О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Кюстендил,15.03.2012 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на петнадесети март  през  две хиляди и дванадесета  година, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Галина Мухтийска

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:Ваня Богоева

                                                                                                               Евгения Стамова                       

След като разгледа докладваното от съдия  Ев.Стамова гр. д. №32 по описа за 2012 г. на КОС и, за да се произнесе взе предвид:

 

            Делото е образувано по въззивна жалба подадена от С.В.Д.,ЕГН ********** *** срещу решение на Кюстендилския районен съд от 21.11.20111г. по гр.д.№1117/2011г.

 

Жалбата, като допустима е насрочена за разглеждане в о.с.з.

 

След проведеното на 16.02.2012г. съдебно заседание, при което ход на делото не е даден, на 22.02.2012г. е постъпила молба с вх.№980/22.02.2012г.  от жалбоподателя Д. с която заявява,че се отказва от предявения иск, и моли за постановяване на определение с което обжалваното  решение да бъде обезсилено.

 

КОС, в настоящия си съдебен състав, като разгледа подадената молба с вх.№980/22.02.2012г., намира, че същата е основателна и следва да бъде уважена.Съображения:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК, ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право, при всяко положение на делото. В случая е налице упражнено право на отказ от спорното право от страна на ищеца във въззивното производство.Упражнявайки правото си на отказ от иска, жалбоподателят на практика десезира съда от разглеждането на повдигнатия с исковата молба правен спор, поради което осъществяването на други процесуални действия от съда респ.производството по делото е недопустимо.Съдът отчита и обстоятелството, че  заявлението за отказ от иска не може да бъде оттеглено.Доколкото, направеният отказ касае цялото спорно право, то обжалваното решение следва да бъде обезсилено изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл.233 ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОБЕЗСИЛВА, постановеното от Кюстендилския районен съд на 21.11.20111г. по гр.д.№1117/2011г. решение и ПРЕКРАТЯВА производството по предявеният от С.В.Д.,ЕГН ********** *** срещу С.И.Т. и В.С.И.,*** иск с правно основание чл.108 ЗС, за осъждането на ответниците да отстъпят собствеността и предадат на ищеца, владението по отношение на ½ ид.ч. от правото на собственост върху дворно място с площ от 1500 кв.м., празно и застроено пространство, находящо се извън регулацията на с.Брест, махала ”Беловска”, Община Трекляно, ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда, при съседи на имота:стопански двор, път, пасбище и имот на В.С.Д.

 

ОБЯВЯВА на страните, че поради прекратяване на производството насроченото за 20.03.2012г. съдебно заседание се отменя.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: