О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

                                  гр.Кюстендил,09.03.2012год.

          

 

Кюстендилският окръжен съд,гражданска колегия,в закрито съдебно заседание на девети март  две хиляди и дванадесета година,в състав:

 

                                                         Председател:Росица Савова

                                                                          Членове:Ваня Богоева

                                                                                             Татяна Костадинова

 

като разгледа докладваното от съдия Савова  ч.гр.дело №98 по описа за 2012г.на Кюстендилския окръжен съд,приема за установено следното:

 

           Производството е по реда на чл. 278, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 95, ал. 5 ГПК        

М.Ц.П. ***, обжалва Определение №288 от 30.01.2012 година ,постановено от Кюстендилския  районен съд по гр. дело № 4189/2011г., с което се отказва предоставяне на правна помощ на П. по посоченото гр.дело на КРС.Иска се обжалваното определение на КРС да бъде отменено, като се поддържа наличието на предпоставки за предоставяне на правна помощ по отношение на жалбоподателката предвид приложените доказателства.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК-тъй като съобщението е връчено на 06.02.2012г.,а жалбата е депозирана на 08.02.2012г.,същата е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгл.чл.95,ал.5-ГПК , а разгледана по същество е основателна поради следното:

Първоинстанционният съд е приел с  атакуваното определение, че не са налице основанията за предоставяне на правна помощ, тъй като М.П. не е представила декларация за имущественото си състояние и не е уточнила в каква връзка иска предоставянето на правна помощ по делото;респ.представеното удостоверение за декларирани данни от ********* не е равнозначно на декларация за имуществено състояние,от представените с молбата документи не може да се направи категоричен извод, че П. не разполага с достатъчно средства за заплащане на адвокатско възнаграждение,а също така и на основание чл. 24, т. 1 от ЗПП предоставянето й не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла, предвид на това,че производството по делото е прекратено поради неотстраняване в указания от съда срок на нередовностите на исковата молба.

Окръжният съд счита,че относимите обстоятелства в случая са следните:

            Частният жалбоподател П. подала молба за предоставяне на правна помощ на 20.01.2012г., след като е постановено определение за прекратяване на производството  от 16.01.2012г.,връчено на тази страна на 18.01.2012г.,като към молбата са приложени разпореждания на РУ”СО”-Кюстендил,от които се установява,че за период до 28.03.2012г.се изплаща парично обезщетение за безработица на М.П. в размер на 8,84лв.дневно,а от служебна бележка на Агенция по заетостта е видно,че П. е регистрирана като безработно лице,търсещо работа.Приложено е и удостоверение от *********,Дирекция „Местни приходи”,че няма декларирано движимо и недвижимо имущество на името на жалбоподателката,а удостоверение №124/18.01.2012г.на Община-Кюстендил касае семейното й положение,при което е видно,че същата е неомъжена и няма низходящи.Съдът й е указал да представи декларация за имуществено състояние и уточни в каква връзка иска предоставяне на правна помощ,при което П. е депозирала копие от удостоверение за декларирани данни от *********,Дирекция „Местни приходи”.

            С оглед горното,въззивният съд намира от правна страна следното:

            Законът определя, че правна помощ по граждански дела се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. При тази своя преценка съдът взема предвид редица обстоятелства, между които и доходите на лицето или семейството и имущественото състояние -  чл. 23, ал. 4, т. 1 и т.2- ЗПП. Очевидно е,че поради липса на правни знания у лицето е създадена неяснота досежно разликата между личното деклариране на обстоятелствата относно имущественото състояние и удостоверяване на тези обстоятелства от съответния орган-в случая – Дирекция”Местни приходи”.Въпреки това , съдът намира,че  предоставените данни за личните доходи на молителя  и съдържащите се такива за липса на декларирано имущество са достатъчни да се обоснове извод,че ,лицето няма нужните доходи и имущество,което да му позволи на този етап заплащането на адвокатско възнаграждение и същевременно в депозираната молба се съдържа изявление относно знание на претендиращото лице,че следва да уведоми съда за настъпване на промяна в горните обстоятелства,както и последиците , касаещи предоставянето на правната помощ.Необходимо е  да се посочи и ,че първоинстанционният съд е имал възможност за изясняване на обстоятелствата досежно имущественото  състояние на молителката,ако е счел това за необходимо,като  изслуша страната при усл.на чл.95,ал.4 от ГПК.

            Посочените обстоятелства налагат извода, че М.П.  не разполага със средства за заплащане на адвокатско възнаграждение за процесуалното й представителство по делото и след като желае такова, следва да й се предостави правна помощ. В случая, интересите на правосъдието изискват това, тъй като  не се установи да са налице изключенията по чл. 24 ГПК, които обстоятелства преценява съдът, когато страната иска правна помощ, за да извърши някое процесуално действие ,още повече,че молбата е депозирана в срока за въззивно обжалване на определение за прекратяване на производство по предявен иск за неизплатени трудови възнаграждения ,при което е необходимо и съобразяване с разпоредбата на чл.259,ал.2 от ГПК – т.е.прекратяването на производството не изключва,а напротив , обосновава наличието на интерес за предоставяне на правна помощ .

            Водим от горните съображения и на осн. чл. 278 ГПК, Кюстендилският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ  Определение №288 от 30.01.2012 година ,постановено по гр. дело № 4189/2011г.на   Кюстендилския  районен съд ,и вместо това постанови:

            На осн. чл. 23, ал. 4 ГПК, предоставя правна помощ на М.Ц.П., с ЕГН ********** и адрес:***/2011г. по описа на Кюстендилския районен съд под формата на процесуално представителство по делото.

            ВРЪЩА делото на КРС за изпълнение на определението.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на КОС не подлежи на обжалване

 

                                                                            Председател:

                                                                                  Членове:1.

                                                                                                 2.