П Р О Т О К О Л Споразумение № 13

 

 

гр.  Кюстендил, 21 октомври 2013 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЯ ГЕОРГИЕВА

       СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: З.Й.  

                               И.М.

 

при участието на секретар: Р.С.

и прокурора: К. БОСАЧКИ

сложи за разглеждане: НОХ Д  № 356/2013 г.

докладвано от: съдия  ГЕОРГИЕВА 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ, М.Н., се явява заедно с адв. Б., упълномощена надлежно, за процесуален представител по настоящото дело, с пълномощно от *** г.

СВИДЕТЕЛИТЕ И., Й., Б. и С. се явяват.

ОСТАНАЛИТЕ свидетели под № **** по указание на съда, не се явяват.

СТРАНИТЕ /ОБЩО/ – Да се даде ход на делото, постигнали сме споразумение.

СЪДЪТ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ОСВОБОДИ свидетелите.

СНЕМА самоличността на подсъдимия:

М.С.Н. – роден на *** г. в гр. К., живущ ***, б., б. гр., *, *, с *** образование, ***, с ЕГН **********.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искане за отвод.

АДВ. БОРИСОВА – Нямам искане за отвод.

СЪДЪТ разяснява останалите права на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯТ – Признавам се за виновен, съгласен съм с обвинението. Получил съм препис от обвинителния акт. Разяснени са ми правата по НПК и различните процедури за приключване на делото. Искам делото да приключи със споразумение, а не с присъда.

АДВ. Б. – Представям Споразумение, в писмена  форма, което сме постигнали с прокурора.

ПРОКУРОРЪТ – Госпожо председател, постигнали сме споразумение,  искам само да направя  корекция относно   стойността на цигарите, става дума за първото деяние на подсъдимия, на *** г.,  като сме допуснали техническа грешка при изчисляване общата стойност на 40 бр. цигари с търговска марка „YORK”,   с единична цена на кутия 7,50 лв., като в обвинителният акт е посочена обща сума на 40 бр. кутии на търговска марка  YORK на стойност 285 лв., а следва да бъде поправена тази сума на 300 лв. От тук следва изменение и на общата сума, на всички иззети марки цигари, която от сумата 1405 лв. става  на 1420 лв.

АДВ. Б. – Съгласна съм, с така предложеното изменение в споразумението.

В споразумението бяхме посочили стойностите на цигарите, според обвинителния акт.

ПОДСЪДИМИЯТ – Подписал съм споразумението, съгласен съм с него. Разбирам последиците от споразумението за мен.  Съгласен съм делото да приключи със споразумение, а не по общия ред с присъда. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ се оттегля на съвещание.

СЪДЪТ констатира, че от доказателствата на  досъдебното производство се установява, че на *** г. обвиняемият е пренесъл единствено 80 бр. кутии цигари, а на ***г. е пренесъл 40 бр. кутии цигари от марка YORK и 10 кутии цигари от марка LD и запитва страните дали ще изменят  споразумението, съобразно доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Правя искане за изменение, като за обвинението за *** г. да останат 80 бр. кутии с марка LD , а останалите 40 бр. кутии цигари с марка „YORK  следва да бъдат посочени като иззети от подсъдимия на *** заедно с 10 бр. кутии марка  LD.

 АДВ. Б. – Съгласна съм с така направеното уточнение от прокуратурата.

ОБВИНЯЕМИЯТ – Да, знам за какво е изменението, разбирам го и съм съгласен.

СЪДЪТ счита, че следва да впише в протокола окончателното споразумение между страните, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ М.С.Н. – роден на *** г. в гр. Кюстендил, ЕГН **********, б., б., живущ ***, с *** образование, ***, ***, ***

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 01.09.2012 г. до 22.03.2013 г. на ГКПП Гюешево, обл. Кюстендилска, е пренесъл през границата на страната ни на влизане от Р Македония акцизни стоки:

-               На *** г. е пренесъл през границата на страната на влизане от Р Македония акцизни стоки – 80 /осемдесет/ броя кутии цигари от търговската марка „LD” с единична цена на кутия 4.00 лв., на обща стойност 320.00 /триста и двадесет/ лева 

-               На *** г. е пренесъл през границата на страната на влизане от Р Македония акцизни стоки – 10 /десет/ броя кутии цигари от търговската марка „LD” с единична цена на кутия 4.00 лв., на обща стойност 40.00 (четиридесет) лв.; и 40 /четиридесет/ броя кутии цигари от търговската марка „YORK” с единична цена на кутия 7.50 лв. на обща стойност 300.00 /триста/ лева;

-               На ***г. е пренесъл през границата на страната на влизане от Р Македония акцизни стоки – 190 /сто и деветдесет/ броя кутии цигари от търговската марка „LD blue” с единична цена на кутия 4.00 лв., на обща стойност 760.00 /седемстотин и шестдесет/ лева,      всичко на обща стойност 1420 /хиляда четиристотин и двадесет/ лева, укрити в управлявания от него лек автомобил марка „***” с рег. № *** и около тялото му, без знанието и разрешението на митниците, като системно се е занимавал с такава дейност, видно от Актове за установяване на митническо нарушение вх. № ***/01.09.2012 г.; разписка № ***01.09.2012 г. – 80 бр. кутии цигари от търговската марка „LD”; Вх. № ***/13.11.2012 г. и разписка № ***/13.11.2012 г. – 40 броя кутии цигари от търговската марка „YORK” и 10 бр. кутии от търговската марка „LD”; Вх. № 239/22.03.2013 г. и разписка № ***/22.03.2013 г. – 1 бр. кутии цигари от търговската марка „LD blue” по описа на Митническо бюро – К. при ТМУ „***”,      престъпление по чл. 242, ал. 1, буква „а” от НК, за което ще изтърпи наказание 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, изпълнението на което се отлага на основание чл. 66 от НК, за срок от 3 / три/ години и ще заплати разноски по делото в размер на 125 лв. по сметка на РДГП ---Кюстендил.

ПОДСЪДИМИЯТ - Разбирам  измененото обвинение. Признавам се за  виновен по него, съгласен съм със споразумението, разбирам последиците му. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

                                                         

 

ПРОКУРОР:                                    ЗАЩИТНИК :

 

         ПОДСЪДИМ:

 

 

 

                   ПОДСЪДИМИЯТ: Доброволно подписах споразумението.

 

СЪДЪТ счита постигнатото споразумение за съобразено със закона и морала, тъй като се касае за престъпление, по отношение на което е допустимо сключването му, съдържа задължителните реквизити за същото, посочени в чл. 381 ал. 5 НПК, липсват причинени имуществени щети от престъплението, наказанието е съобразено с степента на обществена опасност на деянието и дееца и процедурата, по която приключва делото, допускаща определяне на наказанието при усл. на чл. 55 НК и без да са налице многобройни смекчаващи вината  наказателната отговорност обстоятелства или изключителни такива.

С оглед на горното и на осн. чл. 381, ал. 7 НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА       постигнатото споразумение между прокурора и защитника на подсъдимия М.Н., съгласно което ПОДСЪДИМИЯТ М.С.Н. – роден на *** г. в гр. К., ЕГН **********, б., б., живущ ***, с ***, **, **, **

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от *** до *** на ГКПП Гюешево, обл. Кюстендилска, е пренесъл през границата на страната ни на влизане от Р Македония акцизни стоки:

-               На ***г. е пренесъл през границата на страната на влизане от Р Македония акцизни стоки – 80 /осемдесет/ броя кутии цигари от търговската марка „LD” с единична цена на кутия 4.00 лв., на обща стойност 320.00 /триста и двадесет/ лева 

-               На ***г. е пренесъл през границата на страната на влизане от Р Македония акцизни стоки – 10 /десет/ броя кутии цигари от търговската марка „LD” с единична цена на кутия 4.00 лв., на обща стойност 40.00 (четиридесет) лв.; и 40 /четиридесет/ броя кутии цигари от търговската марка „YORK” с единична цена на кутия 7.50 лв. на обща стойност 300.00 /триста/ лева;

-               На ***г. е пренесъл през границата на страната на влизане от Р Македония акцизни стоки – 190 /сто и деветдесет/ броя кутии цигари от търговската марка „LD blue” с единична цена на кутия 4.00 лв., на обща стойност 760.00 /седемстотин и шестдесет/ лева,      всичко на обща стойност 1420 /хиляда четиристотин и двадесет/ лева, укрити в управлявания от него лек автомобил марка „***” с рег. № *** и около тялото му, без знанието и разрешението на митниците, като системно се е занимавал с такава дейност - престъпление по чл. 242, ал. 1, буква „а” от НК, за което ще изтърпи наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което се отлага на основание чл. 66 от НК, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Н., със снета по-горе самоличност, да заплати разноски по делото в размер на 125 лв. (сто двадесет и пет лв.) по сметка на РДГП- Кюстендил.

ОТМЕНЯ марката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на досъдебното производство по отношение на подсъдимия.

На осн. чл. 24, ал. 3 НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не може да се обжалва или протестира.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                       СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в 12.00 ч.

ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                СЪД.СЕКРЕТАР: