. СИМ карта, 1 бр. батерия „Нокиа” и 1 бр. кутия от „Терафлу”, предадени на съхранение на К. П., домакин при РУ на МВР-Бобов дол, да се върнат на пострадалия К.Г.С. от с. Мламолово.

4. Разноските по досъдебното производство, в общ размер 250 лв., ще бъдат заплатени солидарно от двамата подсъдими в полза на РУ на МВР-Бобов дол.

На основание чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият С.К.С., ЕГН********** и подсъдимият В.А.П., ЕГН**********, декларираме, че сме съгласни със споразумението, известни са ни последиците от споразумението, както и, че същото има силата на влязла в сила присъда, и се отказваме от разглеждане на делото по общия ред, като сме подписали споразумението доброволно. Признаваме се за виновни изцяло по повдигнатото обвинение.

 

 

ПРОКУРОР:……………….… 

 

 

ОБВИНЯЕМ:                          ЗАЩИТНИК:

 

 

ОБВИНЯЕМ:                          ЗАЩИТНИК:

 

 

 

СЪДЪТ като се запозна с представеното споразумение намира, че същото не противоречи на закона или морала, както и поради обстоятелството, че причинените от деянието имуществени вреди са възстановени, поради което същото следва да бъде одобрено и

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, което следва да има значението и характера на влязла в сила присъда в следния смисъл:

1. С.К.С. и В.А.П. се признават ЗА ВИНОВНИ в това, че на 28.04.2013г. в с.Мламолово, общ.Бобов дол, обл.Кюстендил, в условията на продължавано престъпление, за времето от 01,30ч. до 01,50ч. в съучастие като съизвършители и при предварителен сговор да вършат грабежи, са направили опит да отнемат и са отнели чужди движими вещи от владението на различни лица на обща стойност 1130,30лв. с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила, както следва:

- около 01,30ч. в с.Мламолово, общ.Бобов дол, в дом №21 на ул.”Миньорска” са направили опит да отнемат сумата от 803,30лв. от владението на К.Г.С. ***, като опитът е останал недовършен по независещи от тях причини, като са употребили за това сила – причинили са лека телесна повреда на К.С., както и

- около 01,50ч. в с.Мламолово, общ.Бобов дол, в района на кръстовището на ул.”Станке Д.”*** са отнели чужди движими вещи на обща стойност 300,00лв. от владението на собственика им И.И.К. от с. Мламолово, като са употребили за това сила – нанасяне на удари с ритници и юмруци, и грабежът е придружен със средна телесна повреда, а именно причинили са на И.К. счупване на долна челюст в ляво, при което трайно се затруднява дъвченето и говора, поради което и на основание чл. 199, ал. 1, т. 2 и т. 3, пр. 2 във вр. с чл. 198, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК., във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК ги ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години за всеки от тях.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за всеки от подсъдимите за изпитателен срок от 5 /пет/ години.

На основание чл. 53 от НК веществените доказателства по делото: 2 бр. запечатани в хартиен плик компакт дискове от „Космо мобайл България” да се унищожат.

Веществените доказателства по делото: 1 бр. вносна бележка от „Банка ДСК”ЕАД със задължено лице И.И.К.; 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „1208”, 1 бр. СИМ карта, 1 бр. батерия „Нокиа” и 1 бр. кутия от „Терафлу”, да се върнат на пострадалия К.Г.С. след влизане на споразумението в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия С.К.С., ЕГН********** да заплати разноските по досъдебното производство - сумата от 125 лева в полза на РУ на МВР гр. Бобов дол, и държавна такса, в полза на бюджета на съдебната власт, в размер на 5 лева, по сметка на Кюстендилски окръжен съд за служебното издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимия В.А.П., ЕГН********** да заплати разноските по досъдебното производство - сумата от 125 лева в полза на РУ на МВР гр. Бобов дол, и държавна такса, в полза на бюджета на съдебната власт, в размер на 5 лева, по сметка на Кюстендилски окръжен съд за служебното издаване на изпълнителен лист.

 

Прекратява наказателното производство по НОХД №427/2014 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                          2.

 

                След постановяване на присъдата, съдът служебно се занима с мерките за неотклонение на подсъдимите С.К.С. и В.А.П. и като не намери основание за изменяване или отменяването им, счете, че мерките за неотклонение следва да бъде отменени и

                О П Р Е Д Е Л И :

                ОТМЕНЯВА взетите по отношение на подсъдимия С.К.С., ЕГН********** и подсъдимия В.А.П., ЕГН********** по НОХД № 427/2014 г. по описа на КОС мерки за неотклонение „ПОДПИСКА”.

                ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок, считано от днес пред САС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                          2.

 

                                       

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в 15.05 часа.                     ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание.

                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                 СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: