О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

гр. Кюстендил, 16.03.2012 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на шестнадесети март

през                                                  

двехиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Мухтийска

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: Ваня Богоева

                                                                                        Евгения Стамова

 

като разгледа докладваното от съдия Ваня Богоева                   гр. д. № 100

по описа за  2012 г. на КОС и, за да се произнесе взе предвид :

 

            Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

„Хисарлъка” ЕООД със седалище и  адрес на управление гр. Кюстендил, ж. к. „Бузлуджа”, бл. 96, вх.”в”, ет. 6, ап. 70 е обжалвал извършените по изп. д .№ 20117420401028 / 2011 г. по описа на частен съдебен изпълнител В.Ал. с район на действие КОС и изразяващи се в наложен запор върху лек автомобил „ АУДИ КУ 7 ” с рег. № КН 11 11 АР.  В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на извършените действия от ЧСИ, тъй като неправилно изпълнението е насочено върху вещ, която не е собственост на длъжника, а на трето лице – ТД. Иска отмяна на посоченото изпълнително действие.

Ответната страна по жалбата взискател в изпълнителното производство „ КИС – К” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски” № 37 е подало писмено възражение, в което изразява становище за неоснователност на жалбата и иска същата да бъде отхвърлена.

От ЧСИ е изпратено становище за недопустимост на жалбата, поради това, че соченото изпълнително действие не попада в изпълнителните действия визирани в чл. 435 от ГПК, които могат да бъдат предмет на обжалване, както и становище за неоснователност на жалбата..

КОС след преценка становището на страните, материалите по делото,приема жалбата за недопустима, поради което я оставя без разглеждане и прекратява производството поделото. Съображенията затова са следните:

Обжалват се действия, извършени по изп. д .№ 20117420401028 / 2011 г. по описа на частен съдебен изпълнител В.Ал. с район на действие КОС и изразяващи се в наложен запор върху лек автомобил „АУДИ КУ 7 ” с рег. № КН 11 11 АР.

Изпълнителното дело е било образувано по молба на взискателя „ КИС – К” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски” № 37 срещу „Хисарлъка” ЕООД със седалище и  адрес на управление гр. Кюстендил, ж. к. „Бузлуджа”, бл. 96, вх.”в”,ет. 6, ап. 70. С молбата е поискано налагане на запор върху движима вещ - лек автомобил „АУДИ КУ 7 ” с рег. № КН 11 11 АР.

По посоченото изпълнително дело до длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, в съдържанието на която ЧСИ е посочил, че бил наложен запор върху горепосочения лек автомобил.

            За разлика от отменения ГПК, разпоредбата на чл.435, ал.2 от действащия ГПК ограничава кръга на действията по изпълнението, които длъжникът може да обжалва, до изрично изброени действия  - постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което се смята от длъжника за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Посоченото от жалбоподателя – длъжник в изпълнителното производство,  действие – наложен запор върху движима вещ не може да бъде отнесено към нито едно от изброените в чл.435, ал.2 ГПК обжалваеми от длъжника действия. С други думи налагането на запор върху движима вещ в изпълнителното производство не е сред действията на съдебния изпълнител, за които се предвижда възможност да бъдат обжалвани.

           Предвид изложеното жалбата се явява недопустима предвид горепосочената процесуална норма, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото бъде прекратено.

           Водим от горното, КОС

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима подадената жалба от „Хисарлъка” ЕООД със седалище и  адрес на управление гр. Кюстендил, ж. к. „Бузлуджа”, бл. 96, вх.”в”,ет. 6, ап. 70 против извършените действия по изп. д .№ 20117420401028 / 2011 г. по описа на частен съдебен изпълнител В.Ал. с район на действие КОС, изразяващи се в наложен запор върху лек автомобил „АУДИ КУ 7 ” с рег. № КН 11 11 АР.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д.  № 100 / 2012 г. на КОС.

Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от връчването му.

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: