ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Кюстендил, 23.03.20112г.

 

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и дванадесета  година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР БАМБОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  ВАНЯ БОГОЕВА

                                 МИГЛЕНА КАВАЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кавалова гр.дело  №179  по описа на КОС за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

Образувано е по жалба от М.Е.Д.,*** - длъжник по изп. д. №87/2012г. по описа на частен съдебен изпълнител Е. Х. с район на действие ОС - Кюстендил против одобрени разноски за адвокатски хонорар по изпълнителното дело в размер на 250 (двеста и петдесет) лева от същия частен съдебен изпълнител.

Жалбоподателят твърди, че е получил покана за доброволно изпълнение на 14.02.2012г. по изп. д. 87/2012г., съгласно която е добавена сума за адвокатски хонорар в размер на 250  (двеста и петдесет ) лева. Твърди, че така определения адвокатски хонорар е прекомерно завишен и противоречащ на чл.7, ал. 2, т.1 вр. чл.10, ал. 1, т. 2. Предвид изложеното моли съда да отмени действията на ЧСИ Христова досежно определянето на  адвокатския хонорар. В допълнение към жалбата жалбоподателят Д. моли съда, ако приеме жалбата за основателна да му присъди сторените разноски.

Ответната страна (взискател в изпълнитеното производство) – Ю. Н. А., действащ чрез процесуалния си представител адв. И.Д., е подал писмено възражение срещу жалбата, с което изразява съображения за нейната недопустимост и неоснователност.

Частният съдебен изпълнител Х. в изложените мотиви по обжалваното действие намира жалбата за неоснователна, поради изложените в становището доводи.

 Кюстендилски окръжен съд намира от фактическа страна следното:

М.Е.Д.,*** е длъжник по изп. д. №87/2012г. по описа на частен съдебен изпълнител Е. Х. с район на действие ОС - Кюстендил, което е образувано по изпълнителен лист, издаден от КРС по НЧХД №278/2010г. по описа на същия съд, с който длъжникът е осъден да заплати на Ю. Н. А. – взискател по изп. дело сторените деловодни разноски в размер на 300 (триста) лева..

Видно от разписката за връчване на поканата за доброволно изпълнение (лист 11 от изп. дело) длъжникът е получил същата на 10.02.2012г., в която като задължение по изпълнителното дело е посочена и сумата от 250 (двеста и петдесет) лева – адвокатско възнаграждение. В тази връзка на 20.02.2012г. е депозирана разглежданата жалба.

При така установените обстоятелства Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:

                За да бъде допустима разглежданата в настоящото производство частна жалба, същата следва да бъде подадена срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274 и сл. ГПК в законоустановения за това в чл. 275, ал. 1 ГПК едноседмичен срок, и от лице, притежаващо активна процесуална легитимация да обжалва конкретното атакувано действие на ЧСИ, а именно – постановлението на ЧСИ за разноските. Частната жалба е  подадена е срещу акт, който съгласно чл.435, ал.2, пред. последно ГПК подлежи на обжалване като в тази връзка следва да се приеме, че за длъжника в изпълнителното производство е открита възможността да обжалва постановлението на съдебния изпълнител за разноските, респективно отказа му да се произнесе по искането за намаляването им. Жалбата е подадена от надлежна страна – длъжникът по изпълнително дело №87/2012г. по описа на частен съдебен изпълнител Е. Х. – М.Д.. По отношение на третата предпоставка относно допустимостта на частната жалба – подаването й в едномесечния срок съгласно чл. 275, ал. 1 ГПК, същата се явява просрочена, тъй като видно от разписката за връчване на поканата за доброволно изпълнение (инкорпорирана на гърба на самата покана за доброволно изпълнение - лист 11 от изп. дело) длъжникът е получил същата на 10.02.2012г. лично, удостоверявайки датата и личното получаване на същата чрез саморъчен подпис. С оглед на просрочването на така депозираната частна жалба, същата се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

              По отношение на направеното в  допълнение към жалбата от жалбоподателя Д. искане за   присъждане на сторените разноски, съдът намира, че същото не следва да се разглежда по същество, поради неговата недопустимост с оглед недопустимостта на депозираната частна жалба, поради просрочването й.

              Водим от горното, Кюстендилски окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

              ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима частната жалба от М.Е.Д.,*** против одобрени разноски от частен съдебен изпълнител Е. Х. с район на действие ОС - Кюстендил за адвокатски хонорар по изпълнително дело №87/2012г. по описа на същия ЧСИ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

 

               ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 179/2012г. по описа на ОС-Кюстендил.

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София с частна жалба в едноседмичен  срок от връчването на препис от същото.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:   1.         

                    

                        

                                                                               2.