О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Кюстендил, 08.03.2012 г.

 

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на осми март

през двехиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Галина Мухтийска

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: Соня Кочова

                                                                                                     Ваня Богоева

 

като разгледа докладваното от съдия Ваня Богоева                         гр. д. №  84

по описа за 2012 г. на КОС  и, за да се произнесе взе предвид :

 

            Постъпило е възражение от И.М.Н. *** подадено по реда на чл. 423 от ГПК против Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 1338 / 21.07.2011 г., издадена по ч. гр. д. № 2016 / 2011 г. на Кюстендилския районен съд. Със същата е разпоредено длъжникът И.М.Н. да заплати на  кредитора „В и К” ООД – в ликвидация със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 15 сумите: ***  ** лева главница, мораторна лихва в размер на *** ** лева за периода от 18.09.2002 г. до 11.07.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 14.07.2011 г. до окончателното й заплащане, както и разноски по водене на делото в размер на ** лева. Като основание се сочи липсата на надлежно връчване на заповедта, като узнаването е станало при връчване на поканата за доброволно изпълнение по изп. д. №  20117420400933 / 2011 г. на ЧСИ Валентина Александрова на 20.01.2012 г.

            При преценка основателността на възражението, съдът приема следното:

            Длъжникът твърди, че съобщението  с приложената към него заповед за изпълнение на парично задължение е връчено ненадлежно, тъй като не са били налице основания за приложение разпоредбата на чл. 47 от ГПК, както и че, неправилно е посочен адрес гр. ******, ул. „*****” № ** а, на който да му бъдат връчвани съдебни книжа, тъй като от 8 години не живее  в гр. **********.  Настоящият му адрес е този посочен във възражението с. *********й, ул.”********” № **, Община ********. Съдът констатира, че до длъжника е изпратено съобщение за връчване на заповедта за изпълнение на адрес гр. *********, ул. „*******” № **. Съобщението и заповедта за изпълнение са върнати в цялост с изрично отбелязване, че И.М.Н. ***, като данните са посочени от съседи/ не е посочено конкретно от кого/ . Заявителят е представил удостоверение за постоянен и настоящ адрес, в което е посочен гр. ********, ул. „*********” № **.

            Видно от приложената адресна карта за настоящ адрес подадена на 18.01.2011 г. соченият като длъжник И.М.Н. е заявил промяна на настоящ адрес – от адреса в гр. ******* на адреса в с. *********, Община **********. Представени са и други документи сочещи, че същият заедно със семейството си е пребивавал на територията на посоченото населено място и преди посочената дата.

            До И.М.Н. е изпратена покана за доброволно изпълнение  от 12.01.2012 г. по   изп. д. №   г. на ЧСИ Валентина Александрова на постоянния му и настоящ адрес.Възражението е подадено на 07.02.2012 г.

            При горната фактическа обстановка, КОС намира за основателно направеното възражение, което е такова по чл. 423, ал.1, т. 1 от ГПК. Същото е подадено в законоустановения едномесечен срок – с оглед датата на изготвяне на поканата за доброволно изпълнение  12.01.2012 г. и депозиране на възражението на 07.02.2012 г. в съда. Приложеното по ч. гр. д. № 2016 / 2011 г. уведомление сочи на ненадлежно приложена процедура по чл. 47 от ГПК. В изпратеното до длъжника на адреса в гр. ************* съобщение са отразени данни, които сочат местопребиваване на същия в друго населено място. Очевидно съобщението е изпратено на адрес, на който И.М.Н. не пребивава, респективно не е неговия постоянен или настоящ адрес. Неправилно от заявителя е било представено удостоверение рег. № 1775 / 05.10.2011 г. издадено от МВР, Група „Български документи за самоличност” гр. Кюстендил съдържаща очевидно несъобразени с извършената промяна данни за настоящия адрес на длъжника. Въпреки това КРС е взел предвид същото и като е приел, че няма промяна в адресната регистрация на длъжника е приложен чл. 47 от ГПК.

            Не е съобразено това, че в ЗГР е предвидена точна и ясна процедура за адресна регистрация на българските граждани и такава относно промяна на същата. Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗГР / в редакцията й към момента на подаване на адресната карта/  адресната регистрация се извършва от общините и кметствата при заявяване от лицето, а промяната в настоящия адрес се отразява в Национална база данни "Население" по реда на чл. 99, ал. 2 от ЗГР. Предвид това недоумение буди защо данните са изисквани от ОД на МВР гр.Кюстендил.

           В случая няколко месеца преди да бъде подадено заявлението по чл. 410 от ГПК длъжникът е заявил по предвидения в чл. 99 от ЗГР ред промяна на настоящ адрес и такава е била извършена. Ако е била извършена надлежна справка би бил установен точният настоящ адрес на длъжника, както и да му бъде връчено съобщение за издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК.

            Предвид изложеното следва да се приеме, че заповедта за изпълнение не е била връчена надлежно на длъжника. Ето защо КОС счита, че следва да се приеме възражението срещу същата, което има за правна последица и възстановяване на правното положение от момента преди влизане в сила на заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК.

             На основание чл. 423, ал. 3 от ГПК издадената заповед по чл. 420 от ГПК се спира.

            Водим от горното, КОС

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И  :

 

            ПРИЕМА ВЪЗРАЖЕНИЕТО по чл. 423, ал. 1, т.1 от ГПК, направено от И.М.Н. *** против Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 1338 / 21.07.2011 г., издадена по ч. гр. д. № 2016 / 2011 г. на Кюстендилския районен съд, с която е разпоредено длъжникът И.М.Н. *** да заплати на  кредитора „В и К” ООД – в ликвидация със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 15 сумите: *** ** лева главница, мораторна лихва в размер на *** ** лева за периода от 18.09.2002 г. до 11.07.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 14.07.2011 г. до окончателното й заплащане, както и разноски по водене на делото в размер на ** лева

            На основание чл. 423, ал. 3 от ГПК изпълнението Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК№ 1338 / 21.07.2011 г., издадена по ч. гр. д. № 2016 / 2011 г. на Кюстендилския районен съд се спира.

           

                                                         

                                                                    - 2 -

           Връща делото на КРС за разглеждане с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: