П Р О Т О К О Л

 

гр. Кюстендил, 05.11.2014 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание на пети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

ПЕНКА БРАТАНОВА

 

Д.В.

Б.Ш.

 

при участието на съдебен секретар:

Г.К.

 

и прокурора:

Костадин Босачки

 

сложи за разглеждане

НОХД293/2014 г.

 

докладвано от съдия:

Пенка Братанова

 

 

На именно повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура - Кюстендил се явява прокурор Босачки.

Подсъдимата А.С.С., редовно уведомена се явява лично.

Явява се защитникът й адв. П..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуална пречка да се даде ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                СНЕ се самоличността на подсъдимата, както следва:

А.С.С., 35 г., родена на *** г. българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с висше образование, безработна, живуща ***, ЕГН **********. 

ПОДСЪДИМАТА: Връчен ми е препис от Обвинителния акт и от Разпореждането на съда за насрочване на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

На основание чл. 274, ал. 1 от НПК, съдът, разясни на подсъдимата правото й на отвод срещу членовете на състава, прокурора и съдебния секретар.

ПОДСЪДИМАТА: Разяснено ми е правото на отвод по чл. 274 от НПК. Заявявам, че нямам молби, искания за отводи към състава на съда, прокурора и съдебния секретар.

Съдът, на основание чл. 274, ал. 2 от НПК, разясни на подсъдимата правата й по НПК, а именно: да научи за какво престъпление е привлечена в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последна; да обжалва актовете, които накърняват нейните права и законни интереси, и да има защитник; подсъдимата има право защитникът й да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с нейно участие, освен когато изрично се откажат от това право; има право и на последна дума, както и обстоятелството, че дадените от нея обяснения могат да се ползват от съда при постановяване на присъдата.

ПОДСЪДИМАТА: Разяснени са ми правата по НПК от съда.

На основание чл. 275 от НПК съдът разясни на страните възможността да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

СТРАНИТЕ (поотделно): Нямаме нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със защитата, чийто текст моля да го впишете в съдебния протокол в следния смисъл:

                                                                          

Подсъдимата А.С.С., родена на *** г., българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с висше образование, безработна, живуща ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА за това, че за периода от 27.05.2012 г. до 11.01.2014 г., на ГПКК Гюешево, Кюстендилска област, на три пъти, е пренесла през границата на Р България на влизане от Р Македония, акцизни стоки:

·                 на 27.05.2012 г. като водач на лек автомобил марка „Опел", модел „Фронтера", с per. ***, е пренесла през ГКПП „Гюешево", укрити под странични пластмасови кори в задната част на автомобила 130 (сто и тридесет) броя кутии цигари от търговската марка "LD blue", с единична цена на кутия 4.00 лева, на обща стойност 520,00 (петстотин и двадесет) лева;

·                 На 30.12.2013 г. като водач на лек автомобил марка „Опел", модел „Фронтера", с per. ***, е пренесла през ГКПП „Гюешево" укрити в кухини на задните калници на автомобила 90 (деветдесет) броя кутии цигари от търговската марка "LD red", с единична цена на кутия 4.00 лева, на обща стойност 360, 00 (триста и шестдесет) лева, 48 (четиридесет и осем) кутии цигари от търговската марка "LD blue", с единична цена на кутия 4,00 лв. на обща стойност 192,00 (сто деветдесет и два) лева и 20 (двадесет) кутии цигари от търговската марка Trokadero blue", с единична цена на кутия 7,50 лева, на обща стойност 150,00 (сто и петдесет) лева или всички на стойност 702 лв.;

·                 На 11.01.2014 г. като водач иа лек автомобил марка „Опел", модел „Фронтера", с per. ***, е пренесла през ГКПП „Гюешево", укрити в кухини на задните калници 70 (седемдесет) броя кутии цигари от търговската марка ,,LD red", с единична цена на кутия 4,00 лева на обща стойност 280,00 (двеста и осемдесет) лева, 90 (деветдесет) броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue", с единична цена на кутия 4,00 лв. на обща стойност 360,00 (триста и шестдесет) лева, 30 (тридесет) броя кутии цигари от търговската марка Trokadero", с единична цена на кутия 7, 50 лв. на обща стойност 225, 00 лв. (двеста двадесет и пет лева) или всички на обща стойност 865 лв. или общата стойност на акцизните стоки е 2 087,00 (две хиляди осемдесет и седем) лева, без знанието и разрешението на митниците, като системно се е занимавала с такава дейност, видно от Актове за установяване на административно нарушение установено с: АУАН № 459/27.05.2012 г.; Разписка № 1868/27.05.2012 г. - 130 броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue"; АУАН №849/30.12.201З г.; Разписка №0015976/30.12.201З г. - 90 броя кутии цигари от търговската марка "LD red", 48 броя кутии цигари от търговската марка "LD blue" и 20 броя кутии цигари от търговската марка Trokadero blue"; АУАН №15/11.01.2014 г.; Разписка №0016076/11.01.2014 г. - 70 броя кутии с цигари от търговската марка ,,LD red", 90 броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue" и 30 броя кутии цигари от търговската марка Trokadero", по описа на Митница Югозападна – престъпление по чл. 242, ал. 1, буква ”А” от НК.

 

Страните се споразумяват, на основание чл. 381 и следващи от НПК и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, за посоченото престъпление, да се наложи наказание на подсъдимата А.С.С., ЕГН ********** „Лишаване от свобода” за срок от 2 (две) години.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК същото да бъде ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от 3 (три) години, считано от влизане на споразумението в сила.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

 

На основание чл. 242, ал. 7 от НПК, предметът на контрабандата – описаните по-горе акцизни стоки следва да се отнемат в полза на държавата.

 

На основание чл. 242 ал. 8 от НК превозното средство, послужило за пренасянето на стоките, предмет на контрабанда - лек автомобил марка Опел, модел „Фронтера” с *** следва да се отнеме в полза на държавата.

 

Подсъдимата А.С.С. следва да заплати и сторените по делото разноски в размер на 140 лв. в полза на митница „Югозападна”.

 

АДВ. П. и ПОДСЪДИМАТА: Съгласни сме с така предложеното споразумение от прокуратурата. Уточняваме, че нейният автомобил, понастоящем не се намира във владение на подсъдимата, тъй като същият междувременно е отчужден, за което представяме писмени доказателства – Договор за продажба на МПС от 5.11.2014 г., от който е видно, че продавачът А.С.С. на посочената дата е продала на лицето Виктор Н. Китанов процесния лек автомобил марка Опел, модел „Фронтера”, с ***.

 

ПОДСЪДИМАТА: Разбирам повдигнатото ми обвинение. Признавам се за виновна. Разбирам, че споразумението има значението и характера на влязла в сила осъдителна присъда. Съгласна съм с последиците от споразумението и заявявам, че го подписвам доброволно.

 

 

ПОДСЪДИМА:                              ПРОКУРОР:

 

 

ЗАЩИТНИК:

 

Съдът, като констатира представените по делото доказателство, като междувременно превозното средство, послужило за пренасянето на стоките, предмет на контрабандата - лек автомобил марка Опел, модел „Фронтера”, *** е отчуждено, намира, че по хипотезата на чл. 242, ал. 7 от НК, следва да бъде присъдена неговата равностойност, съгласно цената на лекия автомобил, фигурираща по експертизата от досъдебното производство. С оглед на горното и на основание чл 382, ал. 2 от НПК предложи промени в споразумението, в следния смисъл:

На основание чл 242, ал. 7 от НК поради отчуждаване междувременно на лекия автомобил, да се присъди неговата равностойност, която е в размер на 2260 лв., съгласно експертизата на вещото лице В. от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се отрази тази промяна в споразумението и вместо отнемането на автомобила да бъде присъдена неговата парична равностойност

АДВ. П.: Не възразявам срещу така предложената промяна в споразумението.

ПОДСЪДИМАТА: Също не възразявам срещу така предложените промени в споразумението.

С оглед предложените промени в споразумението, съдът вписва окончателния текст на споразумението в следния смисъл:

Подсъдимата А.С.С., родена на *** г., българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с висше образование, безработна, живуща ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА за това, че за периода от 27.05.2012 г. до 11.01.2014 г. на ГПКК Гюешево, Кюстендилска област на три пъти е пренесла през границата на Р България на влизане от Р Македония акцизни стоки.

·                 на 27.05.2012 г. като водач на лек автомобил марка „Опел", модел „Фронтера", с per. ***, е пренесла през ГКПП „Гюешево", укрити под странични пластмасови кори в задната част на автомобила 130 (сто и тридесет) броя кутии цигари от търговската марка "LD blue", с единична цена на кутия 4.00 лева, на обща стойност 520,00 (петстотин и двадесет) лева;

·                 На 30.12.2013 г. като водач на лек автомобил марка „Опел", модел „Фронтера", с per. ***, е пренесла през ГКПП „Гюешево" укрити в кухини на задните калници на автомобила 90 (деветдесет) броя кутии цигари от търговската марка "LD red", с единична цена на кутия 4.00 лева, на обща стойност 360, 00 (триста и шестдесет) лева, 48 (четиридесет и осем) кутии цигари от търговската марка "LD blue", с единична цена на кутия 4,00 лв. на обща стойност 192,00 (сто деветдесет и два) лева и 20 (двадесет) кутии цигари от търговската марка Trokadero blue", с единична цена на кутия 7,50 лева, на обща стойност 150,00 (сто и петдесет) лева или всички на стойност 702 лв.;

·                 На 11.01.2014 г. като водач иа лек автомобил марка „Опел", модел „Фронтера", с per. ***, е пренесла през ГКПП „Гюешево", укрити в кухини на задните калници 70 (седемдесет) броя кутии цигари от търговската марка ,,LD red", с единична цена на кутия 4,00 лева на обща стойност 280,00 (двеста и осемдесет) лева, 90 (деветдесет) броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue", с единична цена на кутия 4,00 лв. на обща стойност 360,00 (триста и шестдесет) лева, 30 /тридесет/ броя кутии цигари от търговската марка Trokadero", с единична цена на кутия 7, 50 лв. на обща стойност 225, 00 лв. /двеста двадесет и пет лева/ или всички на обща стойност 865 лв., така или общата стойност на акцизните стоки е 2 087,00 (две хиляди осемдесет и седем) лева, без знанието и разрешението на митниците, като системно се е занимавала с такава дейност, видно от Актове за установяване на административно нарушение установено с: АУАН № 459/27.05.2012 г.; Разписка № 1868/27.05.2012 г. - 130 броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue"; АУАН №849/30.12.201З г.; Разписка №0015976/30.12.201З г. - 90 броя кутии цигари от търговската марка "LD red", 48 броя кутии цигари от търговската марка "LD blue" и 20 броя кутии цигари от търговската марка Trokadero blue"; АУАН №15/11.01.2014 г.; Разписка №0016076/11.01.2014 г. - 70 броя кутии с цигари от търговската марка ,,LD red", 90 броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue" и 30 броя кутии цигари от търговската марка Trokadero", по описа на Митница Югозападна – престъпление по чл. 242, ал. 1, буква ”А” от НК.

Страните се споразумяват, на основание чл. 381 и следващи от НПК и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, за посоченото престъпление, да се наложи наказание на подсъдимата А.С.С., ЕГН ********** „Лишаване от свобода” за срок от 2 (две) години.

На основание чл. 66, ал.1 от НК същото да бъде отложено за изпитателен срок от 3 (три) години, считано след влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

На основание чл. 242, ал. 7 от НПК предметът на контрабандата – описаните по-горе акцизни стоки следва да се отнемат в полза на държавата.

На основание чл. 242, ал. 8 от НК, поради обстоятелството, че превозното средство, послужило за пренасянето на стоките, предмет на контрабандата лек автомобил марка Опел, модел „Фронтера”, с *** е отчуждено, се присъжда неговата парична равностойност в размер на 2260 лв. (две хиляди двеста и шестдесет лева).

Подсъдимата А.С.С. следва да заплати и сторените по делото разноски в размер на 140 лв. в полза на митница „Югозападна”.

ПОДСЪДИМАТА: Подписала съм споразумението доброволно. Разяснени са ми последиците от него. Признавам се за виновна по повдигнатото обвинение. Заявявам, че съм съгласна да платя разноските по делото и декларирам, че се отказвам от разглеждане на същото по общия ред.

 

 

 

ПОДСЪДИМА:                              ПРОКУРОР:

 

 

ЗАЩИТНИК:

 

 

 

 

СЪДЪТ като се запозна с представеното споразумение намира, че същото не противоречи на закона или морала, поради което същото следва да бъде одобрено и

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, което следва да има значението и характера на влязла в сила присъда в следния смисъл:

 

Подсъдимата А.С.С., родена на *** г., българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с висше образование, безработна, живуща ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА за това, че за периода от 27.05.2012 г. до 11.01.2014 г. на ГПКК Гюешево, Кюстендилска област, на три пъти е пренесла през границата на Р България на влизане от Р Македония акцизни стоки.

·                 на 27.05.2012 г. 130 (сто и тридесет) броя кутии цигари от търговската марка "LD blue", на обща стойност 520,00 (петстотин и двадесет) лева;

·                 На 30.12.2013 г. 90 (деветдесет) броя кутии цигари от търговската марка "LD red", на обща стойност 360, 00 (триста и шестдесет) лева, 48 (четиридесет и осем) кутии цигари от търговската марка "LD blue", на обща стойност 192,00 (сто деветдесет и два) лева и 20 (двадесет) кутии цигари от търговската марка Trokadero blue", на обща стойност 150,00 (сто и петдесет) лева или всички на стойност 702 лв.;

·                 На 11.01.2014 г. 70 (седемдесет) броя кутии цигари от търговската марка ,,LD red", на обща стойност 280,00 (двеста и осемдесет) лева, 90 (деветдесет) броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue", на обща стойност 360,00 (триста и шестдесет) лева, 30 (тридесет) броя кутии цигари от търговската марка Trokadero", на обща стойност 225, 00 лв. (двеста двадесет и пет лева) или всички на обща стойност 865 лв. или общата стойност на акцизните стоки е 2 087,00 (две хиляди осемдесет и седем) лева, без знанието и разрешението на митниците, като системно се е занимавала с такава дейност, поради което и на основание чл. 242, ал. 1, буква ”А” от НК и във връзка с чл. 36, чл. 37 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК се ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 2 (две) години.

 

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на същото за изпитателен срок от 3 (три) години, считано след влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 242, ал. 7 от НПК, ОТНЕМА в полза на държавата предметът на контрабандата268 броя кутии цигари от търговската марка ,,LD blue"; 160 броя кутии цигари от търговската марка "LD red" и 50 броя кутии цигари от търговската марка Trokadero blue” или общо 478 кутии.

На основание чл. 242, ал. 8 от НК ПРИСЪЖДА паричната равностойност на превозното средство, послужило за пренасянето на стоките, предмет на контрабанда лек автомобил марка Опел, модел „Фронтера”, ***, поради обстоятелството, че същото е отчуждено, в размер на ***лв. (*** лева), за която сума да се издаде изпълнителен лист.

ОСЪЖДА А.С.С., (със снета по-горе самоличност) да заплати разноски по сметка на Митница Югозападна - 140,00 лв. (сто и четирдесет лева) и държавна такса, в полза на бюджета на съдебната власт, в размер на 5 лева, по сметка на Кюстендилски окръжен съд за служебното издаване на изпълнителен лист.

Препис от споразумението да се изпрати на ТД на НАП гр. Кюстендил и ГА „Митници” за сведение и изпълнение.

                          

Прекратява наказателното производство по НОХД №293/2014 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                          2.

 

СЪДЪТ, след одобряване на споразумението, на основание чл. 309 от НПК служебно се занима и мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимата А.С.С., ЕГН:**********, и като взе предвид обстоятелството, че в днешното съдебно заседание одобри споразумение с което на подсъдимата се налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години, изпълнението, на което се отлага с 3 годишен изпитателен срок, намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЯ мярката за неотклонение на подсъдимата А.С.С., ЕГН:**********, взета по досъдебно производство № 2/2014 г. на Митница „Югозападна” „подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                          2.

 

 

Заседанието по делото приключи в 11:05 часа

Протоколът се написа в съдебно заседание

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: