П Р О Т О К О Л

гр.Кюстендил, 02.10.2013 година

 

         КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в открито съдебно заседание на втори октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА БРАТАНОВА

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:        К.Г.

                                                Б.Ш.

 

при участието на секретар: В.Б.

и прокурора: НЕВЕНА СТОЕВА

сложи за разглеждане: НОХД №341/2013 год.

докладвано от: съдия БРАТАНОВА

На именното повикване в 10.06 часа се явиха:

 

ЗА КОП  се явява прокурор Невена Стоева.

ПОДСЪДИМИЯТ  К.Х.И. се явява лично.

ЯВЯВА се и пострадалия М.Л.К. заедно с адв.К.С..

ПОСТРАДАЛИЯТ К. – Заявявам, че упълномощавам адв.К.С. устно и желая той да ме представлява по делото.

МЕЖДУВРЕМЕННО се явява адв.М..

Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:

К.Х.И. – 19 г., б.гр., неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********,  с постоянен адрес ***6.

ПОДСЪДИМИЯТ - Получил съм препис от обвинителния акт. Разяснени са ми правата по НПК.

Сне се самоличността на пострадалия, както следва:

М.Л.К. –  г., б.,б.гр., неженен, работещ, с постоянен адрес ***.

Пострадалият се явява заедно с адв.К.С..

ПОДСЪДИМИЯТ – Разяснени са ми правата по НПК. Нямаме молби, искания и отводи към състава на съда.

ПОСТРАДАЛИЯТ - Разяснени са ми правата по НПК. Нямаме молби искания и отводи към състава на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ – Постигнали сме споразумение междувременно с подсъдимия К.И. и с неговия защитник, по силата на което подсъдимият И. се признава за виновен в това, че на 22.07.2012 г около  23 часа в гр.Кюстендил пред администравната сграда на община.Кюстендил до паметника на „Димитър Пешев” и в съучастие като съизвършител с Р.В.Б./непълнолетен/, К.С.К. и М.Г.Н. е отнел чужди движими вещи на обща стойност 242 лева от владението на М. Л.К. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила /нанесъл удари с крака и ръце в тялото на М.К./, като деянието е придружено със средна телесна повреда на М. Л.К., представляваща трайно затруднение на движението на снагата и изразяваща се в счупвания на четири десни ребра,  като по време на деянието е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойствата и значението на същото и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.199, ал.1, т.3, предл.2-ро във вр. с чл.198, ал.1, предл. първо във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.31, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.1 от НК.

За това престъпление предлагаме на подсъдимия К.Х.И. да се наложи наказание  „лишаване от свобода” за срок от две години, което да бъде отложено при условията на чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от три години.

Подсъдимият се задължава да заплати разноските по делото, които съгласно приспадащата му се част възлизат на 32.50 лв.

Имуществените вреди са възстановени като за удостоверяване на същото представям копие от разписка, от която е видно, че на 29.04.2013 г. другият участник в деянието М.М. е превел по сметка на М.К. сумата от 242 лв.

ПОСТРАДАЛИЯТ М.К. – Заявявам, че сумата от 242 лева ми е преведена по сметка и че имуществените ми вреди са възстановени. Заявявам също и че съм съгласен с предложеното от представителя на прокуратурата споразумение.

АДВ.С. – С оглед реда на образуване на делото, предварителната уговорка между прокуратурата и защитника на подсъдимия, с оглед на сключване на споразумението, с оглед на реда по който е насрочено делото, не възразявам да бъде постигнато и одобрено споразумение като заявявам, че на доверителят ми са заплатени сторените имуществени вреди, като за неимуществените вреди ще предявим граждански иск.

АДВ.М. – Съгласен съм с предложеното споразумение. Моля да бъде одобрено.

ПОДСЪДИМИЯТ – Съгласен съм с предложеното споразумение. Заявявам, че го подписвам доброволно. Ясно ми е, че същото има значението и характера на влязла в сила присъда. Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Заявявам, че съм съгласен да заплатя разноските по делото.

 

 

ПРОКУРОР: …………………………

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:………………………….

 

 

 

ПОДСЪДИМ:…………………………

 

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ - Декларирам, че се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:…………………………

 

 

Съдът на основание чл.382, ал.6 НПК вписва текста на споразумението в съдебния протокол в следния смисъл:

ПОДСЪДИМИЯТ  К.Х.И.  - роден на *** ***, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН   в това, че на 22.07.2012 г около  23 часа в гр.Кюстендил пред Администравната сграда на община гр.Кюстендил пред паметника на „Димитър Пешев” и в съизвършител с Р.В.Б. /непълнолетен/, К.С.К. и М.Г.Н. е отнел чужди движими вещи на обща стойност 242 лева от владението на М.Л.К. *** с намерение противозаконно да ги присвои като е употребил за това сила/ нанесъл удар и с крака и ръце в тялото на М.К./, като деянието е придружено със средна телесна повреда на М.Л.К., представляваща трайно затруднение на движението на снагата и изразяваща се в счупвания на четири десни ребра,  като по време на деянието е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойствата и значението на същото и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.199, ал.1, т.3, предл.2-ро във вр. с чл.198, ал.1, предл. първо във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.31, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.1 от НК.

На подсъдимия се предлага да се наложи   наказание  „лишаване от свобода” за срок от две години, което да бъде отложено при условията на чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от три години.

Подсъдимият се задължава да заплати разноските по делото, които съгласно приспадащата му се част възлизат на 32.50 лева.

Имуществените вреди са възстановени.

 

 

 

 

ПРОКУРОР: …………………………

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:………………………….

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След подписване на споразумението съдът като констатира че същото не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато споразумение по силата на което  подсъдимият  К.Х.И.  - роден на *** ***, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН   в това, че на 22.07.2012 г около  23 часа в гр.Кюстендил пред администравната сграда на община Кюстендил до паметника на „Димитър Пешев” и в съизвършител с Р.В.Б. /непълнолетен/, К.С.К. и М.Г.Н. е отнел чужди движими вещи на обща стойност 242 лева от владението на М.Л.К. *** с намерение противозаконно да ги присвои като е употребил за това сила/ нанесъл удар и с крака и ръце в тялото на М.К./, като деянието е придружено със средна телесна повреда на М.Л.К., представляваща трайно затруднение на движението на снагата и изразяваща се в счупвания на четири десни ребра,  като по време на деянието е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойствата и значението на същото и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.3, предл.2-ро във вр. с чл.198, ал.1, предл. първо във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.31, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.1 от НК и във  връзка с чл.36,37 и 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването му с изпитателен срок от три години, считано от влизане на споразумението в сила.

 

ОСЪЖДА подсъдимия К.Х.И. да заплати разноските по делото, които съгласно приспадащата му се част възлизат на 32.50 лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 341/2013 г.

На основание чл.382, ал.10 от НПК съобщава на пострадалия М.Л.К., че може да

предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                   2.

 

След одобряване на споразумението КОС се занима с взетата по отношение на  подсъдимия марка за неотклонение и намери, че на основание чл.309 от НПК същата следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА  взетата по отношение на подсъдимия К.Х.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението   може да се обжалва пред САС по реда на глава ХХІІ от НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                   2.

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО  по делото приключи в 10.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ  се написа в съдебно заседание.

 

                                    

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                         СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: