О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Кюстендил, 29.03.2012 г.

 

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на двадесет и девети март

през двехиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Мухтийска

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: Ваня Богоева

                                                                                                 Евгения Стамова

 

като разгледа докладваното от съдия Ваня Богоева гр. д. № 140

по описа за 2012 г. на КОС и, за да се произнесе взе предвид :

 

             

Производството е по реда на чл. 122 от ГПК.

С определение от № 548 / 24.12.2012 г. на Кюстендилския районен съд, постановено по гр. д. № 433 / 2012 г. е повдигната препирня за подсъдност за определяне на компетентния съд съобразно правилата за местна подсъдност по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, подадено от „В и К” ООД – в ликвидация със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 15 против К.С.Р., като делото е изпратено на настоящата инстанция за определяне на местно компетентен съд, който да разгледа заявлението.

Установява се, че производството по делото е образувано първоначално пред Дупнишки районен съд, който  е уважил заявлението, издавайки исканата заповед. Впоследствие, предвид невъзможността за лично връчване на посочения в заявлението адрес и предвид посочените  данни в съобщението за постоянен адрес в гр. Кюстендил,  съдът е изискал справка за адресната регистрация на длъжника и от представената по делото такава се установява, че постоянният адрес на К.С.Р. ***. Поради това Дупнишкият районен съд е постановил определение от 03.02.2012 г. по гр.дело 3946 / 2011 г., с което издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 05.12.2011 г. / неправилно посочена дата 18.100.2010 г./ е обезсилена, а производството по делото е прекратено и същото е изпратено на Кюстендилския районен съд по подсъдност. Същият е повдигнал настоящия спор за подсъдност, считайки, че не е местно компетентен да го разгледа.

                Кюстендилският окръжен съд  намира от правна страна следното:

Действително, правилото за определяне на местната подсъдност в заповедното производство е регламентирано в изричната разпоредба на  чл. 411, ал. 1 от ГПК /ред. ДВ бр. 42 / 2009 г./. Тя постановява, че заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или седалището на длъжника, независимо от основанието, въз основа на което се иска издаване на заповед за изпълнение. Местната подсъдност при заповедното производство представлява подсъдност в особено производство, което изключва приложението на общата подсъдност и не може да бъде дерогирана посредством прилагане на общите правила.

Заповедният съд обаче извършва  преценката си относно наличие на местна компетентност да разгледа заявлението единствено по съдържащите се в заявлението данни.

                Дупнишкият районен съд е сезиран надлежно със заявление, съдържащо твърдения относно данните за длъжника, обуславящи местна подсъдност. Последваща проверка на тези данни е предприета въз основа на общите правила за осигуряване на редовно връчване на заповедта. В този случай, събраните доказателства за друг постоянен адрес не могат да се съобразяват след постановяването на съдебният акт и то по начин, който с обратна сила да заличи наличното произнасяне, тъй като целта на събирането на удостоверение за постоянен и настоящ адрес на длъжника се изчерпва само с преценката за редовност на връчването, като в случая е следвало съобщението с приложената заповед да бъдат изпратени на длъжника на постоянния му адрес в гр. Кюстендил.. Вместо да продължи процедурата по връчване на издадената вече заповед за изпълнение на длъжника, Дупнишкият районен съд е обезсилил акта си, което е недопустимо. Следва да се отбележи в тази връзка, че в заповедното производство заповедта за изпълнение е актът по същество, с който се произнася съда по искането и съдът не може сам да го отменя или изменя. извън изрично посочените в закона случаи /чл. 415, ал. 2  от ГПК; респ.чл. 423, ал.3 от ГПК/ респективно когато са налице  обстоятелства, релевантни по отношение допустимостта на образуваното заповедно производство - например когато заявлението е подадено срещу починало лице или прекратено юридическо лице.

                Повторна преценка за местна подсъдност, последваща издаването на заповедта за изпълнение, която да доведе до обезсилване на издадената заповед, е изключена, тъй като местната подсъдност няма отношение към допустимостта на образуваното заповедно производство и постановения невлязъл в сила съдебен акт. Няма пречка правилата за местна подсъдност да бъдат спазени впоследствие при евентуално образуване на исково производство.

                По изложените съображения, КОС счита, че производството следва да продължи пред първоначално сезирания съд и делото следва да се изпрати на Дупнишкия  районен съд по компетентност.

                Воден от горното КОС

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

                КОМПЕТЕНТЕН да разгледа подаденото от„В и К” ООД – в ликвидация със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 15  заявление вх. №  17732 / 28.11.2011 г. за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против  длъжника К.С.Р. с посочен в заявлението постоянен адрес с. К.,  Община Кочериново е  ДУПНИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД.

                ИЗПРАЩА делото на ДРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

                ПРЕПИС от определението да се изпрати на Кюстендилския районен съд.

                Настоящото определение не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                             

 ЧЛЕНОВЕ: