О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                           

                                              06.08.2018г., гр.Кюстендил

 

 

         Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание, проведено на шести август, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                                                 Председател:Галина Мухитйска

 

                                                                           Членове:Ваня Богоева

                                                                                        Евгения Стамова

 

         След като разгледа, докладваното от съдия Стамова гр.д.№223/2018г.и, за да се произнесе взе предвид:

 

         Делото  е образувано по частна жалба, подадена от „Топлофикация София” ЕАД, вписано в ТР на АВ,ЕИК *********, представлявано от С.Ч.срещу определение на КнРС от 19.04.2018г. по гр.д.№2232/2017г.,  с което е прекратено производството по делото, поради неотстранени нередовности на исковата молба.В жалбата се твърди, че указанията на съда, касаещи възприети от него нередовности на исковата молба, са изпълнени – нередовностите са отстранени.Искането е определението да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за произнасяне по същество.

 

         Обстоятелствата от значение за преценка на правилността на обжалвания съдебен акт са следните:

 

         „Топлофикация – София „ ЕАД, ЕИК **********, представлявано от изпълнителния директор Г.Б.е сезирало съда за произнасяне по иск за сумата от ** лева, от които: ** лева – главница, ** лева – законна лихва за забава за периода от 09.08.2013г. до 20.04.2017г., ** лева – главница, представляваща сума за разпределение на топлинна енергия, за периода 01.03.2014г. до 20.04.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на настоящия иск до окончателното изплащане на сумата.

 

         Искането е основано на твърдения за неплатена сметка, а основанието за възникване на задължението е сключения договор между страните.Ищецът се позовава на текстове от Общите условия, регламентиращи начина на определяне на задълженията и начина на плащането им.Разграничени са суми – представляващи, изравнителна сметка – сума за възстановяване, от която служебно се приспадат просрочените задължения, като се започне от най – старото.Изрично е визиран трети на страните правен субект, като участник в извършваното разпределение на суми.

 

         С разпореждане от 29.04.2017г. съдия от СРС, след като е приел, че исковата молба не отговаря на изискванията на закона е указал на ищеца да отстрани нередовностите, както следва: да посочи основанието за плащане на суми за дялово разпределение и лихва върху тази сума, както и да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на ** лева.Разяснено е, че при неизпълнение на указанията, исковата молба подлежи на връщане.

 

         Препис от разпореждането е връчено на ищеца на 15.05.2017г.

 

         Подадена е в срок молба, в която нередовностите са били отстранени.Впоследствие делото е прекратено и изпратено по подсъдност на КнРС.

 

         С разпореждане от 28.02.2018г., исковата молба отново е оставена без движение, като е указано на ищеца да посочи: фамилното име на ответника, всички фактически обстоятелства, на които основава исковата си претенция – изрично – по какъв начин се е отчитало доставеното количество топлинна енергия в топлоснабдения имот, какво е било конкретното задължение за плащане от ответника на доставена му топлинна енергия за всеки един от месеците от исковия период, вкл. диферинцирано по компонентни – топлинна енергия и дялово разпределние, по какъв начин е формирана цената на услугата, от коя дата е възникнало задължението на ответника  т. е. от коя дата е в забава на месечени вноски.

 

         Подадена е молба в която ищецът е изложил твърдения в отговор на указанията на съда.Съдът е приел, че не са уточнени претенциите за заплащане на мораторна лихва и на друга сума, търсена, като законна лихва  и е дал указания на съда, за отстраняване на нередовностите.

 

         Постъпила е нова молба.В тази молба са уточнени периоди на вземанията различаващи се от посочените в исковата молба.Посочени са норми от Закона за енергетиката и Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация  София „ЕАД, съдържащи описание на праворелавнтни правопораждащи и правопогасяващи за процесните цзадължения.Посочени са претендирани суми: цитирани са и фактури);мораторна лихва върху главницата за дялово разпределние *** лева – главница, стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от м.03.2014г. до м.04.2016г.( *** лева, за периода от 30.04.2014г. до 20.04.2017г.и лихва за забава върху главницата за дялово разпределение в размер на **. за периода от 09.08.2013г. до 20.04.2017г.).

 

         С определение от 19.04.2018г. районният съд е  прекратил производството по делото, след като е счел, че нередовностите не са отстранени.

 

         Определението е правилно.Ясно уточнене от ищеца за размера на месечните му вземания за плащане на топлинна енергия и мораторни лихви липсва, въпреки дадените указания от съда, които са ясни.

 

         Мотивиран от горното, съдът

 

                                               О     П     Р     Е    Д    Е    Л    И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение от з.з., проведено на 19.04.2018г. по гр.д.№2232/2017г. на КнРС, с което производството по делото е прекратено.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                   Председател:

 

 

                                                          Членове: