О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е  Н   И   Е

                                гр.Кюстендил,17.01.2014 година

 

 

                  Кюстендилският окръжен съд,гражданска колегия в закрито съдебно заседание на седемнадесети януари две хиляди и четиринадесета година,в състав

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛИНА МУХТИЙСКА

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:ВАНЯ БОГОЕВА

                                                                    ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

 

като разгледа докладваното от председателя Г.Мухтийска,гр.д.№ 35/2014 г.,за да се произнесе взе предвид следното:

               Производството по делото е при условията на чл.274-278 ГПК/в сила от 1.ІІІ.2008 г./,приложими на осн.чл.279 ГПК и за частните жалби по чл.419,ал.2 ГПК и по чл.420,ал.3 ГПК.

                То е образувано по три частни жалби:1.  с вх. 16611/22.11.2013 г./депозирана с пощенски плик носещ клеймо от 21.11.2013 г.  на длъжника Б.И.Х. ЕГН ********** *** против РАЗПОРЕЖДАНЕТО  от 1.7.2013г. по ЧГД № 1556/2013г., с което Дупнишкият районен съд  на осн.чл.417,т.2 ГПК  и чл.418 ГПК е издал  заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист   на заявителя БАНКА ДСК ЕАД ЕИК/БУЛСТАТ *********с адрес Област София(Столична ) Община ******************тел. *********** с Пълномощник С.С.П. ЕГН ********** – юристконсулт, за сумата от:

-         ** *** *** евро /******************************/ - Главница по  Договор за кредит от 10.06.2008 г.;

-         * *** ** евро /****************************/ - лихва договорна за периода от 20..06.2013 г. до 10.07.2013 г.;

-         * *** ** евро /****************************/ - санкционна лихва за периода от 29.09.2012 г. до 10.07.2013 г.;

-         Законна лихва от датата на подаване на заявлението – 11.07.13 г. до изплащане на вземането,

                   както и сумата от * *** ** лв. /***************************************/ - заплатена държавна такса, както и ******** лв. /*************************** - юристконсултско възнаграждение -  разноски по делото.

                Към искането си за отмяната на разпореждането,което твърди,че е неправилно, и  за отхвърляне на заявлението,  частният въззивник е навел доводи , че представените от кредитора към него документи по чл.417 ГПК не съдържат необходимите реквизити и не са редовни от външна страна.Твърди,че в съдържанието на извлечението от сметката му за кредита липсват няма данни за движението на средствата по нея и за настъпването на предсрочната му изискуемост.Навел е и довод за недължимост на сумите по заявлението, позовавайки се на  писмо изх.№ 94-00-421/21.11.2013 г. , издадено от работодателя му „Балканфарма”-Дупница,че  му удържа от трудовото възнаграждение всеки месец за дължимите суми по договора за кредит.Изтъкнал е,че в разпореждането ДРС е издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за  договорната лихва  * ***** евро с  начална дата – 20. 06.2013 г.  за    периода й ,която е посочена в заявлението ,която се различа от  сочената 20.06.2010 г. в  извлечението от сметка.       

                           2.частна   жалба вх.№ 17 763/11.12.2013 г. на длъжника против частта на ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 06.12.2013 г.постановено по ч.гр.д.№ 1556/2013 г. на ДРС ,с която не е уважена   молбата  му    на осн.чл.420 , ал.2 ГПК за   спиране на принудителното изпълнение по изп.дело № 669/2013 г. на ЧСИ Елица Христова  за целия размер на вземането и над сумата ** *** лева  ,за която  със същото е постановено спиране  до влизането в сила на съдебен акт за установяване   съществуването на парично вземане за тази сума. В обжалваната му част,поради неправилност с чл.418,ал.2 ГПК и необоснованост с  данните за недължимост на вземането в писмо изх.№ 94-00-421/21.11.2013 г. на „Балканфарма”-Дупница,  иска отмяната му от въззивния съд и  спиране на изп.дело № 669/2013 г. на ЧСИ Елица Христова  за  целия размер на вземането.

                     3.частна жалба вх.№ 18379/20.12.2013 г. на заявителя БАНКА ДСК ЕАД ЕИК/БУЛСТАТ *********,депозирана против частта на ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 06.12.2013 г.постановено по ч.гр.д.№ 1556/2013 г. на ДРС ,с която  е уважена   молбата  на длъжника и   на осн.чл.420 , ал.2 ГПК е  спряно  принудителното изпълнение по изп.дело № 669/2013 г. на ЧСИ Елица Христова  за  част от  вземането му по издадената заповед за незабавно изпълнение с разпореждането  в размер на  сумата 15 100 лева до влизането в сила на съдебен акт за установяване   съществуването на паричното му вземане за нея. Кредиторът е навел доводи за неправилност към искането си отмяната на определението,в частта му за спирането на  до влизането в сила на съдебен акт за установяване   съществуването на парично вземане за тази сума.Съображенията му са,че няма законови основания за спирането на изпълнението,както по чл.420,ал.1 ГПК -надлежно обезпечение за кредита по реда на чл.180 и чл.181 ЗЗД,така и  представени към искането на длъжника по чл.420,ал.2 ГПК убедителни писмени доказателства за недължимостта му,каквото не е писмо изх.№ 94-00-421/21.11.2013 г. на „Балканфарма”-Дупница.Твърди,че съдържанието му не отразява обстоятелството,че удръжките от възнаграждението на длъжника са по други  кредитни сметки-4 бр., а процесният е по сметка № 0000000015694414,за който е представил извлечение за движението на средствата по него в  периода от 10.06.2008 г. до 19.12.2013 г.

                           Депозиран е отговор  единствено от  заявителя БАНКА ДСК ЕАД ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 с вх.№ 18480/21.12.2013 г.на частната жалба на длъжника Х. с вх. 16611/22.11.2013   с искане    за потвърждаване  на РАЗПОРЕЖДАНЕТО  от 1.7.2013г. по ЧГД № 1556/2013г Дупнишкият районен съд  , поради  неоснователността й.

                      Кюстендилският окръжен съд, след като разгледа частните   жалби на въззивниците-длъжник   и заявител, предвид доводите им,доказателствата  и закона ,  се произнесе      по следните съображения:

                      Първоинстанционното заповедно производство по гр.д.№ 1556/2013 г. е инициирано  пред Дупнишкия районен съд със заявление вх.№ 10742/11.VІІ.2013г. на”Банка ДСК”ЕАД гр.София, депозирано чрез пълномощника й ю.к.С.С.П.  срещу длъжника  Б.И.Х. ЕГН ********** ***  за издаване на   осн.чл.417,т.2 ГПК  и чл.418 ГПК    заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на  представените към  него извлечение от счетоводните книга за сметка №  0000000015694414 към дата 11.07.2013 г. по сключения между тях договор за ипотечен кредит от 10.06.2008 г. за сумата от:

-         ** *** *** евро /*****************************************/ - Главница по  Договор за кредит от 10.06.2008 г.;

-         * *** *** евро /*** ***********************************/ - лихва договорна за периода от 20. 06.2013 г. до 10.07.2013 г.;

-         * *** ** евро /*****************************************/ - санкционна лихва за периода от 29.09.2012 г. до 10.07.2013 г.;

-         Законна лихва от датата на подаване на заявлението – 11.07.13 г. до изплащане на вземането,

                 С разпореждането си от 11.07.2013 г. ,инкорпорирано в заповедта за изпълнение по ч.гр.д.№ 1556/2013 г.  Дупнишкия районен съд уважил   искането както е заявено и  издал заповед за незабавно изпълнение  и изпълнителен лист в полза  на „Банка ДСК” ЕАД гр.София за тези суми. След образуването  от ЧСИ Елица Христова на изп.дело №№ 669/2013 г. за принудителното им й събиране   и връчване    на 07.11. 2013 г.  на поканата за доброволно изпълнение  в срока по чл.419,ал.1 ГПК с пощенски плик носещ клеймо от 21.11.2013 г.  длъжникът  е депозирал   частна жалба с вх.№  с вх. 16611/22.11.2013 г.   срещу разпореждането за незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист по ч.гр.д.№ 1556/2013 г. на ДРС,възражение по чл.414 ГПК и молба вх.№ 16610/22.11.2013 г. за спиране  от заповедния съд на изпълнението на  заповедта осн.чл.420,ал.2 ГПК, към която е представил писмо изх.№ 94-00-421/21.11.2013 г. на „Балканфарма” . С определението от 06.12.2013 г. по ч.гр.д.№ 1556/2013 г.Дупнишкият районен съд уважил частично тази молба,като спрял принудителното изпълнение по изп.дело № 669/2013 г. на ЧСИ Елица Христова  за  част от  вземането му по издадената заповед за незабавно изпълнение с разпореждането  в размер на  сумата 15 100 лева до влизането в сила на съдебен акт за установяване   съществуването на паричното му вземане за нея.

   Въззивният съд прие,че частната жалба вх.№ 16611/22.11. 2013 г.на длъжника Б.И.Х. ЕГН ********** против РАЗПОРЕЖДАНЕТО  от 1.7.2013г. по ЧГД № 1556/2013г. на ДРС е основателна само в частта му за издадената заповед за незабавно и изпълнение срещу  за  него за сумата * *** *** евро, представляващи договорна лихва за периода от 20. 06.2013 г. до 10.07.2013 г.,по следните съображения:   

                В настоящото производство по чл.419,ал.2 ГПК  проверката от въззивния съд на разпореждането на първоинстанционния ДРС за издаване заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист законодателно е ограничена единствено до редовността от външна страна на представените към заявлението документи- издадени ли са   в правомощията  от длъжностни лица на заявителя и удостоверяват ли подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. В този смисъл   частната жалба по чл.419,ал.1 ГПК против разпореждането на длъжника  по заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителен лист ,издадена от ДРС на осн.чл.418,ал.1 ГПК не може да се основава на възраженията му  за недължимост на вземанията срещу него, а само на липсата на някоя от  комулативно необходимите законови предпоставки по чл.418,ал.2 ГПК.А те са -редовност от външна страна на представените към заявлението документи,на които кредиторът основава паричното си вземане  срещу него и удостоверяване с тях на изискуемостта му.В конкретния случай    кредиторът „Банка ДСК”ЕАД   е представител към заявлението  си извлечение от счетоводните си книги  към дата 11.07.2013 г. за водената сметка №  15694414 по  сключения им Договор за ипотечен кредит с длъжника,за който е представил извлечение за движението на средствата по него в  периода  сключването му 10.06.2008 г. до 19.12.2013 г. и, Договора за ипотечен кредит с приложение № 3 представляващо общите условия на банката за предоставяне на ипотечни кредити на ФЛ,погасителен план и условия за ползуване на преферециален лихвен процент по жилищен или ипотечен кредит по програма”ДСК Уют”.  Извлечението от счетоводните книги е издадено и подписано от длъжностни лица на банката-заявител и представляваща редовно от външна стара изпълнително основание по чл.417,т.2 ГПК с информация за претендираното вземане - данни за длъжника и кредитора, за договора за банков кредит, пораждащ вземането /размера на разрешения и усвоения кредит, крайния срок за погасяване/, за дължимия размер на кредита - главница и лихви, респ. за непогасения остатък от него, за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, чието автоматично настъпване съгласно чл.12 от Договора за кредит      е предвидено  да настъпи в раздел VІІ-Отговорности и санкции,т.20.21 и т.21.1 при  допусната забава на плащанията на главница и /или /лихва над 90 дни. . В извлечението са   посочени  и кои са непогасените    месечни вноски  падежите и размерите им на: 05.07.2010 г.-162,11 евро,на 05.06.2010 г. - *** * евро,  на 05.09.2010 г.-  186,5 евро,на 05.10.2010 г. В този смисъл  е неоснователен доводът на длъжника в частната му жалба против разпореждането на ДРС,че   кредиторът не е  установил настъпилата предсрочна  изискуемост  на  остатъка по кредита от  представените със заявлението си документи. От съвокупната   преценка на въззивния съд на данните в извлечението от счетоводните книги  и на  представените от заявителя договор за банков кредит ,  съгласно уговорената автоматична изискуемост на кредита  в неразделната му част от  Общите условия на банковите кредите на ФЛ,погасителния план и  условия за ползуване на преферециален лихвен процент по жилищен или ипотечен кредит по програма”ДСК Уют се налага извода,че разпореждането на ДРС за издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен  по заявлението е неправилно, само   в частта му за паричното вземане на  сумата в размер на * *** ** евро за договорната лихва в периода от 20.06.2013 г. до 10.2013 г.В извлечението от сметка за  заявеното вземане за  лихва  върху непогасената главница в размер на ** *** *** евро е посочен  период от дата 20.06.2010 г.до 10.07.2013 г., който  е различен-  по-далъг от претендирания със заявлението.След като извлечението от сметка няма удостоверителна стойност за дължимостта на заявената договорна лихва в размер на * *** *** евро   за периода от 20.06.2013 г. до 10.2013 г. заповедният съд е следвало да отхвърли заявлението за нея.Този резултат ще постави окръжният съд,след като го отмени в тази част.В останалите му части разпореждането на ДРС Бе потвърдено с горните съображения.

                      Окръжният съд,счете,че е неоснователна жалба вх.№ 17 763/11.12.2013 г. на длъжника против частта на ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 06.12.2013 г.постановено по ч.гр.д.№ 1556/2013 г. на ДРС ,с която не е уважена   молбата  му    на осн.чл.420 , ал.2 ГПК за   спиране на принудителното изпълнение по изп.дело № 669/2013 г. на ЧСИ Елица Христова  за целия размер на вземането и над сумата ** *** лева  ,за която  със същото е постановено спиране  до влизането в сила на съдебен акт за установяване   съществуването на парично вземане за тази сума. Доводите на длъжника за неправилността му в тази част с чл.418,ал.2 ГПК и необоснованост с  данните за недължимост на вземането в писмо изх.№ 94-00-421/21.11.2013 г. на „Балканфарма”-Дупница,  иска отмяната му от въззивния съд и  спиране на изп.дело № 669/2013 г. на ЧСИ Елица Христова  за  целия размер на вземането не се споделят от окръжния съд.Спирането на осн.чл.420,ал.2 ГПК на изпълнението на заповедта е  резултат от    неправилна  преценка на заповедния съд на  съдържанието на горепосоченото писмо.   То не е убедително писмено доказателство по смисъла на този законов текст .  В него няма данни за извършени плащания от длъжника,предхождащи  заявлението  по чл.417,т.2 ГПК  по процесния договор за кредит  , а  само за    удържани    и   преведени    суми на „Банка ДСК” ЕАД и  е   индивидуализирана единствено  сметката по чужд кредит- на   А.В.Н.,на който  длъжникът е поръчител.С тези съображения определението на ДРС, в частта му за неуважаването молбата по чл.420,ал.2 ГПК на длъжника  бе потвърдено от въззивната инстанция.

                          Гореизложените съображения на окръжния съд  обосновават  изводите му за    основателността на частна жалба вх.№ 18379/20.12.2013 г. на заявителя БАНКА ДСК ЕАД ЕИК/БУЛСТАТ *********  против частта на ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 06.12.2013 г. постановено по ч.гр.д.№ 1556/2013 г. на ДРС ,с която  е уважена   молбата  на длъжника и   на осн.чл.420 , ал.2 ГПК е  спряно  принудителното изпълнение по изп.дело № 669/2013 г. на ЧСИ Елица Христова  за  част от  вземането му по издадената заповед за незабавно изпълнение с разпореждането  в размер на  сумата ****** лева до влизането в сила на съдебен акт за установяване   съществуването на паричното му вземане за нея,което  и в тази част бе отменено .

                        С оглед резултата от въззивното обжалване с отхвърлянето на заявлението за  доворната лихва в размер на сумата  ******* евро въззивният ще отмени частите на разпореждането на ДРС    за присъдените разноски на заявителя за държавна такса над  сумата ****** лева и за юрисконсултското му възнаграждение над сумата **** лева.

 

                     Водим от гореизложените съображения Кюстендилският окръжен съд

 

 

 

               О  П  Р  Е  Д  Е   Л  И:

                                        

                    ОТМЕНЯВА разпореждането от   1.7.2013г. по ЧГД № 1556/2013 г. Дупнишкият районен съд  в частта му за издаване  на  заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата  от 5 954.25 евро,представляващи   договорна лихва за периода от 20. 06.2013 г. до 10. 07.2013 г.   и    ОТХВЪРЛЯ   в тази част заявление вх.№ 10742/11.VІІ. 2013г. на”Банка ДСК”ЕАД гр.София,  срещу длъжника  Б.И.Х. ЕГН ********** *** „************************  за издаване на   осн.чл.417,т.2 ГПК  и чл.418 ГПК  на   заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на    извлечение от счетоводните книга за сметка №  0000000015694414 към дата 11.07.2013 г. по сключения между тях договор за ипотечен кредит от 10.06.2008 г.,като ПОТВЪРЖДАВА  разпореждането в останалите му части за уважаване на заявлението.

                  ОТМЕНЯВА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 06.12.2013 г. по ч.гр.д.№ 1556/2013 г. на ДРС  за   спиране на осн.чл.420, ал.2 ГПК на  изпълнително дело 669   /2013 г. на ЧСИ Елица Христова в частта  за сумата ** *** лева  ,образувано   по издадения    с разпореждането от ДРС заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и  го      ПОТВЪРЖДАВА   в частта му за отказа за спиране на изпълнението над тази сума до пълния размер на вземането.

                  ОТМЕНЯВА разпореждането от   1.7.2013г. по ЧГД № 1556/2013 г. Дупнишкият районен съд , в частта му за присъдените разноските на заявителя, като намаляване тези за държавната такса над сумата **** **лева и за юрисконсултско възнаграждение над ** *** лева.

                   Определението на въззивната инстанция    може да се обжалва пред ВКС на РБ   единствено от заявителя в 1-седмичен срок връчването му и само в часттаму  за отхвърляне  на заявлението му.

                   В останалите му части е окончателно,като необжалваемо.                          

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                             ЧЛЕНОВЕ: