ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил, 15.03.2012г.

 

 

 

Кюстендилски окръжен съд, в закрито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР БАМБОВ

ЧЛЕНОВЕ:            СОНЯ КОЧОВА

                                    МИГЛЕНА КАВАЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кавалова в.гр.д. 161 по описа на КОС за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

                    

                     Производството e  по реда на чл.435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

                  Образувано е по жалба на трето лице - А.М.С. *** против действия на частен съдебен изпълнител Милена Джоргова с район на действие Окръжен съд - Кюстендил,  изразяващо се в насрочване на опис по изп. д. № 102/2009г. по описа на ЧСИ на недвижим имот: урегулиран поземлен имот X-***, кв.21 по плана на с. Б., обл. Кюстендил с площ от ***кв.м., при съседи: Х., И.О. и блок на АПК, ВЕДНО с построената еднофамилна едноетажна масивна жилищна сграда с площ от 82 кв.м. и селскостопанска постройка.

                 Жалбоподателката твърди, че гореописаният имот е  съсобствен на нея и на длъжника (П.Д.С.) по  изп. д. № 102/2009г. по описа на ЧСИ Милена Джоргова, като цираният имот им става съсобствен, след прекратяване на брака им с Решение 1203/16.02.2002г. по гр. д. 1212/2002г. по  описа на  ДРС. Твърди още, че за насрочения опис на описания недвижим имот за дата 21.02.2012г.  случайно разбрала  на 10.02.2012г., откривайки поканата за принудителното изпълнение между пликовете със сметки за ток и телефон. С оглед на така изложеното моли съдът да отмени насрочения опис на недвижим имот  по изп. д. № 102/2009г. по описа на ЧСИ Милена Джоргова. Иска и спиране на атакуваното изпълнително действие.

                Взискателят по цитираното изпълнително дело Д.М.И. депозира писмени възражения по смисъла на чл. 436, ал. 3 ГПК в установения за това тридневен срок, в което възражение заявява, че намира жалбата за неоснователна и незаконосъобразна. Ето защо моли съда да остави без уважение подадената жалба от  А.М.С..

Не са постъпили писмени обяснения от частния съдебен изпълнител.

           Кюстендилски окръжен съд, въз основа на данните в изпълнителното дело и приложените към жалбата доказателства, намира от фактическа страна следното:

Жалбоподателката в настоящото производство и длъжникът по по изп. д. № 102/2009г. по описа на ЧСИ Милена Джоргова -  П.Д.С. са склучили граждански брак на 21.10.1984г. (Удостоверение за граждански брак 487/21.10.1984г.), който е прекратен с Решение № 1203/16.02.2002г. по гр. д. № 1212/2002г. по  описа на  ДРС. С  нотариален акт № 75, т. III, дело № 1009/1990г. на нотариус М.В. нотариус при Станкедимитровски районен съд на 28.09.1990г. длъжникът по соченото изпълнително дело П.Д.С. е признат за собственик на цитирания недвижимия имот, за когото е нсрочен описа - предмет на жалбата.

Изпълнително дело № 102/2009г. по описа на ЧСИ Милена Джоргова с район на действие ОС-Кюстендил е било образувано по молба на Д.М.И.  въз основа на издаден изпълнителен лист по присъда № 40/27.11.2003г. по НОХД № 541/2002г., по описа на КОС, изменена с Решение № 562/11.07.2006г. на ВКС, влязло в сила на 11.07.2006. и е наложена възбрана на процесния имот, видно от разпореждане на съдия по вписванията към службата по вписванията – гр. Дупница.

             Взискателят по изпълнителното дело е уведомен чрез изпратеното му писмо с изх. № 00497/25.01.2012г. от ЧСИ за нсрочен опис на възбранения по изпълнителното дело недвижим имот за датата 21.02.2012г. Жалбоподателката в настоящото производство А.М.С. е уведомена за датата за насрочения опис в качеството и на съсобственик на възбранения имот видно от писмо с изх. № 00814/15.02.2012г. от ЧСИ.

           Описът на процесния омот е пренасрочен от ЧСИ за 15.03.2012г. – съгласно писмо с изх. № 00913/20.02.2012г. от ЧСИ до взискателя по изпълнителното дело, получено от майката на взискателя на 01.03.2012г. и писмо с изх. № 00912/20.02.2012г. от ЧСИ, получено лично от жалбоподателката А.М.С. на 01.03.2012г.

            При така установената фактическа обстановка, Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:

Приложими към настоящия спор са разпоредбите на чл.435, ал.4 ГПК и чл.56, ал.3 ГПК. Съгласно чл. 435, ал. 4 ГПК „трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната”.

Съгласно чл. 56, ал. 3 ГПК „призоваването се извършва най-късно една седмица преди заседанието. Това правило не се прилага в изпълнителния процес.”

Жалбата на А.М.С. с правно основание чл. 435, ал. 4 за да бъде допустима, следва да отговаря на предвидените в закона предпоставки за това, а именно да е депозирана от трето за изпълнителното дело лице, да се обжалва действие на съдебния изпълнител, когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице, да бъде подадена в установения от закона срок. С оглед на това, настоящият съдебен състав намира следното:

 Жалбата е подадена в срока, установен от закона. Жалбоподателката е трето за   изпълнителното дело лице – видно от представените по изпълнителното дело и приложените към жалбата доказателствата. Страни по изпълнителното дело са Д.М.И. и П.Д.С..

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност в настоящото производство са действията на ЧСИ Милена Джоргова по изп.д. 102/2009г., изразяващи се в насрочване на опис на възбранения по ипълнителното дело недвижим имот. Оплакванията на жалбоподателката са досежно времето на уведомяването й за  насрочване на описа. Съгласно новия ГПК, в сила от 01.03.2008г. на обжалване пред окръжния съд подлежат лимитативно нормативно посочените в ГПК действия на съдебните изпълнители. Насрочването на описа като междинно действие, подготвящо изнасянето на възбранения имот на публична продан не е от кръга действия на съдебния изпълнител, които могат да се обжалват пред съда от трети лица. Жалбоподателката твърди, че владее процесния имот към момента на налагане на възбраната и би имала правен интерес да обжалва действия на съдебния изпълнител, насочени върху възбранения имот. Атакуваното действие на ЧСИ Джоргова по насрочване на описа в частта за времето, в което е уведомена  жалбоподателката С. обаче не е от подлежащите на съдебен контрол действия на съдебния изпълнител по реда на чл. 435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

От друга страна  с оглед разпоредбата на нормата на чл. 56, ал. 3 ГПК, съгласно която призоваването на страна следва да се осъществи най-късно една седмица преди заседанието, което правило обаче не се прилага в изпълнителния процес, на съдебния изпълнител не  е вменено от закона задължение да призовава страните за извършваното изпълнително действие най – малко седмица преди датата на насроченото изпълнително действие. Същото се отнася и за жалбоподателката по делото, явяваща се трето лице за процеса и същеврвменно съсобственик на недвижимия имот на длъжника по изпълнителното дело П.Д.С., върху който имот е насочено изпълнението. Още повече, че ЧСИ е пренасрочил описа на недвижимия имот, за  датата 15.03.2012г., за която  към момента на образуване на гр. дело № 161/2012г. по описа на КОС жалбоподателката е уведомена лично на 01.03.2012г. В този смисъл жалбата се явавя безпредметна. по отношение на обжалваното действие насрочване на опис не недвижим имот досежно датата на уведомяване на жалбоподателката за датата на описа.

По изложените съображения КОС намира, че така депозираната жалба срещу действие насрочване на опис на ЧСИ Милена Джоргова от А.М.С. е недопустима.

Мотивиран от горното и на основание чл. 435, ал.4 ГПК Кюстендилски окръжен съд:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.С. с ЕГН  **********,*** против действия на частен съдебен изпълнител Милена Джоргова с район на действие Окръжен съд - Кюстендил,  изразяващи се в опис по изп. д. № 102/2009г. по описа на ЧСИ на недвижим имот: урегулиран поземлен имот X-***, кв.21 по плана на с. Б., обл. Кюстендил с площ от 756 кв.м., при съседи: Х., И.О. и блок на АПК, ВЕДНО с построената еднофамилна едноетажна масивна жилищна сграда с площ от 82 кв.м. и селскостопанска пострoйка, както и искането за спиране на насрочения опис.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 161/2012г. по описа на ОС-Кюстендил.

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София с частна жалба в едноседмичен  срок от връчването на препис.

 

Преписи от определението да се връчат на А.М.С., Д.М.И. и П.Д.С.  .

 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                              2.