ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил, 04.11.2013г.

 

 

 

           Кюстендилски окръжен съд, в закрито съдебно заседание на четвърти ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                          

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ КОЧОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                    МИГЛЕНА КАВАЛОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кавалова в.ч.гр.д. 727 по описа на КОС за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

                    

    

           Производството e  по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

           По жалба на Й.Г.К., ЕГН **********,*** против определение на РС – Дупница от 04.07.2013г., постановено по гр. дело № 1502 по описа на същия съд за 2013г., с което съдът е прекратил производството по делото като недопустимо и върнал жалбата и приложенията към нея на жалбоподателката, е било образувано гр. дело № 553 по описа на КОС за 2013г.

           В жалбата се сочи, че неправилно в атакуваното в настоящото производство определение на РС – Дупница е прието, че доколкото лицето, посочено в молбата не е от кръга лице, изброени в чл. 3 от Закона за защита от домашното насилие т. е не се касае за домашно насилие, поради което производството е прекратено.

           Към жалбата се е съдържало искане за предоставяне на правна помощ, за което искане състав на окръжния съд е счел, че следва да се произнесе Дупнишкият районен съд, тъй като молбата по чл. 95, ал. 1 от ГПК е подадена пред него, докато делото е било висящо пред него – преди да бъде изпратено на въззивната инстанция. По изложените съображения Окръжен съд - Кюстендил е счел, че  производството по делото следва да се прекрати, а делото да се върне на РС - Дупница за произнасяне искането за предоставяне на правна помощ по реда на чл. 94 – 99 ГПК. Поради това с определение от 24.09.2013г., състав на ОС – Кюстендил прекратява производството по в.ч.гр.д. №  553/2013г. по описа на Кюстендилски окръжен съд и връща делото за произнасяне Дупнишкия районен съд по искането за предоставяне на правна помощ, направено от Й.Г.К. по гр. дело № 1502 по описа на Районен съд – Дупница за 2013г., след което делото да бъде върнато на КОС за произнасяне по жалбата.

           С определение от 04.10.2013г., постановено по гр. дело № 1502 по описа на Районен съд – Дупница за 2013г., съдът е оставил без уважение искането на  Й.Г.К. за предоставянето на правна помощ. Съобщението за това определение е връчено на  Й.Г.К. на 09.10.2013г., като същото е влязло в сила 16.10.2013г.

           Кюстендилски окръжен съд въз основа на доказателствата към жалбата, като обсъди доводите на жалбоподателката, намира следното:

           Жалбата срещу определението на РС – Дупница от 04.07.2013г., постановено по гр. дело № 1502 по описа на същия съд за 2013г., с което съдът е прекратил производството по делото като недопустимо и върнал жалбата и приложенията към нея на жалбоподателката, е допустима – подадена е в срок, от лице, разполагащо с процесуална легитимация да обжалва атакуваното в настоящото производство определение и срещу акт, подлежащ на инстанционен пред настоящия съд контрол, доколкото попада в хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.

            Разгледана по същество, настоящият състав на въззивния съд намира същата за неоснователна, по следните съображения:

              В жалбата си пред въззивния съд, както и в молбата си пред първоинстанционния такъв, Й.Г.К. сочи, че лицето, срещу чието поведение търси защита – А.С. чрез забрана същото да идва в село Червен брег и да бъде издадена ограничителна заповед срещу него, е нейн съсед в с. Червен брег. Условие за редовност на молбата за прилагане на мерките по Закона за защита от домашно насилие е и излагането в нея на твърдения за наличието на семейна, родствена или фактическа връзка между пострадалото лице и извършителя, с оглед преценка наличието на активната легитимация на лицето търсещо защита. Законът предвижда широк кръг от лица, които са процесуално правно легитимирани да подадат молба за защита. В чл. 3 са посочени десет групи лица, които могат да се възползват от реда по ЗЗДН, за да получат нужната им закрила, а съдебната практиката доразширява този кръг. Право да търсят защита по този закон имат пострадали, които са намират в определена връзка с извършителите на насилието. Кръгът от субекти, спрямо които може да се реализира защита в съответствие с целите на закона е широк - лица, които се намират или са били в брак, роднини по права и съребрена линия и сватовство, лица във фактическо съпружеско съжителство. В определение № 397 от 29.05.2012 г. по ч.гр.д. № 221/2012 г., Г. К., ІV г.о. на ВКС, постановено по реда на чл. 278, ал. 3, т. 1 от ГПК, е прието, че приравняването на хипотезите по т. 1 и 2 - съпрузи, бивши съпрузи, или лица във фактическо съпружеско съжителство, от една страна, и включването в кръга на лицата по чл. 3 от ЗЗДН на роднините по сватовство, води до извода, че извършеното домашно насилие спрямо възходящ на лице, с което нарушителят е във фактическо съжителство следва да бъде санкционирано по реда на ЗЗДН. Изводът следва основно от съпоставянето на кръга субекти по чл 3 от ЗЗДН с оглед осъществяване целите на закона. В посочения кръг лица обаче не попадат съседите на лицата, търсещи защита по ЗЗДН.

           Изложеното налага извода, че атакуваното в настоящото производство определение е правилно и като такова следва да бъде потвърдено. За жалбоподателката съществува друг ред за защита на правата и законните й интереси, както е посочил и първоинстанционния съд – чрез сезиране органите на МВР и прокуратурата, респ. да претендира защита за нанесени й вреди по реда на чл. 45 и сл. от Закона за задълженията и договорите.

           Така мотивиран, Кюстендилски окръжен съд

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

           ПОТВЪРЖДАВА определение на РС – Дупница от 04.07.2013г., постановено по гр. дело № 1502 по описа на същия съд за 2013г., с което съдът е прекратил производството по делото като недопустимо и върнал жалбата и приложенията към нея на жалбоподателката Й.Г.К., ЕГН **********,***.

 

 

 

           Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му с частна жалба пред Върховен касационен съд на Република България.

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        2.