О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И   Е 

                                       гр. Кюстендил, 15.01.2014 г.

 

             Кюстендилският окръжен съд, четвърти състав закрито съдебно заседание на   петнадесети  януари  през две хиляди и четиринадесета  година в състав :

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КОЧОВА

                                      ЧЛЕНОВЕ:           МИЛЕНА БОГДАНОВА                                          

                                                                     АНДРЕЙ НИКОЛОВ

                                                                                                               

                                      

         като разгледа докладваното от съдия Кочова в.ч.гр. дело № 31/2014 г. и за  да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на  чл. 279 във вр. с чл. 274 ГПК.

         Образувано е по частна жалба на Ви Енд Джи Трейд” ООД с адрес гр.София, ул.”Майски ден” № 1, представлявано от Владислав  Веселинов Николов срещу определение от 08.11.2013г. по ч.гр. дело № 1766/2013 г на ДРС, с което е обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 05.08.2013г. Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно и моли съда да го отмени. Твърди, че в указания му от съда срок е предявил установителен иск пред ДРС, като доказателствата за това представя с жалбата- копие от искова молба вх. № 14839/21.10.2013г. по описа на ДРС.

       Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по  чл. 275 ГПК и е допустима.

        Окръжният съд,  като взе предвид твърденията в частната жалба и приложените към делото писмени доказателства, установи следното:

         Ч. гр. дело № 1766/13 г. по описа на ДРС е образувано по заявление на Ви Енд Джи Трейд” ООД за издаване на заповед за изпълнение по  чл. 410 ГПК срещу Д.В.Н.. Издадена е заповед за изпълнение от 05.08.2013г В срока по чл.414 ГПК е постъпило възражение от длъжника. На кредитора е указано да предяви иск за установяване на вземането си реда на  чл. 415 ГПК  в едномесечен срок, както и да представи доказателства за предявяване на иска в посочения срок, като са му указани и последиците от непредставянето на доказателства за предявяване на иск. Разпореждането е редовно връчено на кредитора на 27.09.2013г. В законния срок, изтекъл на 27.10.2013г. по ч. гр. дело № 1766/2013 г. не са били представени доказателства от кредитора за предявен установителен иск срещу длъжника. На 08.11.2013г. съдът е постановил обжалваното определение, с което, на основание  чл. 415 ГПК е обезсилил издадената заповед за изпълнение по  чл. 410 ГПК.

         Съдът намира, че обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено, по следните съображения:

          ГПК е предвидил изрично обезсилване на заповедта за изпълнение в хипотезата на  чл. 415 ГПК - когато заявителят не е представил доказателства, че е предявил иск в посочения срок. Не е достатъчно кредиторът да е предявил иск пред родово и местно компетентния съд, задължение на кредитора, на основание  чл. 415, ал.2 ГПК е да представи доказателства за предявяването на иска пред съда, издал заповедта за изпълнение. В настоящия случай, именно това не е сторено от кредитора. Дори и да се приеме, че в едномесечния срок и съобразно чл. 125 ГПК, той е предявил иска в срок, той не е представил доказателства за това пред заповедния съд. Представеното с  частната жалба  копие  от искова молба до  ДРС  не е доказателство, че кредиторът е предявил установителния иск по чл. 422  ГПК, доколкото липсва отбелязване за внесена държавна такса, както и дали е образувано гражданско дело по редовна искова молба.  Предвид  липсата  на доказателства за предявяването на иска по чл. 422 ГПК заповедният съд е обезсилил заповедта.

         Въззивният съд  счита,  че определението е правилно и в съответствие със разпоредбите на чл. 415, ал.2 ГПК  и съдебната практика. Съгласно Определение № 123 от 27.01.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 736/2009 г., I т. о., ТК /докладчик съдията Тотка Калчева/, постановено по реда на чл. 290 ГПК  доказването на факта на предявяване на иска и спазването на срока е в тежест на молителя. За изпълнение на това задължение, с оглед предотвратяване на евентуалното обезсилване на заповедта за изпълнение, молителят следва да представи пред съда, издал заповедта, доказателства за предявяване на иска и за датата на депозиране на исковата молба. “Представянето" на посочените доказателства по смисъла на чл. 415 ГПК предполага не само изпращане и постъпване в регистратурата на искова молба от заявителя, но и уведомяване на съда - по делото, образувано по заявлението за издаване на заповед за изпълнение, че искът е съдебно предявен. Уведомяването би могло да се осъществи, както изрично със заявление, придружено с копие от исковата молба и данни за депозирането й, така и със съдебно удостоверение, издадено от съда, пред който е образувано исковото производство. Единствено фактът на предявяване на исковата молба в съда, включително и когато е налице съвпадение в институцията /един и същ конкретен районен съд/ по заповедното и по исковото производство, не е достатъчен за доказване, че са спазени изискванията по  чл. 415 ГПК. Съдът не е задължен служебно да извършва проверка дали искова молба, с предмет, съвпадащ със заявлението по  чл. 410 ГПК, е постъпила в съда, както и да събира данни за датата на депозирането й.

           По изложените съображения КОС счита, че постановеното определение за обезсилване на заповед за изпълнение следва да бъде потвърдено.

              Водим от горното,  КОС

 

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

                 ПОТВЪРЖДАВА  определение от 08.11.2013г. по ч. гр. д. № 1766/2013  на ДРС,  с което е обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение по  чл. 410 ГПК от 05.08.2013.  по същото дело.

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание  чл. 274, ал.4 ГПК.

 

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                            2.