П Р О Т О К О Л

 

гр. Кюстендил, 20.03.2012 г.

 

Кюстендилският окръжен съд в открито съдебно заседание на двадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

 

Г. МУХТИЙСКА

ВАНЯ БОГОЕВА

ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

при участието на секретар:

Г.К.

и прокурора:

 

сложи за разглеждане

В.ч.гр.д. № 49/2012 г.

докладвано от съдия:

Евгения Стамова

На именното повикване в 09:38 часа се явиха:

Жалбоподателят Е.О.Н. не се явява, като същият е несвоевременно призован за днешното съдебно заседание, т. к. от отразената, във върнатия отрязък от призовката, дата на връчване на същата, се установява, че към настоящия момент не е изтекъл следващият се от закона едноседмичен срок.

Ответникът П.С.П., уведомен от по-рано не се явява.

Вместо него се явява адв. В.П., упълномощена от по-рано.

Свидетелят Г.Й.Г. не се явява.

Постъпила е молба от Е.Н., в която е изразено становище и искане за уважаване на искането му и отмяна на разпореждането, като не е ясно за какво разпореждане става въпрос.

Съдът констатира същевременно, че с определение от 20.01.2012 г., препис, от което е връчено на молителя Н. на 30.01.2012 г., същия е уведомен, че следва да внесе по сметка на КОС държавна такса в размер на 25 лв. във връзка с подаденото възражение, както и да представи вносната бележка по делото, като при непредставянето на такава производството ще бъде прекратено. Към настоящия момент не е внесена следващата се държавна такса.

АДВ. П.: Предвид констатирания от Вас факт, считам, че следва да прекратите производството по делото. Безспорно е, че жалбоподателя не си е привел възражението в съответствие с указанията, дадени от Вас, а именно – същият не е внесъл следващата се държавна такса за това.

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даван, а производството следва да бъде прекратено, въпреки, че е насрочил възражението за разглеждане в открито съдебно заседание, с надлежно връчено на 30.01.2012 г. съобщение, доколкото във върнатия отрязък от призовката е отбелязано, че същата е получена лично, посочени са имената на връчителя, налице са подписи за получател и връчител, на молителя е указано, че следва да внесе необходимата държавна такса, във връзка с подаденото възражение, предупреден е, че при непредставянето на документ за внесена такава производството ще бъде прекратено.

С оглед на горното, доколкото към настоящия момент не е внесена необходимата държавна такса

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по делото като определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответника по молбата от днес.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

                                                                       2.

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в 09:48 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР: